РЕШЕНИЕ  

 

№158                                     гр. Стара Загора,                                  02.06.2011 г.

 

                          В     И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,  в  откритото заседание на двадесет и шести май през две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : РАДОСТИН РАДКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

Г. ДИНКОВА

при секретаря П.М., при участието на прокурора Петър Василев като разгледа докладваното от съдията Дарина Драгнева, касационно административно наказателно дело №148 по описа за 2011 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), образувано по касационна жалба от Г.П.М. против решение №18 от 06.01.2011г., постановено по а.н.д.№1210 по описа за 2010г. на РС Стара Загора, с което е потвърдено НП №398/25.06.2010г. на Заместник Кмета на община Стара Загора с наложена на касатора глоба в размер на 60лв. на основание чл. 26 ал.1 за нарушение на чл.8 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Стара Загора.

С касационната жалба се навеждат подробни доводи за допуснато нарушение на материалния закон – касационно основание по чл. 348 ал.1 т.1 от НПК, а именно:

Съдът е приел, че касатора не пасе животните на определените за това места и този факт е достатъчен да се приеме, че нарушението е извършено, но обвинението е за неизпълнение на забраната по чл.8 от Наредбата, а не за неизпълнение на чл.10 от същия подзаконов нормативен акт – извън определените за това места.

Счита, че съдът не е обсъдил доказателствата в тяхната съвкупност, а дал вяра на показанията само на актосъставителя и свидетеля по акта, които са заинтересовани от изхода на делото лица.

От съда се иска да отмени обжалваното решение и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответника по касация Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител пледира за потвърждаване на съдебното решение, като постановено при доказателства, които установяват извършването на нарушението.

Представителя на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

 Административен съд Стара Загора след служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на решение № 18/06.01.2011г., постановено по а.н.д.№1210 по описа за 2010г. на РС Стара Загора, намира за установено следното:

За да потвърди НП №398/25.06.2010г. на Заместник Кмета на община Стара Загора, с което на Г.П.М. е наложено административно наказание глоба в размер на 60лв. за извършено нарушение на чл.8 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Стара Загора, въззивния съд е приел, че на 16.06.2010г. в 19.30ч. в село Змейово наказаното лице пасе стадо от 50 кози в обществени зелени площи по улица Трета, пред №7 и дом №5, въз основа показанията на актосъставителя Пеев и свидетеля по акта Нели Матевска. Съдът е кредитирал показанията им като непротиворечиви и при липса на доказателства, които да ги опровергават.

Приел е, че М. е извършвала паша на 50 броя кози, собственост на свидетеля Христо Тодоров, на улица Трета в село Змейово, а не на определените за това места, въпреки издадената от Кмета на селото заповед по реда на чл.9 от Наредбата. От показанията на свидетелите Пеев и Матева се установява, че по уличното платно има тревна площ и козите пасат по нея, а освен това правно релевантно е дали е извършвана паша на животни в нарушение на чл.9 във връзка с чл. 8 от Наредбата, а не дали на улица Трета има озеленени площи.  Приел е още, че не е съществено нарушение съставянето на АУАН в отсъствие на нарушителя щом същият му е връчен с възможност за възражения по него.  Описаното в НП и в АУАН нарушение е осъществено, а при налагане на наказанието не са допуснати нарушения на правилата на ЗАНН и неговия размер е съобразен с тежестта на нарушението.

Настоящия състав на административен съд Стара Загора не споделя крайния извод на РС Стара Загора за законосъобразност на НП по следните причини:

На първо място от показанията на свидетеля по извършване на нарушението Нели Желева Матевска се установява, че датата, вписана в НП не е момента на извършване на нарушението от една страна, а от друга свидетелката не потвърждава, че е  възприела паша на стадо от 50 кози на 16.06.2010г. Нейните показания са следните: „Аз съм свидетел по съставяне на акта. Бе й съставен акт за това, че Г. пасеше козите в обществени озеленени площи. Спора ни се разрази след края на работното време,когато кмета не бе на работа. Това стана към 19ч. на 15.06.2010г. и за това на 16.06.2010г. си написах жалбата, занесох я на кмета и той я прие. След няколко часа дойде и видя за какво става въпрос. Той е длъжен да разпита свидетели и ми съобщи, че е написал акт. На другия ми каза да отида да разпиша. По думите на господин Пеев не мога да кажа дали тя е разписала. На другия ден чакахме да дойде до 9.30ч., но тя не дойде никаква.” Тези показания обсъдени с показанията на Кмета Пеев и на свидетелката Стела Алексиева сочат на друга фактическа обстановка, различна от описаната в АУАН и от възприетата от съда.  На 21.06.2010г., когато е съставен АУАН Г.П. не се е явила за съставянето му, нито вписаната свидетелка на отказа е възприела такъв, поради което твърдението, че нарушителя е отказал да го подпише не отговаря на обективната истина. На следващо място разписката за връчване на АУАН е празна и няма доказателства да е дадена възможност на наказаното лице за възражения, и такова оплакване се съдържа в подадената пред въззивния съд жалба, който не сочи въз основа на кое доказателства извежда извод, че акта е връчен.  

         Обсъдени в тяхната съвкупност свидетелски показания и на двете групи свидетели сочат, че на 15.06.2010г. след 19ч. половината от стадото кози, водени от Г.М. е навлезнало в двора на Матевска, което е повод за спора между тях и подаването на жалба до кмета на другия ден, който е съставил акт за нарушение на забраната по чл.8 от Наредбата, без Матевска да е свидетел на отказа да се подпише този акт от нарушителя. Не връчването на АУАН, с което се дава възможност на наказаното лице да участва в производството по налагане на наказанието като направи възражения, винаги е съществено нарушение на правилата на ЗАНН, тъй като е гаранция за упражняване правото на защита. Освен това от свидетелските показания се опровергава вписаното в АУАН и в НП извършване на паша на 50 кози в обществени озеленени площи. Налице са основания за отмяна на наказателното постановление като издадено при нарушение на производствени правила гарантиращи адекватно упражняване на правото на защита. Въпроса за извършване на паша на животни в площите по чл.8 от Наредбата е от правно значение, тъй като изяснява елемент от фактическия състав на нарушението, а  показанията на свидетеля Пеев – актосъставител, кореспондират не само с тези на Матевска, но и с тези на Стела Алексиева, които сравнени по между си изясняват какво точно се е случило на 15.06.2010г., и то не е описаното в АУАН. Половината от стадото, което Г.М. е пасла е влязло в двора на Матевска, което е станало повод за  спора, който се е разразил по нейно думи в този ден и час. Улицата е насипана с чакъл по показанията на всички свидетели, и не е осъществено улично озеленяване, както и не е позволено да се пасат животни на неопределени за това места, нито да се отглеждат по начин, който пречи на останалите жители на селото, но всички тези действия осъществяват състав на друго административно нарушение. 
        
Водим от горното, Административен съд гр. Стара Загора,

 

РЕШИ:

 

 ОТМЕНЯ решение №18/06.01.2011г., постановено по а.н.д.№1210 по описа за 2010г. на РС Стара Загора като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 398/25.06.2010г. на Заместник Кмета на Община Стара Загора, с което на Г.П.М. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 60лв./шестдесет лева/ за нарушение на чл.8 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Стара Загора като незаконосъобразно.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

  2..