Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

                   

   125  16.05.2011 година  град Стара Загора

 

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в публичното заседание                          на двадесети и осми април  през  две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                                                                                 

                                  

                                                               Председател:   БОЙКА ТАБАКОВА

                                                    Членове:             ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                   РАЙНА ТОДОРОВА

 

Секретар:  П.М.

Прокурор:  Румен Арабаджиков                                                                                           

като разгледа докладваното от съдия И. Янкова   КАН дело № 113 по описа  за  2011 год, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по касационна жалба на Първо РУ “ Полиция” при ОД на МВР гр. Стара Загора против  решение № 116/ 14.03.2011г., постановено по АНД № 90/ 2011 г. по описа на Старозагорски  районен съд,  с което е отменено наказателно  постановление № А-1954 от  12.11.2010 г.  на началника на РУ “ Полиция”, с което на Б.Й.К. му  е наложено административно наказание  глоба в размер на 150 лева   на основание чл. 218 б от НК и чл. 53,ал.2 от ЗАНН за нарушение на разпоредбата на чл. 194,ал.3 във връзка с ал.1 от НК .

 

В касационната жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на решението  с твърдения, че то е постановено в нарушение на материалния закон, касационно основание по чл. 348,ал.2 т.1 от НПК. Неправилно първоинстанционният съд бил приел, че съществувало несъответствие между описаната фактическа обстановка и нарушената законова разпоредба в АУАН., както и че били изтекли преклузивните срокове по чл. 34 от ЗАНН. Релевира доводи, че извършителят не бил известен към 19.07.2010 година, поради тези срокове по отношение на АНО не текат. Моли съда да отмени първоинстанционното решение и да отмени и обжалваното наказателно постановление.

 Ответникът по касационната жалба не се явява, не се представлява и не взема становище по подадената касационна жалба.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

 

         Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

        Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

 

     Във връзка със сигнал на извършена кражба от Б.К. на гориво служители при ОД на МВР гр.Стара Загора са сезирали Районна прокуратура гр. Стара Загора за извършено престъпление по  чл. 194,ал.3 във връзка с ал.1 от НК С постановление № 4005 от 06.10.2010 година Районна прокуратура гр. Стара Загора е отказала да образува наказателно производство срещу лицето Б.Й.К. и изпратила материалите на АНО за образуване на административно наказателно производство.С наказателното постановление, издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ №  А-1954  от 22. 10.2010 г. на  Б.Й.К.   е наложено процесното наказание  на основание чл. 218 б от НК за нарушение на разпоредбата на чл. 194,ал.3 от НК . Нарушението се изразява в това, че на 18.07.2010 година около 20,30 часа в гр. Стара Загора в бензиностанция на “ ОМВ” е извършил кражба на гориво на стойност четиридесет лева с намерение противозаконно да ги присвои без съгласието на собственика управителя на “ ОМВ” кв. “ Трите чучура”.

 

          При извършената цялостна служебна проверка на законосъобразността на посоченото по-горе наказателно постановление, Старозагорски районен съд е  приел за установено, че  АУАН е съставен извън преклузивните  по чл. 34 ,ал.1 от ЗАНН , тъй като нарушителят е бил открит на 19.07.2010 година, когато служители при ОД на МВР гр. Стара Загора са установили деянието от обективна страна и самоличността на дееца, но без да предприемат необходимите процесуални действия са изпратили сигнал до РП гр. Стара Загора за предприемане на действия по установяване  дали извършеното деяние представлява престъпление.  Образувана е проверка, но и не досъдебно производство поради малозначителност на деянието. Първоинстанционният съд е приел, че в този случай давността  не е прекъсвана и АУАН  съставен извън преклузивните срокове по чл. 34 от ЗАНН     

    Решението на районният съд е правилно

Разпоредбата на чл. 218б ал. 1 от НК предвижда за деяния, включително и за това по чл. 194,ал.3 от НК, когато стойността на предмета е до сто и петдесет лева, наказание глоба от сто до триста лева, налагана по административен ред, ако предметът на престъплението е възстановен или заместен. Това означава, че деянието като престъпление се декриминализира и става административно нарушение. Съгласно изричната разпоредба на чл. 424 ал. 1 НК, за деянията по чл. 218б от НК се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. От препращането към ЗАНН се налага единствено правилният извод, че и образуването на административно-наказателно производство следва да се извършва при спазване разпоредбите на този закон. Съгласно принципа, установен в чл. 36 ал. 1 от ЗАНН, това производство се образува със съставянето на акт за извършеното нарушение. Без такъв акт производството за административно наказание не може да се започне. В този смисъл е разпоредбата на чл. 36 ал. 2 от ЗАНН. Акт не се съставя само в случаите, когато производството е прекратено от съда или от прокурора и делото е препратено на административно-наказващите органи. Настоящият случай обаче не е такъв, т. к. с постановлението на РП не е прекратено наказателно производство, а единствено прокурорската преписка по случая. Разпоредбата на чл. 424 ал. 5 от НК не установява специален ред, изключващ приложението на ЗАНН, а единствено в съответствие с чл. 47 от ЗАНН определя компетентния в случая административно-наказващ органАдминистративно наказателно производство не се образува единствено в хипотезата на чл. 33,ал. 1 от ЗАНН когато има възбудено наказателно производство , а то се образува с надлежен акт на прокурора или разследващия полицай. Такива доказателства по делото липсват. Актосъставителят е бил длъжен при липса на образувано досъдебно производство да образува административно наказателно производство спрямо дееца със съставяне на АУАН. Още повече, че разпоредбата на чл. 33,ал.2 от ЗАНН му дава право да прекрати административно наказателното производство, ако установи, че деянието за което е повдигнато административно наказателно производство представлява престъпление и изпрати материалите по вече образуваното административно наказателно производство на съответния прокурор. След като е по аргумента на тълкувателно решение № 112 от 16.12.1982 година на ОСНК на ВС предварителна проверка не спира давността и  тя се спира единствено при образувано наказателно производство спрямо дееца, то настоящият касационен състав приема, че в съответствие с материалния закон първоинстанционния съд е приел, че нарушителят е открит на 19. 07.2010, АУАН е съставен извън преклузивните срокове по чл. 34 от ЗАНН, защото липсва прекъсване на давността поради липса на образувано досъдебно производство.

С оглед изложените съображения съдът намира, че  касационната жалба е  неоснователна  , а обжалваното решение  е  постановено при правилно приложение на материалния закон и при спазване на съдопроизводствените правила.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 ,предложение първо от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1 от ЗАНН Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И :

 

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 116/ 14.03.2011г., постановено по АНД № 90/ 2011 г. по описа на Старозагорски  районен съд,  с което е отменено наказателно  постановление № А-1954 от  12.11.2010 г.  на началника на РУ “ Полиция”, с което на Б.Й.К. му  е наложено административно наказание  глоба в размер на 150 лева   на основание чл. 218 б от НК и чл. 53,ал.2 от ЗАНН за нарушение на разпоредбата на чл. 194,ал.3 във връзка с ал.1 от НК

       Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                      

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.      

 

 

                                                                              2.