Р Е Ш Е Н И Е 

 

259                                      гр. Стара Загора                      05.10.2011 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд в публичното  заседание                                       на  двадесети и девети  септември през две хиляди и единадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                              Членове:  ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                  РАЙНА ТОДОРОВА

                                                                              

 

при секретаря А.А.  и в присъствието на прокурора Радостин Рахнев, като разгледа докладваното от ИРЕНА ЯНКОВА   к.н.а.х. дело №275 по описа за 2011г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба от Радослава Колева Петкова като процесуален представител на Териториална дирекция по приходите - Пловдив против решение № 359/16.06.2011 г., постановено по АНД №390/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление /НП/42551-S002485 от 16.12.2010 год., издадено от Директора на ТД на НАП – Пловдив. Навеждат се доводи, че решението е постановено в противоречие с материалния закон, при допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Според изложените аргументи, неправилно е извода на въззивният съд, за допуснато съществено нарушиение на процесуалните правила, изразяващо с в съставянето на АУАН в отсъствието на нарушителя и извън едногодишния срок по чл.34 от ЗАНН и в противоречие на разпоредбата на чл. 57,ал.1 т. 7 от ЗАНН

Ответникът по касация медицински център „ Интериори пулс” ООД гр. Стара Загора, не се явява, не се представлява и не взема становище по подаданета касационна жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата.

      Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява неоснователна.

 

Старозагорски районен съд е отменил НП 42551-S002485 от 16.12.2010 год., на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция на приходите Пловдив, издадено въз основа на АУАН № S002485 от 25.06.2010 год., с което на основание чл. 47, ал.3 от Закона за счетоводството /ЗС/ на медицински център „ Интериори пулс” ООД гр. Стара Загора, за нарушение на чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000.00 лв. Като административно нарушение са преценени обстоятелствата, че медицински център „ Интериори пулс” ООД гр. Стара Загора не е публикувало годишния финансов отчет за 2008 год., като не го е заявило и представило за обявяване в търговския регистър към Агенцията по вписванията в срок до 30 юни на следващата година – до 30.06.2009 год. Нарушението е установено въз основа на данни, получени от Агенцията по вписванията, получени с писмо вх.№12-00-388/21.05.2010 год. на ЦУ на НАП гр. София, видно от полученото в ТД на НАП Пловдив писмо изх.№12-00-388/02.06.2010 год.

При извършена цялостна служебна проверка на законосъобразността на НП първоинстанционният съд  отменява НП като  приема, че при констатиране на съставянето на АУАН са допуснати процесуални нарушения на ЗАНН, изразяващи се в съставянето на АУАН в отсъствието на нарушителя,в нарушение на разпоредбата на чл. 53,ал. 4 от ЗАНН както и че същият е съставен извън едногодишния срок по чл.34 от ЗАНН и в нарушение на разпоредбата на чл. 57,ал.1 т. 7 от ЗАНН.

 

Настоящата съдебна инстанция приема, че решението на районния съд е постановено в противоречие  с материалния закон,поради което жалбата се явява основателна.

 

В конкретния случай, е установено по безспорен начин извършеното нарушение – не публикуването на годишния финансов отчет за 2008 година в законоустановения срок, 30.06.2009 год. Този факт не е спорен между страните. Според въззивният съд, АУАН е съставен извън едногодишния срок по чл.34 от ЗАНН, т.е. една година от извършване на нарушението. Този извод е незаконосъобразен. При тълкуването на разпоредбата на чл. 40, ал.1, т.1 от ЗС, юридическото лице е длъжно да публикува годишния си финансов отчет чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър до 30.06. на следващата година. Според чл. 84 от ЗАНН доколкото в ЗАНН няма особени правила за изчисляване на сроковете следва да се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс. По аргумент на разпоредбата на чл. 183, ал.1 от НПК срокът, който се изчислява в дни, изтича в края на последния ден. В настоящия казус дружеството е имало задължение да заяви и представи до 30.06.2009 год. включително. Разпоредбата на чл.40, ал.1, т.1 от ЗС предполага извършване на действие от страна на адресатите си, поради което и това не може да бъде датата на извършване на нарушението. Това е последният срок предвиден от законодателя за заявяване и предстяване на финансовия отчет. Едва след тази дата е налице бездействие при изпълнение на нормативно регламентирано задължение, е първия ден след 30.06. Това е 01.07.2009 г., сряда. От тази дата започва да тече и едногодишния срок за съставянето на АУАН и изтича на 01.07.2010 год. Що се отнася до тримесечния срок от откриването на нарушителя, то същият започва да тече от 21.05.2010 год., когато е полученото писмото от Агенцията по вписванията и същото е заведено в ЦУ на НАП – гр. София. Абсурдно е да се приеме тезата, че тримесечния срок за откриване на нарушителя започва да тече от датата, от която е налице бездействие за заявяване и обявяване на ГФО от търговеца тоест 01.07.2009 година. Настоящият съдебен състав, намира, че в конкретния случай е приложима разпоредбата на чл.34, ал.2 от ЗАНН, а не чл.34, ал.1. Това е така, тъй като Закона за счетоводството е нормативен акт уреждащ финансово-стопанската дейност на дружеството, в частност воденето на счетоводната отчетност. В контекста на гореизложените съображения за сроковете и тяхното изчисляване, АУАН е съставен в законоустановените срокове, поради което  и НП се явява законосъобразно.

 

Поради изложеното съдът намира, че решението на районния съд е постановено в противоречие  с материалния закон и следва да бъде отменено, като се потвърди като законосъобразно и НП.

 На основание чл. 221,ал.1 от АПК , понеже не се налага събиране на нови доказателства касационната инстанция следва да се произнесе по съществото на спора. От административно наказателната преписка се установява, че търговското дружество е извършило административното нарушение, за което му е повдигнато административно обвинение под формата на бездействие,  а именно то не е публикувало годишния си финансов отчет за 2008 година до 30.06.2009 година в законоустановения размер от 2000 лева.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. последно от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОТМЕНЯ Решение 359/16.06.2011 г., постановено по АНД №390/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:

   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление /НП/42551-S002485 от 16.12.2010 год., издадено от Директора на ТД на НАП – Пловдив      с което на основание чл. 47, ал.3 от Закона за счетоводството /ЗС/ на медицински център „ Интериори пулс” ООД гр. Стара Загора, за нарушение на чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000.00/ две хиляди/ лв.

 

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

                   

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                      

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.      

 

                                                                          

   2.