Р Е Ш Е Н И Е  247

 

      гр.Стара Загора 19.10.2011 год.

 

    В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         двадесет и девети септември

през      две хиляди и единадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

Членове:        ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                    ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                         

при секретаря    А.А.

и в присъствието на  прокурора  Радостин Рахнев                                ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКО ВА   к.н.а.х.дело   234 по описа  за 2011 год, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по касационната жалба от ЕТ „Оги 8-Огнян Найденов” гр.Павел баня против решение № 149/16.05.2011г., постановено по АНД № 370/ 2010г. по описа на Районен съд Казанлък. С обжалваното решение е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 101/ 14.09.2009г. на Заместник-началника на Митница Пловдив.

В касационната жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението, като по същество изложените доводи са за постановяване му при неправилно приложение на закона и съществени процесуални нарушения – касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Оспорва се направения от съда извод за доказано извършване на нарушение по чл.123  от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/. Твърди се, санкцията е наложена при наличието на съществени нарушения на административно-производствените правила при издаване на акта за установяване на административно нарушение /АУАН/ и НП и за несъответствие на съдържанието им с императивните изисквания на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН по отношение точното място на намиране на бутилките алкохол. Касаторът поддържа, че в съдебното решение  няма мотиви относно противоречивите показания на актосъставителя и по въпроса за маловажността на извършеното деяние. Моли съда да постанови решение, с което да отмени решението на Районен съд Казанлък и вместо него да постанови друго, с което да отмени НП № 101/ 14.09.2009г. на Заместник-началника на Митница Пловдив.

Ответникът по касационната жалба – Агенция “Митници”,   редовно призован, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение, че жалбата е неоснователна и предлага първоинстанционното решение да бъде потвърдено.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши служебна проверка по реда на чл.218 ал.2 от АПК на решението по АНХД № 370/2011г на Районен съд Казанлък, намира за установено следното:

       Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява  основателна.

Районен съд Казанлък е потвърдил като законосъобразно НП №101/ 14.09.2009г. на Заместник-началника на Митница Пловдив, с което на ЕТ „Оги 8-Огнян Найденов” гр.Павел баня е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 2000лв., на основание чл.123, ал.2 от ЗАДС за нарушение на чл.100, ал.1 и ал.2 от ЗАДС и е постановено отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението, въз основа на съставен АУАН № 101/ 31.03.2009г. Като административно нарушение са преценени обстоятелствата, че при извършена проверка на 25.02.2009г в търговски обект ресторант“Севтополис”, стопанисван от ЕТ „Оги 8-Огнян Найденов”, находящ се в гр.Павел баня, е установено, че в обекта се съхраняват акцизни стоки /алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, превишаващо 15% vol/, от които 19бр бутилки облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност и 2 бр бутилки необлепени с бандерол с дължим акциз 69.27лв.

За да потвърди НП, Казанлъшкият районен съд приема, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, въведени с разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства и приетата за установена фактическа обстановка обосновава извод за извършено съставомерно деяние по смисъла на чл.123, ал.2 от ЗАДС. Основава се и на показанията на свидетелите Иванов и Хасанова, водени от жалбоподателя във въззивното производство-сега касатор, които сочат държане на склад в търговския обект на процесните 21 бутилки алкохол. По тези съображения счита, че административнонаказателната отговорност на ЕТ „Оги 8-Огнян Найденов” законосъобразно е ангажирана и му е наложено наказание в минималния размер, предвиден в закона.

Решението е валидно и допустимо, но неправилно като постановено в нарушение на приложимия материален закон.

Неоснователно е оплакването за допуснато от Районен съд Казанлък  процесуално нарушение, че при постановяване на съдебното решение не са изложени мотиви относно противоречивите свидетелски показания на актосъставителя. Дадените такива при предходното разглеждане на делото не са приобщени към доказателствата по настоящото по надлежния процесуален ред по НПК, приложим на основание чл.84 от ЗАНН, поради което съдът няма основание да ги цени.

