Р Е Ш Е Н И Е  147

 

      гр.Стара Загора 30.05.2011 год.

 

    В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         деветнадесети май

през      две хиляди и единадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                    Членове: РАЙНА ТОДОРОВА

                                                                                    МИХАИЛ РУСЕВ                                                           

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора  Константин Банчев                                   ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   к.н.а.дело   147 по описа  за 2011 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

     Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.        

     Образувано е по касационна жалба на „БОБЪР” ЕООД - гр. Стара Загора, подадена чрез адвокат А. Ангелов от АК – Стара Загора, против Решение № 117/ 15.03.2011г., постановено по АНД № 1007/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление /НП/ № 0158305/ 21.12.2009г. на Началник отдел „Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора.

     В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението като постановено при неправилно приложение на закона и при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила - касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. 2 от ЗАНН. Касационният жалбоподател твърди, че е била налице абсолютна процесуална пречка по смисъла на чл.33 от ЗАНН за образуване и водене на административнонаказателното производство, тъй като  деянието, за което е санкционирано „БОБЪР” ЕООД, е идентично с деянието, за което управителят на дружеството е привлечен като обвиняем по образувано досъдебно наказателно производство. Поддържа, че в нарушение на процесуалните правила, Старозагорският районен съд не е разгледал и подложил на преценка всички събрани по делото доказателства, както и че не е изложил мотиви защо не възприема като основателни въведените с жалбата възражения за незаконосъобразността на наказателното постановление. Моли обжалваното решение да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което да се отмени НП № 0158305/ 21.12.2009г. на Началник отдел „Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора.

     Ответникът по касационната жалба – ТД на НАП – Пловдив, чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли същата да бъде отхвърлена. Поддържа, че постановеното от Старозагорския районен съд решение е правилно и законосъобразно.

     Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата и счита, че съдебното решение следва да бъде оставено в сила.   

     Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на решението по АНД № 1007/ 2010г на Районен съд Стара Загора с материалния закон, намира за установено следното:

        Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима. Разгледана по същество,  се явява неоснователна.

         Районен съд – Стара Загора е потвърдил по жалба на  „БОБЪР” ЕООД – гр. Стара Загора като незаконосъобразно  НП № 0158305 от 21.12.2009г. на Началник отдел „Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора, с което въз основа на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 0158305/ 23.11.2009г., на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 13 775.00лв. на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 86, ал.1 и ал.2 във вр. с чл.82, ал.1 от ЗДДС. Изложените в НП обстоятелства, преценени от административнонаказващия орган като нарушение, са следните: „БОБЪР” ЕООД като регистрирано по ЗДДС лице не е изпълнило задължението си да начисли ДДС в размер на 13 755.00лв. в предвидения в ЗДДС срок за данъчен период 01.01.2009г. – 31.01.2009г., за извършена облагаема доставка с място на изпълнение на територията на Република България, с дата на възникване на данъчното събитие – 26.01.2009г. /датата на прехвърляне на собствеността/. 

       За да потвърди обжалваното НП, Старозагорският районен съд приема, че при издаването му не са допуснати съществени нарушения на регламентираната в ЗАНН процедура, като са изложени и мотиви за неоснователност на направеното от жалбоподателя възражение за наличие на абсолютна процесуална пречка по см. на чл.33, ал.1 от ЗАНН за образуването и воденето на административнонаказателното производство. Установено е, че санкционираното дружество в нарушение на чл.86, ал. 1 и ал.2 от ЗДДС не е изпълнило задължението си да начисли ДДС за извършена облагаема доставка в предвидения от закона срок, което сочи на съставомерно от обективна страна деяние, правилно квалифицирано като административно нарушение по чл.180, ал.1 от ЗДДС, за което е наложено наказание в определения от закона вид и размер.

     Решението на Старозагорския районен съд е правилно.

      Основният довод на жалбоподателя, с който обосновава наличието на касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК е, че при неправилно приложение на закона Старозагорският районен съд приема, че липсва идентичност на деянието, за което е повдигнато административнонаказателното обвинение и това, във връзка с което е образувано и се води досъдебно наказателно производство и съответно, че няма процесуална пречка по см. на чл.33, ал.1 от ЗАНН за издаването на НП № 0158305 от 21.12.2009г.

