Р Е Ш Е Н И Е 

 

146                                        гр. Стара Загора                      08.06.2011 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд в публичното  заседание                                       на деветнадесети май през две хиляди и единадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                              Членове: РАЙНА ТОДОРОВА

                                                                               МИХАИЛ РУСЕВ

 

при секретаря С.Х. и в присъствието на прокурора Константин Банчев, като разгледа докладваното от МИХАИЛ РУСЕВ   к.н.а.х. дело №141 по описа за 2011г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба от Мария Николова Бонджева - Николова като процесуален представител на Териториална дирекция по приходите - Пловдив против решение №115/14.03.2011 г., постановено по АНД №172/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление /НП/42633-S002636 от 17.12.2010 год., издадено от Директора на ТД на НАП – Пловдив. Навеждат се доводи, че решението е постановено в противоречие с материалния закон, при допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Според изложените аргументи, неправилно е извода на въззивният съд, за допуснато съществено нарушиение на процесуалните правила, изразяващо с в съставянето на АУАН в отсътвието на нарушителя и извън едногодишния срок по чл.34 от ЗАНН.

Ответникът по касация „ДОМИНО ЕКСПРЕС”ЕООД гр. Стара Загора, оспорва  касационната жалба като неоснователна в приложения по делото отговор на касационната жалба, като в съдебно заседание поддържа изложените аргументи.

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата.

      Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява основателна.

Старозагорски районен съд е отменил НП 42633-S002636 от 17.12.2010 год., на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция на приходите Пловдив, издадено въз основа на АУАН № S002636 от 30.06.2010 год., с което на основание чл. 47, ал.3 от Закона за счетоводството /ЗС/ на „Домино експрес"ЕООД гр. Стара Загора за нарушение на чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000.00 лв. Като административно нарушение са преценени обстоятелствата, че "Домино експрес"ЕООД не е публикувало годишния финансов отчет за 2008 год., като не го е заявило и представило за обявяване в търговския регистър към Агенцията по вписванията в срко до 30 юни на следващата година – до 30.06.2009 год. Нарушението е установено въз основа на данни, получени от Агенцията по вписванията, получин с писмо вх.№12-00-388/21.05.2010 год. на ЦУ на НАП гр. София, видно от полученото в ТД на НАП Пловдив писмо изх.№12-00-388/02.06.2010 год.

При извършена цялостна служебна проверка на законосъобразността на НП първоинстанционният съд  отменява НП като  приема, че при констатиране на съставянето на АУАН са допуснати процесуални нарушения на ЗАНН, изразяващи се в съставянето на АУАН в отсъствието на нарушителя, както и че същият е съставен извън едногодишния срок по чл.34 от ЗАНН.

Настоящата съдебна инстанция приема, че решението на районния съд е незаконосъобразно и постановено при неправилно приложение на материалния закон.

 В конкретния случай, е установено по безспорен начин извършеното нарушение – не публикуването на годишния финансов отчет в законоустановения срок, 30.06.2009 год. Този факт не е спорен между страните. Според въззивният съд, АУАН е съставен извън едногодишния срок по чл.34 от ЗАНН, т.е. една година от извършване на нарушението. Този извод е незаконосъобразен. При тълкуването на разпоредбата на чл. 40, ал.1, т.1 от ЗС, юридическото лице е длъжно да публикува годишния си финансов отчет чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър до 30.06. на следващата година. Според чл. 84 от ЗАНН доколкото в ЗАНН няма особени правила за изчисляване на сроковете следва да се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. По аргумент на разпоредбата на чл. 183, ал.1 от НПК срокът, който се изчислява в дни, изтича в края на последния ден. В настоящия казус дружеството е имало задължение да заяви и представи до 30.06.2009 год. включително. Разпоредбата на чл.40, ал.1, т.1 от ЗС предполага извършване на действие от страна на адресатите си, поради което и това не може да бъде датата на извършване на нарушението. Това е последният срок предвиден от законодателя за заявяване и предстяване на финансовия отчет. Едва след тази дата е налице бездействие при изпълнение на нормативно регламентирано задължение, е първия ден след 30.06. Това е 01.07.2009 г., сряда. От тази дата започва да тече и едногодишния срок за съставянето на АУАН и изтича на 01.07.2010 год. Що се отнася до тримесечния срок от откриването на нарушителя, то същият започва да тече от 21.05.2010 год., когато е полученото писмото от Агенцията по вписванията и същето е заведено в ЦУ на НАП – гр. София. Настоящият съдебен състав, намира, че в конкретния случай е приложима разпоредбата на чл.34, ал.2 от ЗАНН, а не чл.34, ал.1. Това е така, тъй като Закона за счетоводството е нормативен акт уреждащ финансово-стопанската дейност на дружеството, в частност воденето на счетоводната отчестност. В контекста на гореизложените съображения за сроковете и тяхното изчисляване, АУАН е съставен в законоустановените срокове.

Не представлява съществено нарушение на процесуалните правила и съставянето на АУАН в отсъствието на нарушителя. Актът е връчен по надлежния ред на пълномощника на търговското дружество, който е вписал, че ще подаде възражения. Същият се е възползувал от тази възможност да подаде възражения в писмен вид в тридневен срок от съставянето на АУАН и ги е депозирал на 05.07.2010 год., които възражения са били обсъдени при издаването на наказателното постановление от наказващия орган. Ето защо правото на защита на нарушителя и било в достатъчна степен гарантирано и упражнено от самия него и не представлява съществено нарушение на процесуалните правила.

Районният съд не е изложил никакви други мотиви, освен приетите по-горе за неправилни, нито е изложил съображения какви факти намира за установени по спора. При наличието на забрана за нови фактически установявания в касационната инстанция липсата на такива изводи не позволява да се извърши проверка по реда на чл.218, ал.2 от АПК относно релевантните за спора факти и приложимите спрямо тях правни норми, а оттук и относно съответствието на съдебния акт с материалния закон.

 С оглед изложените съображения съдът намира, че обжалваното решение следва да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Стара Загора, при което да се изложат мотиви по отношение на административното обвинение по чл.40, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството : кои факти се приемат за установени, въз основа на кои доказателства и какви правни изводи следват от тях по въпросите относно извършване на нарушението, вината и индивидуализацията на наказанието, евентуално налице ли са основания за приложение на чл.28 от ЗАНН.

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, пр.второ и чл.222, ал.1 АПК съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ решение № 115/14.03.2011 г., постановено по АНД № 172/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №42633-S002636 от 17.12.2010 год., издадено от Директора на ТД”НАП” – Пловдив.

 

ВРЪЩА делото на друг състав за ново разглеждане.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

                                                                                              2.