Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 166 ………..….…..….……  28.06.2011 Година....……... Град Стара Загора

 

 

В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Старозагорският административен съд ..…………………………………………………. На девети юни  …….....………….……..…..….… Година две хиляди и единадесета

В публичното съдебно заседание в следния състав:

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ

 

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА ДИНКОВА

                 

                                                                                                         МИХАИЛ РУСЕВ

 

Секретар М.П. …..………………………..................................……………....

Прокурор К.Б. ………………………........................................................  разгледа докладваното от председателя ……………….. ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ касационно административно наказателно дело номер 165 по описа за 2011 г.

 

Производството е по чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/

 

Образувано е по касационната жалба на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ Пловдив, против решение №171/12.04.2011 г., постановено по АНД N255/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е изменено наказателно постановление на Директор на офис гр. Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.

 

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, като постановено в нарушение на закона, касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК.

 

Ответникът по касация ЕТ “.....................” гр.Стара Загора чрез пълномощника си по делото взема становище за неоснователност на жалбата и законосъобразност на обжалваното с нея решение.

 

Представителят на Окръжна прокуратура взема становище, че жалбата е неоснователна, а атакуваното решение на районния съд е законосъобразно.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, доводите на страните и извърши проверка на законосъобразността на обжалваното решение по посочените в жалбата касационни основания, намира за установено  следното:

 

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения срок от легитимирана страна, разгледана по същество е неоснователна.

 

Производството пред Старозагорския районен съд се е развило по жалбата на ЕТ “..................” гр.Стара Загора, против наказателно постановление №40058-0108462/29.10.2011 г. на Директор на офис гр. Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което му е наложена имуществена санкция в размер на 700 лв., основана на чл.179 ЗДДС, за нарушение на чл.125, ал.1, ал.4 и ал.5 от с.з. От фактическа страна наказващият орган е приел, че като регистрирано по ЗДДС лице ЕТ “......................” гр.Стара Загора не е подал справка декларация по ЗДДС за данъчен период 01.12.2009 г. – 31.12.2009 г. в предвидения 14-дневен срок. Нарушението е констатирано при проверка на данъчното досие на 25.01.2010 г., като справката декларация не е подадена към момента на съставяне на АУАН.

 

С обжалваното решение районният съд е изменил наказателното постановление, като е приел, че не са установени отегчаващи вината обстоятелства, такива не са посочени и от страна на административнонаказващия орган и тъй като нарушението е за първи път, и се касае до формално нарушение е намалил размера на наложеното наказание.

 

Пред касационната инстанция се претендира отмяна на решението, като постановено при неправилно приложение на закона. Изложените в тази насока доводи не могат да бъдат споделени. Преценката за “маловажност на случая” подлежи на съдебен контрол. Тогава, когато съдът констатира, че са налице законовите предпоставки за това, но наказващият орган не ги е приложил е налице противоречие със закона. В конкретния случай е налице неоснователно административнонаказателно преследване. Актът за установяване на извършеното административно нарушение е съставен на 06.04.2010 г. Съгласно разпоредбата на чл.34, ал.3 ЗАНН наказателно постановление е можело да бъде издадено в 6 месечен срок или най късно на 06.10.2010 г. Такъв е издаден на 29.10.2010 г., вместо дължимото се по закон прекратяване на административнонаказателното производство. Тъй като не е подадена жалба от наказаното лице, решението на въззивния съд, с което е изменено наказателното постановление, като е намален размера на наложената имуществена санкция следва да бъде оставено в сила. Предмет на касационния контрол е оспорената част от решението.

 

С оглед гореизложените съображения административният съд намира, че жалбата е неоснователна, атакуваното с нея решение на районния съд следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, пр.първо АПК съдът

 

                                             Р     Е     Ш     И     :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение от 171/12.04.2011 г., постановено по АНД N255/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.

 

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.