Р Е Ш Е Н И Е 

 

286                                    18.10.2011 г.                        гр.Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на          шести октомври  през      две хиляди и единадесета година в състав:

 

Председател:   РАДОСТИН РАДКОВ

 

                                                                           Членове:   ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                                ГАЛИНА ДИНКОВА

при секретаря    З.Д.

и в присъствието на  прокурора  Митко Игнатов, като разгледа докладваното от  съдия ГАЛИНА ДИНКОВА   к.н.а.дело  № 245 по описа  за 2011 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.,1, предл.2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД гр. Стара Загора чрез пълномощника адвокат Емилия Милкова-Милушева против Решение № 292 от 27.05.2011г., постановено по АНД № 284/ 2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 37216 - 0158453 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив. 

В касационната жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението по съображения за постановяването му при неправилно приложение на закона - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва направения от съда извод за съответствие на наказателното постановление с императивните законови изисквания за неговото съдържание като поддържа, че не са посочени съществени белези за индивидуализацията на административното нарушение, предвидени в чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Твърди, че изводът на съда за извършени транспортни услуги на територията на Република България е неправилен. Според касатора повдигнатото административно обвинение за извършено нарушение по чл. 180, ал.1 от ЗДДС не е доказано, а въззвивният съд неправилно не е зачел представените международни товарителници с пътни листове към тях като надлежно доказателство за осъществени транспортни услуги по издадена от „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД фактура за извършен транспорт на стоки до Гърция с получател „Manukyan Hovanes Geniko Emporio”. От друга страна намира, че необосновано справките от ОД на МВР Стара Загора и от ИА ”Автомобилна администрация” са приети за кореспондиращи на останалите писмени и гласни доказателства и безспорно установяващи описаната фактическа обстановка.  Моли обжалваното решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде отменено НП № 37216 - 0158453 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив. 

Ответникът по касационната жалба – ТД на НАП – гр. Пловдив, чрез процесуалния си представител по делото гл.юрисконсулт Бонджева оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата, поради което счита, че съдебното решение следва да бъде оставено в сила.   

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши служебна проверка по реда чл.218, ал.2 от АПК, намира за установено следното:

           Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява основателна.

С оспореното решение Районен съд – Стара Загора потвърждава НП № 37216 - 0158453 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 0158453/ 21.05.2010г., с което на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД  е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл. 86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС. Като административно нарушение са преценени обстоятелствата, че „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД,  регистрирано по ЗДДС лице, не е изпълнило задължението си за начисляване на ДДС в размер на 488.96лв. за данъчен период от 01.03.2009г. до 31.03.2009г., за извършена облагаема доставка на транспортни услуги, за която е издадена фактура № 0000000026/ 31.03.2009г. с данъчна основа 2444.80лв. /1250 евро/ без да е начислен ДДС, за извършен транспорт - 5 курса до Гърция с получател „Manukyan Hovanes Geniko Emporio”. Административнонаказващият орган приема, че при извършена ревизия на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД и извършени проверки е констатирано наличието на „факти и обстоятелства, които водят до разглеждането на фактурираните транспортни услуги с място на изпълнение територията на страната по см. на чл.21, ал.1 и ал.2, т.2 от ЗДДС и чл. 26, ал.1 от ЗДДС, тъй като дружеството не може да докаже извършването на транспортни услуги до Гърция с получател „Manukyan Hovanes Geniko Emporio”.  Затова според него на датата на възникване на данъчното събитие ДДС е станал изискуем и за регистрираното лице е възникнало задължение да го начисли, като издаде данъчен документ /фактура/ за начисляване на ДДС в размер на 20% и размерът на данъка да бъде включен при определяне резултата за данъчен период 01.03.2009г. – 31.03.2009г. в подадената в ТД на НАП – Стара Загора справка - декларация по чл.125 от ЗДДС вх. № 24001066994/13.04.2009г. Неизпълнението на тези задължения е квалифицирано като нарушение на разпоредбите на чл.86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС., констатирано с РД № 900802/ 02.03.2010г.

