Р Е Ш Е Н И Е  126

 

      гр.Стара Загора 25.05.2011 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         двадесет и осми април

през      две хиляди и единадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                               Членове:          ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                           РАЙНА ТОДОРОВА

при секретаря    П.М.

и в присъствието на  прокурора  Румен Арабаджиков                                    ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   к.н.а.   115 по описа  за 2011 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

 

Образувано е по касационна жалба от адвокат Стефан Анков като процесуален представител на Областна агенция по безопасност на храните гр.Стара Загора /правоприемник на Регионална ветеринарномедицинска служба гр.Стара Загора/ против  решение № 1/ 03.01.2011 година, постановено по АНД № 1303 по описа за 2010 година на Районен съд Казанлък. Въззиивният съд е отменил  като незаконосъобразно наказателно постановление /НП/ № 49/ 27.08.2010 година на Директора на РВМС Стара Загора, с което на ЕТ „СОМА-РУМЕН СОМОВ” гр.Казанлък е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2000лв за нарушение на чл.450, ал.1, предл.2 във връзка с чл.373, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/.

В жалбата се правят оплаквания, че решението на съда е незаконосъобразно като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Счита, че неправилно НП е отменено поради допуснати формални нарушения при съставянето му без да е разгледал спора по същество, при което безспорно щял да установи извършване на нарушение от търговеца. Моли съда да постанови решение, с което да отмени решението на първоинстанционния съд и да постанови друго, с което да потвърди обжалваното НП.

Ответникът по касационната жалба -  ЕТ „СОМА-РУМЕН СОМОВ” гр.Казанлък, не се явява, не се представлява и не изразява становище в касационното производство.

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение решението да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

 

Касационният състав на съда като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното решение и след служебна проверка на АНХД №  1303/ 2010г на Районен съд Казанлък по реда на чл.218, ал.2 от АПК, прие за установено следното:

       Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява неоснователна.

Казанлъшкият районен съд е отменил като незаконосъобразно наказателно постановление № 49/ 27.08.2010 година на Директора на РВМС Стара Загора, с което на ЕТ „СОМА-Румен Сомов” гр.Казанлък на основание чл.450, ал.1, пр.2 от ЗВМД е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2000лв за нарушение на чл.373, ал.1 от ЗВМД. Като административно нарушение са преценени обстоятелствата, че на 31.05.2010г в зоомагазин, находящ се в гр.Казанлък, ул.”Розова долина” № 14, стопанисващият обекта търговец е извършил продажба на ветеринарномедицински продукти на лицето Дияна Найденова Градева, което представлява търговия на дребно, без да притежава лиценз на такава търговия, издаден от Генералния директор на НВМС. За деянието е съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 37-ЗЖ/ 23.08.2010г.

За да отмени НП, съдът е изложил съображения, че съставеният АУАН не отговаря на императивните изисквания на чл.42, т.3 и 4 от ЗАНН. В него са описани две фактически констатации – за извършената продажба на 31.05.2010г и за извършената проверка на 01.06.2010г. Според съда по този начин не става ясно на коя от двете дати е извършено нарушението, липсвали също описание на въведената законова забрана за продажба на медикаменти и мястото на извършеното нарушение. При това положение приема, че е нарушено правото на защита на привлеченото към отговорност лице, защото не е ясно дали нарушението му се изразява в продажба или в съхраняване на ветеринарномедицински продукти. Не възприема като техническа грешка допуснатото различие в посочените дати на издаване на НП. На последно място счита, че незаконосъобразно на ЕТ„СОМА-Румен Сомов” гр.Казанлък, срещу когото е образувано административнонаказателно производство, е наложено наказание „глоба”  вместо предвиденото във визираната в НП разпоредба на чл.450, пр.1 от ЗВМД наказание „имуществена санкция”.

 

Решението на районния съд е правилно като краен резултат, но касационната инстанция не споделя всички изложени доводи за незаконосъобразност на НП и предшестващия го АУАН.

