РЕШЕНИЕ  

 

№282                                     гр. Стара Загора,                                  24.10.2011 г.

 

                          В     И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,  в  откритото заседание на шести октомври през две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : РАДОСТИН РАДКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

ГАЛИНА ДИНКОВА

при секретаря З.Д., с участието на прокурора Митко Игнатов като разгледа докладваното от съдията Дарина Драгнева, касационно административно наказателно дело №274 по описа за 2011 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), образувано по касационна жалба от ОД на МВР гр. Стара Загора, представлявана от пълномощника юрисконсулт Андреев против решение №433 от 30.06.2011г., постановено по а.н.д.№693 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, с което е отменено НП №6693/10г. от 17.01.2011г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР гр. Стара Загора с наложено на  И.А.С. ***, административно наказание „глоба” в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец на основание чл. 182 ал.2 т.4 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.21 ал.1 от същия закон.

С касационната жалба се твърди, че решението на РС Стара Загора е необосновано, а именно РС Стара Загора е отменил наказателното постановление затова, че не е представено доказателство за техническа изправност на конкретния радар вписан в АУАН и в НП. Предоставена била справка за радар със същият номер, но друг тип, а именно Радар ТR 4, а не TR4D №528, какъвто е изписан в АУАН и в НП. Твърди, че в сектор „ПП-Стара Загора” е налице само един модел радар а именно  TR4D №528, а предоставянето на доказателство за техническа изправност на друг модел радар, който не е описан в АУАН и НП е отстраним и е в следствие на допусната човешка грешка при комплектоването на предоставената в съда преписка и не би могло да доведе до ограничаване правото на защита на жалбоподателя и съществени процесуални нарушения, които да са неотстраними в съдебната фаза на административно наказателното производство. Предвид на това, че обжалваното наказателно постановление отговаря на императивните изисквания на чл. 57 от ЗАНН, безспорно е установено нарушението и вината на нарушителя.

 От съда се иска да отмени решение №433 от 07.07.2011г. по а.н.д.№693 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, и вместо него да се постанови друго, с което да се потвърди НП № 6693/10 от 17.01.2011г. на Началник ПП Стара  Загора.

Ответника по касация И.А.С. в писмено становище оспорва основателността на касационната жалба, и счита решението на РС Стара Загора за законосъобразно. Иска от съда при постановяване на решението да се имат предвид и възраженията против НП изложени във въззивната жалба и да се потвърди обжалваното решение на РС Стара Загора.

В с.з. представителя на ОП Ст.Загора поддържа становище за основателност на касационната жалба и допуснато нарушение на съдопроизводствените правила при постановяване на обжалваното решение, а именно следвало е РС служебно да събере доказателство за техническата годност на вписаното в АУАН и в НП техническо средство. Иска от съда да върне делото за ново разглеждане от друг състав на РС Стара Загора.  

Съдът, като взе предвид становищата на страните и след служебна проверка за валидност, допустимост и материална законосъобразност на решение № 433/30.06.2011г., постановено по а.н.д.№693 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, намира за установено следното: 

Решението е допустимо и валидно, постановено в съответствие с  материалния закон – чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.

С НП № 6693/10 от 17.01.2011г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, на И.А.С. *** е наложено административно наказание „глоба”  в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец, за това че на 15.12.2010г., около 11.05ч. по път І-5, км.222 + 200, община Стара Загора, управлявал лек автомобил „Мазда”, с рег. №ВТ 4824 ВК, в посока юг със скорост 90 км/ч. при максимално допустима скорост за движение 50 км.ч., въведен с ПЗ В-26, като скоростта му е била установена със система за видеоконтрол TER1-M и Трафик радар TR4D №528 – клип №4090. С това е нарушен чл. 21 ал.1 от закона за движение по пътищата, за което с нормата на чл. 182 ал.2 т.4 от същия закон е предвидено административно наказание глоба в размер на 100лв. и кумулативно наказание – лишаване от право да се управлява МПС за срок от един месец.

За да отмени НП, РС Стара Загора е приел, че нарушението не е доказано по безспорен начин. С административно наказателната преписка като доказателство, установяващо техническата изправност на Трафик радара, с който е установена скоростта на жалбоподателя е представен списък от 24.03.2010г. на средствата за измерване – радарни скоростомери, преминали последваща проверка. В същия списък фигурира трафик радар с фабричен номер, идентичен с посочения в АУАН и НП - №528, но от тип TR4, т.е. различен от типа на трафик радара,  посочен в АУАН и НП – TR4D. Предвид императивните изисквания на Закона за измерванията за задължителна първоначална и последващи метрологични проверки на всички радарни скоростомери като условие за въвеждането им в експлоатация и работа с тях, не би могло да се приеме, че представения списък за преминали последваща метрологична проверка радарни скоростомери удостоверява техническата изправност на посочения в АУАН и в НП трафик радар към датата на извършване на нарушението. 

