Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

128                                               20.05.2011 г.                                    гр. Стара Загора

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публичното заседание на двадесет и осми април през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                     Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                                                        Членове: РАЙНА ТОДОРОВА

                                                                                                              МИХАИЛ РУСЕВ

 

при секретаря П.М. и в присъствието на прокурора Румен Арабаджиков, като разгледа докладваното от  съдия Михаил Русев КНАД 121 по описа  за 2011 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/

Образувано е по касационната жалба на адв. Г.Г., като процесуален представител и пълномощник на И.С.И. ***, против решение №90 от 21.02.2011 год., постановено по АНД №117/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №43-0000570 от 10.12.2010 год. год. на Началник ОО”КД-ДАИ” гр. Стара Загора, с което на И.С.И., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 800.00 /осемстотин/ лева, на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, за нарушение чл.89, т.8 от Наредба №33 от 03.11.1999 год. на Министерство на транспорта.

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, като постановено в нарушение на закона - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Моли съда да постанови решение, с което да отмени Решение №90 от 21.02.2011 год., на Старозагорски районен съд, постановено по АНД №117/2011 год. и да се отмени обжалваното наказателно постановление.

Ответникът по касация Областен отдел „контролна дейност – ДАИ” – Стара Загора, редовно призован, не се явява, не изразява становище.

Представителят на Окръжна прокуратура дава заключение, че жалбата е неоснователна.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, доводите на страните и извърши проверка на законосъобразността на обжалваното решение по посочените в жалбата касационни основания, намира за установено  следното:

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения срок от легитимирана страна и разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Старозагорски районен съд се е развило по жалбата на И.С.И. *** против наказателно постановление №43-0000570 от 10.12.2010 год. год. на Началник ОО”КД-ДАИ” гр. Стара Загора, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба” в размер на 800.00 /осемстотин/ лева, на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, за нарушение чл.89, т.8 от Наредба №33 от 03.11.1999 год. на Министерство на транспорта. От фактическа страна въззивният съд е приел, че наказващият орган не е допуснал процесуални нарушения при в производството по налагане на административното наказание, установил по безспорен начин извършеното нарушение, извършил е правилна квалификация на деянието и е наложил съответстващото на поведението наказание.

С обжалваното решение районният съд е потвърдил наказателното постановление.

Решението на районния съд е незаконосъобразно, постановено при неправилно приложение на закона.

 Основателно е оплакването, че е неправилен извода на въззивният съд, че в обжалваното наказателно постановление са посочени всички обстоятелства при които е извършено нарушението. В същото не са посочени кои от реквизитите на посочената като приложение №15 към наредбата товарителница липсват в съпровождащата товара такава. В самото приложение са посочени в тринадесет пункта реквизитите на товарителницата по образец. Кои от тях не се съдържат в придружаващата товара такава, не е ясно. Дали липсват всички реквизити или само част от тях, не е описано от наказващият орган.  Настоящият съдебен състав, счита, че описаното в наказателното постановление административно нарушение не е установено по безспорен начин от наказващият орган и не е подкрепено с надлежни доказателства. Към административно наказателната преписка не е приложена самата товарителница или копие от същата, за да може както наказващият орган, така и въззивният съд да направи правилен и обоснован извод, че е налице неправомерно поведение от страна на нарушителя. Същата не е отнета от страна на контролните органи, които имат това задължение, съгласно чл.92, ал.2 от Наредба №33 /в сила към момента на проверката/. Горепосочената разпоредба, предвижда, че при установяването на нарушения на изискванията на ЗАП и ЗДвП контролните органи отнемат контролният талон и всички документи доказващи, установяване на нарушението. Като не е изпълнил това си задължение, административно-наказващият орган не е доказал по безспорен начин нарушението.

С оглед гореизложените съображения административният съд намира, че жалбата е основателна, а решението на районния съд за незаконосъобразно.

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, пр.първо АПК съдът

 

                                             Р     Е     Ш     И     :

 

 ОТМЕНЯ решение №90 от 21.02.2011 г., постановено по АНД №117/2011 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №43-0000570 от 10.12.2010 год. год. на Началник ОО”КД-ДАИ” гр. Стара Загора, с което на И.С.И., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 800.00 /осемстотин/ лева.

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление №43-0000570 от 10.12.2010 год. год. на Началник ОО”КД-ДАИ” гр. Стара Загора, с което на И.С.И., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 800.00 /осемстотин/ лева.

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

                                                                                              2. 

 

Основателно е оплакването, че неправилно въззивният съд не е приел направеното възражение в жалбата срещу наказателното постановление, че задължението за редовното оформяне на товарителницата, съпровождаща всеки един обществен превоз на товари  е на шофьора на МПС. Формата и реквизитите на товарителницата като документ е регламентирано в Наредба №33, като същото е дадено като приложение №15 към самата наредба. Действително както в нея, така и ЗАП, не съществува разпоредба, която да определи лицето, което да отговаря за правилното й оформяне. Тъй като в ЗАП – чл.93, ал.1, т.1 е предвидено единствено задължението на водача на МПС при поискване от контролните органи да извършва обществения превоз на товари с изискуемите документи, не може да се обоснове извод, че задължението за надлежното им оформяне е негово.

Необоснован е и изводът на въззивният съд, че липсата на всички реквизити на товарителницата се приравнява на нейната липса. Същото е в противоречие с предвиденото в наредбата задължение за представяне на товарителницата – същата е представена, но не е приета от контролните органи. Този извод е и в съответствие със санкциониращата разпоредба, която предвижда наказание само ако съответните документи, изискуеми от подзаконовите нормативни актове по прилагането не са нередовно издадени. В конкретния случай, общественият превоз на товари е бил осъществяван със изискуемите документи, в частност товарителницата. Това обстоятелство не е спорно между страните и се потвърждава и свидетелските показания на актосъставителя и свидетеля по АУАН. Съдържанието й, както и отразените в нея обстоятелства, ще се преценяват от контролните органи с оглед на качеството й на частен документ и ще има значение в други производства.