Р Е Ш Е Н И Е  143

 

гр.Стара Загора 30.05.2011 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         деветнадесети май

през      две хиляди и единадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                              Членове:  РАЙНА ТОДОРОВА

                                                                                МИХАИЛ РУСЕВ

                                                                                     

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора  Константин Банчев,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   к.н.а.х.дело  № 126 по описа  за 2011 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1, предл.2 от ЗАНН.

            Образувано е по касационна жалба от главен юрисконсулт Тихомир Васев като пълномощник на ТД На НАП Пловдив против решение №  86/ 17.02.2011 г, постановено по АНД № 1999/ 2010 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е изменено наказателно постановление /НП/ 38661-0108596 от 14.09.2010 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП гр.Пловдив. В жалбата са изложени оплаквания, че решението е незаконосъобразно, тъй като с него е определено явно несправедливо наказание - касационно основание по смисъла на чл.348, ал.1, т.3 във връзка с ал. 5 от НПК. Оспорват се направените от съда изводи за ниска обществена опасност на деянието и липса на отегчаващи вината обстоятелства.

Ответникът по касация ”Мартис 76” ЕООД гр.Казанлък, редовно призовано, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение, че съдебното решение като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

Касационният състав на съда като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното решение и след служебна проверка по реда на чл.218, ал.2 от АПК на решението по АНХД №  1999/ 2010г на Районен съд Стара Загора, прие за установено следното:

      Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява основателна.

Старозагорският районен съд е изменил НП № 38661-0108596 от 14.09.2010г, на Директора на офис Стара Загора при Териториална дирекция на Национална агенция на приходите Пловдив, издадено въз основа на АУАН № 0108596 от 29.06.2010 год, с което на основание чл. 261, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ на „Мартис 76” ЕООД гр.Казанлък за нарушение на чл.92, ал.1 и ал.2 от ЗКПО е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 700.00 лв. Като административно нарушение са преценени обстоятелствата, че „Мартис 76” ЕООД гр.Казанлък в качеството си на данъчно задължено лице, не е подало в ТД на НАП Стара Загора в законоустановения срок до 31.03.2009г декларация по чл.92, ал.1 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и годишен корпоративен данък за финансовата 2008г. Нарушението е извършено на 01.04.2009г в гр.Стара Загора и е установено на 08.06.2010 год. При явяване в ТД на НАП Пловдив, офис Стара Загора, ИРМ Казанлък във връзка със съобщение № 467848/ 08.06.2010г.

При извършена цялостна служебна проверка на законосъобразността на НП първоинстанционният съд  изменя НП като  приема, че при констатиране на нарушението, съставянето на АУАН и издаването на НП не са допуснати процесуални нарушения на ЗАНН. НП е издадено от компетентен орган, вмененото нарушение е индивидуализирано в достатъчна степен и извършването му е доказано, но наложеното административно наказание не е определено в съответствие с чл.27, ал.2 от ЗАНН. Предвид обстоятелствата, че нарушението е първо по ред, че дружеството не е извършвало дейност за данъчния период и не дължи данъци, както и че не са ангажирани доказателства за предишни нарушения на данъчните закони, районният съд изменя НП като намалява размера на имуществената санкция на 500лв.

Изводите на районния съд относно индивидуализирането на наложеното наказание не се споделят от касационната инстанция.

В съответствие със събраните и проверени в хода на проведеното съдебно дирене доказателствени материали правилно и обосновано първоинстанционният съд приема за установени обстоятелствата, изложени във фактическата част към постановеното от него решение. Обсъдени са доказателствата по делото, въз основа на които са изведени подробни правни изводи, почиващи на напълно и обективно изяснена фактическа обстановка. В решението на районния съд са изложени мотиви по възраженията на жалбоподателя и е извършена цялостна служебна проверка за законосъобразност на обжалваното наказателно постановление. В противоречие с материалния закон обаче е прието, че наложеното административно наказание е явно несправедливо, поради което размерът му е намален до законоустановения минимум.

 Съгласно чл.27, ал.2 от ЗАНН при определяне на наказанието административнонаказващият орган е длъжен да вземе предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. Според разпоредбата чл. 348, ал. 5, т. 1 от НПК  наказанието е явно несправедливо, ако не съответства на обществената опасност на деянието и на дееца, на смекчаващите и отекчаващите отговорността обстоятелства, както и на целите на наказанието. Съдът  в съответствие на принципа на служебното начало  и дирене на обективната истина  приема за установено, че  при издаване на атакуваното НП административно наказващият орган не е определил наказанието с оглед разпоредбата на чл. 27, ал.2 от ЗАНН.  В конкретния случай за административната санкция законът предвижда минимален и максимален размер, като наказващият орган трябва да индивидуализира наказанието според деянието и личността на нарушителя. В тежест на органа е да обоснове всички обстоятелства, послужили като основание за налагане на административно наказание в определен размер. Правилно е прието, че конкретните обстоятелства, при които е извършено административното нарушение  сочат на ниска степен на засягане на установения ред за държавно управление. Няма данни деецът да е извършвал нарушения от вида, за които е санкциониран, нито други нарушения на данъчното законодателство. От нарушението му не са произтекли неблагоприятни правни последици.

  Основателно обаче се явява оплакването, че в конкретния случай не са взети предвид отегчаващите отговорността обстоятелства. Безспорно от представените неоспорени доказателства се установява, че процесното нарушение е констатирано след  повече от година и три месеца от изтичане законоустановения срок и то не по инициатива на проверяваното лице, а в резултат на извършена проверка от страна на контролиращите органи. В този смисъл не може да се приеме, че са налице обстоятелства, обуславящи определения от районния съд абсолютно минимален размер на наказанието.

Касационната инстанция счита, че визирания в обжалваното НП размер на имуществената санкция от 700лв е съобразен с всички предпоставки за индивидуализацията й по смисъла на чл.27, ал.2 от ЗАНН, отчита спецификите на казуса и ще постигне целите на наказанието, посочени в чл.12 от ЗАНН. Намалявайки този размер на 500лв, районният съд е постановил направилно решение, което подлежи на отмяна. Вместо него следва да бъде постановено друго, с което обжалваното НП да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

     Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл.2 вр.чл.227 ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

        ОТМЕНЯ  решение №  86/ 17.02.2011 г, постановено по АНД № 1999/ 2010 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е изменено наказателно постановление № 38661-0108596 от 14.09.2010 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП гр.Пловдив като е намален от 700лв на 500лв  размера на наложеното наказание „имуществена санкция” на „Мартис 76” ЕООД гр.Казанлък за извършено нарушение на чл.92, ал.1 и ал.2 от ЗКПО, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:

       ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 38661-0108596 от 14.09.2010 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което  на „Мартис 76” ЕООД гр.Казанлък за извършено нарушение на чл.92, ал.1 и ал.2 от ЗКПО е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 700лв, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

       Решението е окончателно и  не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

 

                                                                            2.