Р Е Ш Е Н И Е  162

 

      гр.Стара Загора 09.06.2011 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         втори юни

през      две хиляди и единадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                      Членове: РАЙНА ТОДОРОВА

                                                                                         МИХАИЛ РУСЕВ

 

при секретаря    И.А.

и в присъствието на  прокурора  Ваня Меранзова                                 ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКО ВА   к.н.а.х.дело   156 по описа  за 2011 год, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

 

Образувано е по касационна жалба от старши юрисконсулт Недялка Стойчева като пълномощник на Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/ София против  решение № 283 от 05.04.2011 година, постановено по НАХД № 322 по описа за 2011 година на Районен съд Раднево, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 11010554 от 01.07.2010 г, издадено от директора на АДФИ.

В жалбата са релевирани касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК - допуснато нарушение на материалния закон и съществено нарушение на процесуални правила. Направени са оплаквания, че решението е незаконосъобразно, тъй като при извършената служебна проверка районният съд не е дал указания за представяне на доказателства относно компетентността на издателя на НП. Жалбоподателят моли решението да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на районния съд, а ако с оглед представената с касационната жалба като доказателство Заповед № ЗМФ-1075/ 04.08.2009г на Министъра на финансите делото бъде счетено за изяснено от фактическа страна - да бъде постановено друго решение, с което НП бъде потвърдено като законосъобразно.

Ответникът ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД с.Ковачево чрез пълномощника си адвокат Христо Маринов оспорва жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение, че жалбата е основателна и решението на районния съд следва да бъде отменено.

 

Касационният състав на съда като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното решение и след служебна проверка по реда на чл.218 ал.2 от АПК на решението по АНХД № 322/ 2010г на Районен съд Раднево, прие за установено следното:

       Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява основателна.

Районен съд Раднево е отменил като незаконосъобразно наказателно постановление № 11010554 от 01.07.2010 година на Директора на АДФИ, с което на ответника по касация ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД с.Ковачево е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 15 000лв на основание чл.129, ал.1, от Закона за обществените поръчки за нарушение на чл.103, ал.1 от Закона за обществените поръчки. Като административно нарушение са преценени обстоятелствата, че на 26.03.2009г ответникът чрез Главния изпълнителен директор Георги Петков Христозов – упълномощено лице по смисъла на чл.8, ал.3 от Закона за обществените поръчки е сключил тристранно споразумение за сътрудничество със синдикалните организации и „ТЕМА”ООД гр.Ивайловград с предмет „Изпълнение на лечебно-възстановителна програм за работници и служители на ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД  по преференциални цени” без да е проведена процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП открита процедура.

За да отмени наказателното постановление, съдът е изложил съображения, че съгласно чл.127, ал.2 от Закона за обществените поръчки за конкретното деяние НП следва да се издаде от Министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица. В случая липсват представени доказателства както по преписката, така и в хода на съдебното производство Директорът на АДФИ, който е издател на обжалваното НП, да е оправомощен за това от компетентния според закона наказващ орган. Понеже липсва заповед за делегиране на правомощия районният съд приема, че НП като издадено от некомпетентен орган е незаконосъобразно.

 

         Тези изводи на съда не се споделят от касационната инстанция. Решението е постановено при съществено нарушение на процесуалния закон, изразяващо се в непроявена активност от страна на съда за изясняване на фактическата обстановка по делото без да са събрани или поне дадени указания за представяне на относимите и допустими по казуса доказателства, както го задължават правилата на наказателния процес, визирани в чл.13, ал.1 и 2 от НПК. При налична и представена пред касационната инстанция заповед № ЗМФ/ 04.08.2009г на Министъра на финансите, с която Директорът на АДФИ е оправомощен да издава НП по Закона за обществените поръчки, следва да се приеме, че процесното НП е издадено от компетентен орган. Цитираната като установена съдебна практика на Административен съд Стара Загора по к.н.а.д. № 81/ 2011г по такива казуси не се отнася за аналогичен случай и не може да бъде приложена по настоящото дело. В цитираното съдебно решение, с което е отменено НП поради некомпетентност на издателя му,  дори пред касационната инстанция не са представени надлежни доказателства за правомощията на административнонаказващия орган. Съставът на Административен съд Стара Загора е приел, че приложена с касационната жалба заповед за оправомощаване на Директора на АДФИ е издадена след съставяне на НП, поради което не може да послужи за установяване на компетентността му.

Районният съд не е изложил никакви други мотиви, освен приетите по-горе за неправилни, нито е изложил съображения какви факти намира за установени по спора. При наличието на забрана за нови фактически установявания в касационната инстанция липсата на такива изводи не позволява да се извърши проверка по реда на чл.218, ал.2 от АПК относно релевантните за спора факти и приложимите спрямо тях правни норми, а оттук и относно съответствието на съдебния акт с материалния закон.

 С оглед изложените съображения съдът намира, че обжалваното решение следва да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Раднево, при което да се изложат мотиви по отношение на административното обвинение по чл.103, ал.1 от Закона за обществените поръчки: кои факти се приемат за установени, въз основа на кои доказателства и какви правни изводи следват от тях по въпросите относно извършване на нарушението, вината и индивидуализацията на наказанието, евентуално налице ли са основания за приложение на чл.28 от ЗАНН.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл. 222, ал.2 т.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ решение № 283/ 05.04.2011г., постановено по НАХД № 322 по описа за 2010 година на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 11010554/ 01.07.2010г на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

Решението е окончателно и не подлежи  на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.      

 

 

                                                                              2.