Правните изводи на въззивния съд, че АУАН и НП са постановени в съответствие с императивните норми на ЗАНН относно тяхното съдържание, не отговарят на принципното изискване за  законосъобразно да се обявява само това НП, при което е налице съвпадение между установеното фактическо положение и правната квалификация.

Основателно е оплакването на касатора, че в обстоятелствената част на АУАН и НП липсва описание къде точно в търговския обект са намерени бутилките алкохол, необходимо за преценка на съставомерен признак от обективна страна на деянието, квалифицирано от санкциониращия орган като административно нарушение по чл.123, ал.2 от ЗАДС - „държал на склад” в диспозитива на НП. От описателната част на НП не става ясно дали на жалбоподателя се вменява нарушение "държи на склад" или нарушение "държи в търговско помещение”, каквито деяния са обявени от закона за наказуеми. В съдебното решение са изложени мотиви за съхранение на акцизни стоки в търговски обект-ресторант без изразено становище в коя от двете хипотези попада.

Съгласно чл. 123, ал. 2 от ЗАДС /в приложимата редакция преди изменението му с ДВ бр. 94 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г/, на юридическо лице или едноличен търговец, което държи на склад или в търговско помещение, или в превозно средство, предлага, продава или превозва акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, се налага имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2 000 лв. Очевидно е, че всяко от отделните описани по-горе деяния осъществява отделно нарушение, като видно от граматическото тълкуване на текста е, че държането на склад изключва държането в търговско помещение. Освен това  следва да се има предвид, че по смисъла на ЗАДС понятието „склад” се използва със съдържанието, дадено в чл.4, т.3 от ЗАДС, а именно "данъчен склад" - място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в съответствие с разпоредбите на този закон. Безспорно е, че проверяваният ресторант не попада в тази категория.  В този смисъл е допуснато противоречие между обстоятелствената част на НП и диспозитива му, което обективно затруднява правото на защита на привлеченото към отговорност лице като не му позволява адекватното й организиране. Допуснатото процесуално нарушение е съществено и представлява основание за отмяна на НП, което не е направено от районния съд. По тази причина решението следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго за отмяна на НП.

При това положение само за пълнота ще бъдат изложени мотиви по оплакването за маловажно деяние. Действително преценката за малозначителност на административното нарушение подлежи на съдебен контрол и при оплакване в такава насока въззвивният съд дължи произнасяне. В конкретния казус обаче, ако НП нямаше констатирания процесуален порок, то не може да бъде обявено за незаконосъобразно само поради маловажност на случая. Целта на ЗАДС е свързана с облагането с акциз на високооборотни и скъпи стоки, които не служат за задоволяване на основни потребности на населението /алкохол, тютюневи изделия, енергийни продукти и автомобили/. С този закон е определена по-висока степен на обществена значимост при нарушаване на неговите норми в сравнение с обичайните случаи на административни нарушения на общото данъчно и митническо законодателство с оглед предвидените завишени санкции. От друга страна, малозначителността на деянието не следва да се определя от размера на дължимия акциз, а от количеството алкохол, мястото на намирането и предлагането му, изминалия период от въвеждане на новия акциз. По отношение поведението на ЕТ „Оги 8-Огнян Найденов” гр.Павел баня не е налице нито една от посочените предпоставки за изключване на отговорността.

Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ  решение № 149/16.05.2011г., постановено по АНД № 370/ 2010г. по описа на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:

 

ОТМЕНЯ КАТО НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО наказателно постановление № 101/ 14.09.2009г. на Заместник-началника на Митница Пловдив, с което на ЕТ „Оги 8-Огнян Найденов” гр.Павел баня е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 2000лв., на основание чл.123, ал.2 от ЗАДС.

Решението е окончателно и  не подлежи на обжалване и протестиране.

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.  

   

                                                                                 2.