  За да потвърди НП № 37216 - 0158453 от 22.07.2010 г като законосъобразно, Старозагорският районен съд приема, че то съдържа всички изискуеми по чл.57 от ЗАНН реквизити; при неговото издаване не са допуснати съществени нарушения на регламентираната в ЗАНН процедура; описаната фактическа обстановка изцяло се потвърждава от събраните в съдебното производство писмени и гласни доказателства; деянието правилно е квалифицирано като административно нарушение по чл.180, ал.1 от ЗДДС, за което е наложена имуществена санкция в предвидения от закона размер. Съдът обосновава, че  не е доказано извършване на транспортна услуга на територията на Република Гърция, доколкото не кредитира с доверие представените от жалбоподателя писмени доказателствени средства - товарителници, пътни листове, заповеди за командировка, авансови отчети и др. по съображения, че същите нямат достоверно съдържание. Според съда безспорно е установено извършване на транспортни услуги на територията на Република България, а не вътреобщностни доставки /ВОД/.

Решението на Старозагорския районен съд е неправилно като постановено в нарушение на приложимия закон. 

           Не се споделя извода на въззивния съд, че при издаването на НП са спазени всички формални изисквания, предявени от закона към неговото съдържание, в смисъл административното обвинение да е формулирано конкретно, ясно и точно от фактическа страна. С посочването „при извършена ревизия на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД и извършени проверки е констатирано наличието на факти и обстоятелства, които водят до разглеждането на фактурираните транспортни услуги с място на изпълнение територията на страната по см. на чл.21, ал.1 и ал.2, т.2 от ЗДДС и чл. 26, ал.1 от ЗДДС” не може да се счита, че е изпълнено императивното изискване на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. При така формулираното описание на нарушението по никакъв начин не става ясно защо административнонаказващият орган разглежда фактурираните от „ИВЕТА ТРАНС” транспортни услуги - 5 курса до Гърция с получател „Manukyan Hovanes Geniko Emporio” с място на изпълнение на територията на РБългария и следователно представляващи облагаема доставка, за която дружеството е следвало да начисли ДДС по реда и в сроковете, регламентирани в ЗДДС. За касатора /а и за съда/ остава неконкретизирана причината, поради която се приема, че той не е в състояние да докаже извършването на транспортни услуги до Гърция. Тази незаконосъобразност е достатъчна за отмяна на НП доколкото съществено ограничава правото на защита на привлеченото към отговорност лице.

В нарушение на закона е направеният от Старозагорския районен съд извод за наличие на допуснато от „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД административно нарушение по чл.180, ал.1 от ЗДДС като не е начислило ДДС за извършена облагаема доставка – транспортна услуга с място на изпълнение на територията на страната по издадена фактура № 26/ 31.03.2009г. за 5 курса с получател „Manukyan Hovanes Geniko Emporio”. Становището на административнонаказващия орган, че дружеството-доставчик на транспортната услуга, не може да докаже извършването й в Гърция безкритично се възприема от въззивния съд въпреки представените доказателства от търговското дружество-касатор и в противоречие с приложимата нормативна уредба. Съдът неправилно приема, че представените от „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД товарителници, пътни листове, заповеди за командировка и авансови отчети са неубедителни, защото нямат достоверна дата, не са представени на контролните органи, нямат достоверно съдържание и най-вече се опровергават от показанията на актосъставителя Златка Танева, ревизионен доклад № 900802/ 02.03.2010г, справка от ОД на МВР Стара Загора и справка от ИИ „Автомобилна администрация” РД Стара Загора.

В разпоредбата на чл. 45, т.2 от ППЗДДС /в действащата към 2008г. редакция/, нормативно са регламентирани документите, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка. От представената фактура и инвойс към нея е видно, че транс­пор­тът е извършен от „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД за сметка на получателя на стоките. Следователно в случая е  приложима б.”а” от чл.45 т.2 на ППЗДДС, според която доказването на изпра­ща­нето или транспортирането на сто­ките става с представяне на „транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка, когато транспортът е извършен от получателя или от трето лице за сметка на получателя”.

