Р Е Ш Е Н И Е  122

 

      гр.Стара Загора 16.05.2011 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         дванадесети и осми април

през      две хиляди и единадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                      Членове:  ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                          РАЙНА ТОДОРОВА

при секретаря    П.М.

и в присъствието на  прокурора  Румен Арабаджиков                                      ,                                                        като разгледа докладваното от  ИРЕНА ЯНКОВА   к.н.а.х.дело   107 по описа  за 2011 год, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба от главен   юрисконсконсулт Иванка Параскова - Карушкова като процесуален представител на ТД на НАП гр.Пловдив против  решение № 36/25.01.2011 година, постановено на НАХД № 1889 по описа за 2010 година на Старозагорския  районен съд. Въззиивният съд е отменил  като незаконосъобразно наказателно постановление № 40098-S002797/29.10.2010 година на директор офис гр. Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на “ Гита Комерс  “ ООД гр. Стара Загора е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лв  на основание чл. 179,ал.1 от ЗДДС за нарушение на чл.125,ал.3 от ЗДДС.

В жалбата се правят оплаквания, че решението на съда е незаконосъобразно поради противоречие с  материалния закон. Счита се за  неоснователен извода, че наказателното постановление не отговаря на императивните изисквания на чл.57 ал.1, т.6 от ЗАНН, тъй като в обстоятелствената му част АНО бил посочил като нарушена разпоредбата на чл. 125,ал.3 от ЗДДС, а реално била нарушена разпоредбата на чл.125,ал.5 от ЗДДС. Моли в случай, че бъде отменено решението на районния съд, наказателното постановление да бъде потвърдено.

Ответникът по касационната жалба не се явява, не се представлява и не взема становище по основателността на подадената касационна жалба

Представителят на Окръжна прокуратура счита, че решението следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационният състав на съда като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното решение и след проверка на АНХД №  1889/2010г. на СтЗРС по наведените касационни основания,  прие за установено следното:

       Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява основателна.       

Фактическото обвинение е повдигнато затова, че като регистрирано по ЗДДС лице търговското дружество  не е подало в ТД на НАП, офис гр. Стара Загора в законоустановения 14-дневен срок до 14.06.2010 година отчетните регистри по ЗДДС за данъчен периода 01.05.2010 г. – 31.05.2010 година. Нарушението било установено на 18.06.2010 година при проверка на данъчното досие на търговеца. Отчетните регистри не били подадени и към момента на съставяне на акта за установяване на административно нарушение.

Старозагорският районен съд е отменил на формално/процесуално/ основание наказателно постановление № 40098-S002797/29.10.2010 година на директор офис гр. Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на “ Гита Комерс  “ ООД гр. Стара Загора е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лв  на основание чл. 179,ал.1 от ЗДДС за нарушение на чл.125,ал.3 от ЗДДС.Изложил е съображения, че НП не отговаря на нормата на чл. 57,ал.1т.6 от ЗАНН. Според съда неправилно АНО бил ангажирал административно наказателната отговорност на дружеството по чл. 125,ал.3 от ЗДДС, а от събраните писмени доказателства се било установявало, че деецът бил извършил нарушение по чл. 125,ал. 5 от ЗДДС тоест той не бил подал не само отчетните регистри по чл. 124 от ЗДДС , но и справка декларация по чл. 125 от ЗДДС

         Този извод на съда не се споделят от касационната инстанция. Съгласно разпоредбата на чл. 179,ал.1 от ЗДДС ако регистрирано по този закон лице, което, като е длъжно, не подаде справка-декларацията по чл. 125, ал. 1, декларацията по чл. 125, ал. 2, отчетните регистри по чл. 124, декларацията по чл. 157, ал. 2 или не ги подаде в предвидените срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лв. От цитираната разпоредба е видно , че заканодателят е въвел като съставомерни различни деяния и при неизпълнение на което и да е от тя АНО може и следва да наложи предвидената административно наказателна санкция. Неподаването на декларация по чл. 125,ал.1 от ЗДДС и на отчетните регистри по чл. 124 от ЗДДС са различни деяния. Регистририното по ЗДДС би могло да подаде цитираната справка декларация , без съответните регистри или обратното да подаде регистрите без декларацията за съответния данъчен период. Касае се за две отделни нарушение, , за което лицето може да бъде санкционирано. Правилно и в съответствие с материалния закон АНО е посочил, че регистрираното по ЗДДС лице не е изпълнило задължението си по чл. 125,ал.3 от ЗДДС . По силата на тази правна норма ) заедно със справка-декларацията по ал. 1 регистрираното лице подава и отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период.Не е спорно, че нарушителят не е изпълнил това свое задължение. А подал ли е справка декларация по чл. 125,ал.1 от ЗДДС е предмет на друго нарушение, за което търговското дружество следва да носи отделна административно наказателно отговорност, ако се установи съставомерността на деянието от обективна страна.

      С оглед гореизложеното касационният състав на Старозагорския административен съд намира, че са налице наведените и обсъдени по-горе касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 вр. с ал.2 и ал.3, т.2 от НПК. Решението на Старозагорски районен съд следва да бъде отменено, като вместо него да се потвърди наказателното постановление, тъй като от събраните писмени и устни доказателства по безспорен начин се установява, че търговското дружество като регистрирано лице по ЗДДС не е подало справка декларация за данъчен период от 01.05.2010 до 31.01.2010 година до законоустоновения сорк – 14.06.2010 година.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предложение  второ от АПК във връзка с чл. 63, ал.1 , изречение второ от ЗАНН  Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И :

  

ОТМЕНЯ  решение № 36/25.01.2011 година, постановено на НАХД № 1889 по описа за 2010 година на Старозагорския  районен съд, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА  като  законосъобразно наказателно постановление № 40098-S002797/29.10.2010 година на директор офис гр. Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на “ Гита Комерс  “ ООД гр. Стара Загора е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лв  на основание чл. 179,ал.1 от ЗДДС за нарушение на чл.125,ал.3 от ЗДДС.

 

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                     

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.      

                                                                           

                                                                            . 2