Съгласно Постановление № 5/1968 г. на Пленума на ВС, въпросът дали НП е законосъобразно издадено трябва да се решава не с оглед на това дали са допуснати въобще нарушения при съставянето на АУАН, а преди всичко с оглед на това доколко те са пречка чрез надлежна проверка да се установи, че деянието е извършено и деецът е известен. Това разрешение изцяло кореспондира с нормативното такова по чл.53, ал.2 от ЗАНН, което е задължително както за административнонаказващия орган, така и за съдилищата при разглеждане на споровете относно законосъобразността на НП. По аргумент от посочената разпоредба и предвидената в нея възможност да бъде издадено наказателно постановление въпреки допуснати нередовности на АУАН, ако е установено по безспорен начин деянието и кой е неговия автор, следва извода, че не всяко нарушение, допуснато при съставянето на АУАН, води до незаконосъобразност на издаденото НП. Трябва да се отбележи също, че съдебният контрол, който се упражнява от районните съдилища, е такъв по отношение на наказателните постановления, а не на актовете за установяване на административни нарушения. В този смисъл единствено и само допуснати съществени нарушения при съставянето на АУАН или съществени нередовности в неговото съдържание, които обективно са довели до ограничаване правото на защита  на санкционираното лице или възпрепятстват съдебната проверка за законосъобразност на издаденото наказателно постановление, могат да релевират наличието на отменително основание.

В случая не са налице съществени нередовности в съдържанието на АУАН от категорията на посочените, тъй като нарушението е описано в необходимата и достатъчна степен за неговата индивидуализация и конкретизация от фактическа и правна страна. Действително в АУАН е направено описание както на обстоятелствата по извършена продажба на ветеринарномедицински продукти на 31.05.2010г в търговския обект на ЕТ„СОМА-Румен Сомов” гр.Казанлък, така и на тези при извършената проверка от контролните органи на 01.06.2010г в същия обект. Съдържанието на това описание и графичното му оформление обаче недвусмислено сочат, че актосъставителят е имал предвид деянието, извършено на 31.05.2010г. Проверката на 01.06.2010г само е потвърдила наличието на медикаменти, т.е. възможността те да са продавани на дребно, независимо, че лекарства от същия вид като продадените на свидетелката Градева не са открити в магазина. В подкрепа на този извод се явява посочената санкционна норма на чл.450, предл.2 от ЗВМД, визираща и единична продажба без лиценз, а не непременно регулярна търговска дейност, каквато е установена с проверката от 01.06.2010г.  Непосочването изрично на съдържанието на законовата забрана за продажба на откритите медикаменти и на мястото на извършване на нарушението, доколкото могат да бъдат извлечени от обстоятелствената част на акта и приложените писмени доказателства, не може да бъде квалифицирано като съществена нередовност. Този пропуск обективно не е довел до ограничаване правото на защита на санкционираното лице и не възпрепятства съдебната проверка за материална законосъобразност на НП и спазването на процедурата по неговото издаване.

         По принцип е правилно становището на Районен съд Казанлък, че отразяването на различни дати на издаване на НП не следва да се квалифицира като техническа грешка, а представлява процесуално нарушение доколкото касае задължителен реквизит на НП. Този реквизит е от съществено значение за проверка на спазването на срока по чл.34, ал.3 от ЗАНН. В конкретния случай обаче, нито едва от двете посочени дати не излиза извън рамките на законоустановения срок, поради което допуснатото нарушение следва да се счита за несъществено и само по себе си не може да доведе до незаконосъобразност на НП.

         В съответствие със закона е становището на първата инстанция, обусловило отмяна на обжалваното НП, че определеното наказание не е предвидено в закона. Приетото за извършено нарушение на чл.373, ал.1 от ЗВМД е обявено за наказуемо с нормата на чл.450 от ЗВМД, която предвижда единствено имуществена санкция като вид наказание. Съгласно чл.83, ал.1 от ЗАНН такава санкция се налага само на юридически лица и еднолични търговци. По делото е безспорно, че административнонаказателна отговорност  се търси от ЕТ „СОМА-Румен Сомов” гр.Казанлък, а не от физическото лице Румен Сомов, с оглед на което наложеното наказание „глоба” е незаконосъобразно. Дори да се приеме обратното – че производството е образувано срещу Румен Сомов, то няма правно основание той да бъде санкциониран по чл.450 от ЗВМД предвид принципа на законоустановеност на административното наказание. Предвид тежестта му това констатирано от районния съд закононарушение при издаване на НП е достатъчно основание за неговата отмяна, какъвто е и крайният правен извод на съда.

По гореизложените съображения обжалваното решение се явява валидно и допустимо, при постановяването му не са допуснати нарушения, съставляващи касационни основания за отмяна и следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОСТАВЯ в сила решение № 1/ 03.01.2011 година, постановено по АНД № 1303 по описа за 2010 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 49/ 27.08.2010 година на Директора на РВМС Стара Загора.

Решението е окончателно и  не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.      

 

 

 

                                                                           2.