Още в хода на ревизионното производство са пред­с­тавени международни товарителници /CMR/ с пътни листове към тях, тъй като са предмет на обсъждане в ревизионния доклад. Правната уредба на международната това­ри­телница се съдържа в Конвенцията за договора за международен автомобилен пре­воз на стоки, ра­тифицирана с Указ № 1143 на Държавния съвет от 29.07. 1977г., обн. ДВ, бр.61 от 05. 08.1977г., в сила за България от 18.01.1978г. В приложното по­ле на Конвенцията се включват договорите за автомобилен превоз на стоки, ко­га­то мястото за при­емане на стоката за превоз и предвиденото място за доставя­не­то й се намират в две различни държави, от които поне една е договаряща се стра­на. Съгласно чл.4 и чл.5 от Конвенцията договорът за превоз на товари се установява с товарителница, която се из­гот­вя в три ори­ги­нал­ни екземпляра, подписани от изпра­ща­ча и от превозвача, като първият екземпляр се предава на изпраща­ча, вторият при­д­ружава сто­ката, а третият се задържа от превозвача, като в чл.6, т.1 са посочени данните, които товарителницата следва задължително да съдържа. В чл.9 от Конвенцията е предвидено, че товарителницата удостове­ря­ва, до доказ­ва­не на противното, условията на договора и получаването на това­ра от превоз­ва­ча. В случая за доказване на извършен транспорт на стоки /предоставяне на транспортни услуги/ по издадена от „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД фактура № 26/  31.03.2009г. и инвойс към нея с посочен получател „Manukyan Hovanes Geniko Emporio”, Гърция, са представени документи по см. на чл.45, т.2, б.”а” от ППЗДДС – 5бр. надлежно съставени товарителници за международен транспорт, удостоверяващи изпращането и транспортирането на стоката. За редовното съставяне на международната товарителница е доста­тъч­но полагане на съответни печати и подписи на получателя и превозвача, без дори да е необходимо посочване на имената и длъжностните качества на лицата.

Наред с международните товарителници са представен и надлежно със­тавени пътни листове за осъществения превоз, като е налице съответствие между посочения маршрут на движение, място и датите на натоварване и разтоварване. Твърдяното разминаване в отбелязания в пътните листове пробег в км. между мястото на натоварване и разтоварване с действителното разстояние между гр. Долна Митрополия и гр. Спилео, би имало значение единствено за достоверността на признатите, отчетени и осчетоводени разходи за гориво, но по никакъв начин не обуславя извод за липса на реално осъществен транспорт на стоки. 

Действително CMR и пътните листове представляват частни документи и представянето им няма да е основание за признаване на извършен транспорт на стоки, ако са събрани доказателства в противната насока. В конкретния случай обаче, жалбоподателят е представил още в хода на ревизионното производство необходимите по закон и редовно съставени документи за доказване на извършени от него услуги за транспорт на стоки с място на изпълнение на територията на Гърция. Административнонаказващият орган не е ангажирал надлежни доказателства, които да опровергават представените от превозвача „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД транспортни доку­мен­ти и по-конкретно получаването на стоките от гръцкото дружество в гр. Спилео, Гърция.  Правният извод на съда в обратна насока не намира основа в доказателствата по делото.