     От събраните по делото доказателства се установява, че управителят на „БОБЪР” ЕООД - Еманоил Минчев е привлечен като обвиняем по досъдебно производство № 463/ 2009г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора. Съгласно писмо изх. № 5186/ 27.08.2010г. на ОП – Стара Загора, фактура № 1000000014/ 26.01.2009г. за извършена вътреобщностна доставка /ВОД/ на 100 броя гуми за товарни автомобили не е предмет на повдигнатото обвинение, а е предмет единствено на назначената по досъдебното производство съдебно-счетоводна експертиза.

       Правилен е изводът на Старозагорския районен съд, че деянието, във връзка с което се води досъдебното наказателно производство и за което на управителя и едноличен собственик на капитала на „БОБЪР” ЕООД – гр. Стара Загора е повдигнато обвинение, е различно от деянието, за което е образувано административнонаказателното производство. Нещо повече – по делото няма никакви данни че повдигнатото на Е.Минчев обвинение за използване на документи с невярно съдържание включва и посочената в наказателното постановление фактура № 1000000014/ 26.01.2009г. Дори тази фактура да беше включена в предмета на обвинението по ДП № 463/ 2009г., това не би довело до различен правен извод от направения от въззивния съд за липса на абсолютна процесуална пречка по см. на чл.33, ал.1 от ЗАНН. Деянието, за което е повдигнато административното обвинение с издаденото НП № 0158305 от 21.12.2009г. на Началник отдел „Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора и е наложена имуществена санкция на „БОБЪР” ЕООД, е за неначисляване на ДДС в законово установения срок за извършена облагаема доставка. Очевидно не е налице идентичност както на изпълнителното деяние, така и на другите съставомерни от обективна страна елементи на престъплението, за което Минчев е привлечен като обвиняем и на нарушението, за което е санкционирано регистрираното по ЗДДС дружество. А нормите на чл.33, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, както и разрешението, дадено с ТР № 51/1978г на ОСНК, целят недопускане едновременно да се носи административна и наказателна отговорност за едно и също деяние – т.е деяние, с което се нарушават едновременно наказателни и административни норми. В случая наказателното преследване не е за деянието, предмет на административно-наказателната преписка, поради което не обуславя прекратяване на административнонаказателното производство. Ето защо правилен и законосъобразен е изводът на Старозагорския районен съд, че не е съществувала абсолютна процесуална пречка по см. на чл.33 от ЗАНН за издаване на НП № 0158305/ 21.12.2009г. на Началник отдел „Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора.

      Не е налице и твърдяното касационно основание по чл. 348, ал.1, т.2 от НПК - допуснато от въззивния съд съществено нарушение на процесуалните правила по см. на чл.348, ал.3, т.1 – т.4 от НПК, като основание за отмяна на обжалваното решение. Съдът е извършил цялостна проверка на законосъобразността и правилността на НП. Разгледани, подложени на преценка и отхвърлени като недоказани и неоснователни са възраженията на санкционираното лице, като при спазване изискването на чл. 339, ал.2 от НПК във вр. с чл. 84 от ЗАНН, съдебното решение съдържа мотиви защо не се приемат доводите, изложени в подкрепа на подадената жалба. Старозагорският административен съд приема за обосновани с оглед събраните доказателства и установените въз основа на тях обстоятелства и правилни с оглед приложимия закон съображенията на районния съд, мотивирали направения извод за допуснато от „БОБЪР” ЕООД – Стара Загора нарушение на чл. 86, ал. 1 и ал.2 във вр. с чл.82, ал.1 от ЗДДС, като основание за налагане на административна санкция по чл.180, ал.1 от ЗДДС. В този смисъл  НП, с което по така фактически и правно обоснованото административно обвинение е ангажирана отговорността на касационния жалбоподател е законосъобразно и като го е потвърдил, Старозагорският районен съд е постановил решение в съответствие и при правилно приложение на закона.

     С оглед изложените съображения съдът намира, че не са налице твърдените касационни основания, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие с материалния закон и при спазване на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.

     Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И :

 

      ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 117/ 15.03.2011г., постановено по АНД № 1007/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0158305/ 21.12.2009г. на Началник отдел „Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора.

       Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.      

                                                                          

 

                                                                                       2.