Касатора – ОД на МВР Стара Загора твърди, че този извод на РС Стара Загора е необоснован, тъй като в сектор ПП Стара Загора няма радар TR 4, а само радар TR4D №528, като доказателство за техническата му изправност не е представено поради допусната човешка грешка при комплектоването на преписката. Това оплакване, сочещо нарушение на материалния закон е  неоснователно. Касатора твърди, но не установява пред касационната инстанция, че съществува доказателство за лабораторна проверка на техническото средство за измерване на скоростта, посредством което е установено административното нарушение, нито излага оплаквания, че правото му на участие във въззивния съдебен процес е нарушен, в следствие не указване на необходимостта от представянето му. За пълнота следва да се каже, че дори и да беше въведено такова оплакване то би било неоснователно, тъй като в хода на въззивното производство е представен списък на преминалите последваща метрологична проверка в лицензирана лаборатория технически средства, като същевременно АНО не е твърдял, че изобщо съществува друг списък, касателно използваното за установяване на нарушението техническо средство. Въззивния съд би нарушил правилата за равнопоставено участие на страните в процеса, ако се бе произнесъл предварително по доказателствената стойност на представения списък. Съдът указва на страните необходимостта от събиране на доказателства за твърдени от тях правнорелевантни факти, съответно в наказателния процес и сам разпорежда събирането на гласни доказателствени средства / т.нар. пълно служебно начало/ и на доказателствата вписани в наказателното постановление и в жалбата. Преценява относимостта и допустимостта им, в отговор на искания за събирането им, но не може да дава предварителна оценка на доказателствата, които страните му представят в изпълнение на доказателствената тежест. Поради това, и не може да се приеме, че РС Стара Загора е допуснал нарушение на материалния закон или е следвало да следи и за това дали списъкът на преминалите проверка техническа средства ще удостовери и годността на вписания в АУАН и в НП трафик радар.  

Касационните основания /конкретните пороци на съдебното решение/ следва да се установяват или от документите събрани по делото, включително протоколите за проведените съдебни заседания, или от писмените доказателства, приложени към касационната жалбата в подкрепа на релевираните пороци на съдебния акт, при спазване на забраната за нови фактически установявания в касационното производство. Тази забрана изключва възможността страните за първи път да  твърдят не наведени пред въззивния съд факти, респ. да искат установяване на факти, за които на страната са дадени изрични указания относно необходимостта от тяхната доказване. Липсата на указания по разпределение на доказателствената тежест и необходимостта да се установи съществуването на благоприятни за страната факти е процесуално нарушение. За процесуални нарушения касационната инстанция не следи служебно, съгласно правилото на чл.218 ал.1 от АПК, от което следва, че страната, спрямо която е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, трябва изрично да наведе този порок като оплакване в касационната жалба, за да може да бъде отменено обжалваното решение на това основание. В настоящия случай не са наведени оплаквания за допуснати процесуални нарушения при постановяване на съдебното решение, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на административно наказващия орган, а именно не се твърди, че на АНО не са му дадени изрично указания за необходимостта да установи техническата изправност на вписания в АУАН и в НП тип и номер на устройство за измерване на скоростта. На основание чл. 218 ал.1 от АПК предмета на касационната проверка се свежда само до обсъждане на посочените в жалбата пороци на решението, поради което за допуснати процесуални нарушения съдът не следи служебно. Изключение от това правило е нормата на чл. 218 ал.2 от АПК, по силата на която за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящото решение е постановено въз основа на доказателствата събрани по делото и изводът, че представения списък за преминали последваща метрологична проверка радарни скоростомери, не установява техническа изправност на посочения в АУАН и в НП Трафик радар към датата на извършване на нарушението, е обоснован. Оттук следва, че и извода на РС Стара Загора за липса на годно доказателство за извършеното нарушение, е съответен на материалния закон – чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, който изисква установяване на нарушенията, чрез годни доказателствени средства.  В  списъка на преминалите метрологична лабораторна проверка измервателни средства, липсва посоченото в АУАН и в НП техническо средство за измерване на скоростта TR4D №528, а удостоверение за успешно премината метрологична проверка не е представено към касационната жалба. Нещо повече, в нея се твърди, че в ПП  Стара Загора не съществува радар TR4 - 528,  въпреки че тъкмо за този тип и фабричен номер на техническо средство за измерване на скоростта е представено удостоверение за годност. Същевременно не се излагат оплаквания за допуснати процесуални нарушения във въззивното производство спрямо страната, за която обжалваното решение е неблагоприятно. При това положение и предвид изложеното по-горе за предмета на касационната проверка и за необходимостта да бъдат установени касационните основания от приложени към касационната жалба или приети по делото доказателства, не може да бъде уважено искането за отмяна на въззивното решение като постановено при неправилно  приложение на материалния закон.

Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

 

 

Р Е Ш И

 

          ОСТАВЯ В СИЛА решение № 433/30.06.2011г. постановено по а.н.д.№ 693 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                2.