На първо място по делото липсват коментираните в съдебното решение справки от ОД на МВР и ИА „Автомобилна администрация”. На следващо място тяхното съдържание би могло да се извлече от ревизионния доклад – няма данни някой от водачите на товарни автомобили, собственост на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД, да е напускал територията на Република България в посока Гърция за периода 01.03.2009г.-31.03.2009г. и дружеството-превозвач не съхранява тахографските листи за проверка. Въпреки това отново не може да се приеме, че е налице изпълнение на задължението на административнонаказващия орган да проведе пълно главно доказване на твърдяното от него нарушение чрез опровергаване достоверността на представените международни товарителници. Липсата на данни в информационната система на МВР за преминавания на транспортните средства, респективно  на физическите лица – водачи на товарните автомобили през съответните ГКПП за периода 01.03.2008г. – 31.03.2009г. може да се дължи на обстоятелството, че същите не са били обект на граничен контрол при излизанията/ влизанията от и на територията на РБългария. Доколкото след присъединяването на РБългария към ЕС в информационните фондове на МВР не се съдържат изчерпателни данни за всички пътувания на граждани на ЕС, включително български граждани и МПС, тази справка не може да бъде доказателство за липса на реално извършени транспортни услуги от „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД с място на изпълнение на територията на РГърция на посочените в пътните листове дати. Още по-малко основание за направения от съда извод за липса на осъществен транспорт на стоки до Гърция може да бъде несъхраняване на тахографските листове за автомобилите, доколкото на тахографския лист се отчита времето на движение и престой на автомобила, пробега в км., скоростта и др., но не и маршрута, по който са били осъществени превозите, а и  той не е сред документите по чл.45, т.2, б.”а” от ППЗДДС.

Не са от категорията документи, нормативно са предвидени за доказване на извършен международен транспорт на стоки, „квитанции за платени винетни и гранични такси или какъвто и да е друг документ на гръцки език”, както и касаещите правните отношения между шофьорите и превозвача заповеди за командировка, отчети за отпуснати аванси и др. В този смисъл наличието или липсата /респ. некоректното съставяне/ им е ирелевантно за установяване реалното предоставяне на транспортни услуги и мястото, на което са били изпълнени. 

Не представлява доказателство за извършено нарушение по повдигнатото административно обвинение и съставения Ревизионен доклад № 900802/ 02.03.2010г. Отразените в ревизионния доклад фактически констатации нямат задължителна сила и подлежат на доказване по общия ред от административнонаказващия орган, в чиято доказателствена тежест в производството по ЗАНН е установяването на релевантните  за съставомерността на деянието факти и обстоятелства.

По тези съображения касационната инстанция счита, че решението на Районен съд  Стара Загора е постановено в нарушение на закона и подлежи на отмяна. Делото е изяснено от фактическа страна и на основание чл.222, ал.1 от АПК следва да бъде решено по същество. Въз основа на събраните доказателства и установената фактическа обстановка съдът намира, че НП № 37216 - 0158453 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което е ангажирана отговорността на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД - гр. Стара Загора, е издадено при допуснати съществени процесуални нарушения и при липса на съставомерно деяние  – при неспазване на регламентираните императивни изисквания по чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН за съдържание и при наличие на надлежни транспортни документи  по см. на чл.45, т.2, б.а” от ППЗДДС за доказване извършен международен транспорт на стоки от „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД гр Стара Загора с получател „Manukyan Hovanes Geniko Emporio” и място на разтоварване Спилео, Гърция, при което дружеството не е имало задължение по чл. 86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС за начисляване на ДДС за предоставените транспортни услуги по фактура № 26/ 31.03.2009г. и инвойс към нея. Наказателното постановление, с което е ангажирана отговорността му е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. 

Искането на касационния жалбоподател за присъждане на направените по делото разноски следва да бъде оставено без уважение Съгласно Тълкувателно решение № 2/ 03.06.2009г. на ОС на колегиите от ВАС по тълкувателно дело № 7/ 2008г. по описа на ВАС, административните съдилища не присъждат разноски в производствата по касационни жалби срещу решенията на районните съдилища по административнонаказателни дела.

     Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ и чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И :

 

 

ОТМЕНЯ Решение № 292 от 27.05.2011г., постановено по АНД № 284/ 2011 г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

           ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 37216 - 0158453 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 79, ет.6, ап.24, на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, е наложена „имуществена санкция” в размер на 500лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД гр. Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски.

 Решението е окончателно и не подлежи  на обжалване и/или протестиране.

 

                                          

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.      

                                                                          

                                                                                     2.