РЕШЕНИЕ   

 

№ 311                                           11.11.2011 г.                                  гр. Стара Загора                                 

 

                          В     И  М  Е  Т  О    Н  А     Н  А  Р  О  Д  А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,  в  откритото заседание на двадесети октомври през две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : РАДОСТИН РАДКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                       ГАЛИНА ДИНКОВА

 

при секретаря Д.Д.,

с участието на прокурора Митко Игнатов

като разгледа докладваното от съдията Г. Динкова, КАН дело № 276 по описа за 2011 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), образувано по касационна жалба от ОД на МВР Стара Загора, представлявана от юрисконсулт Андреев против решение №394/27.06.2011г., постановено по а.н.д.№597 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, с което е  отменено НП №3300 от 27.07.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора с наложено на Л.Н.Н. административно наказание глоба в размер на 100лв. на основание чл.177 ал.1 т.2 предл. второ от ЗДвП. Административно наказателната отговорност е ангажирана за това, че на 14.06.2010г. около 7.15ч., управлява моторно превозно средство без свидетелство за управление на моторно превозно средство. Н. е неправоспособен, тъй като са му отнети всички контролни точки, съгласно справка от АИС БДС. Описаното нарушава чл.150 от ЗДвП, за което се носи отговорност на основание чл.177 ал.1 т.2 предл. първо.

С въззивната жалба Н. е оспорил верността на фактите, обусловили налагане на административно наказание, като е изложил твърдение, че притежава свидетелство за управление на МПС, което моли да бъде изискана удостоверителна информация от сектор „ПП” при ОД на МВР. Сочи и несъответствие между номера на акта за установяване на административно нарушение и номера на наказателното постановление, а също така счита, че е следвало да бъде отбелязан броя на оставащите контролни точки.

РС Стара Загора е отменил наказателното постановление като незаконосъобразно на основание нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, и по-конкретно неизпълнение на условието за пълно описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, както и поради допуснато противоречие между фактическо и правно обвинение. В мотивите на съда е посочено, че хипотезата на чл.177 ал.1 т.2 от ЗДвП предвижда наказание за управление без да е придобито съответно свидетелство за право да се управлява пътно превозно средство или за управление, въпреки наложено наказание „лишаване от право да се управлява моторно превозно средство”. В Наказателното постановление не е посочено кога е било отнето свидетелството за правоуправление и на какво основание, нито е вписан реда по който е отнето, предвид препращането на чл.177 ал.1 т.2 предл. второ от ЗДвП към чл.171 т.1 или т.4 от същия закон. Съдът е констатирал, че правилото на чл.150 от ЗДвП, което според АНО е нарушено и което изисква управление на моторно превозно средство от правоспособен за категорията му водач не съответства на фактическото обвинение – управление от неправоспособен водач, поради отнемане на всички контролни точки.

С касационната жалба се възразява против обосноваността на съдебното решение – касационно основание по чл.343 ал.1 от НПК като се твърди, че от мотивите не става ясно в какво се състои непълнотата на обвинението и как тя нарушава правото на защита на наказаното лице. В АУАН е изписано единствено, че Н. не притежава СУМПС, докато в НП конкретно е посочена и причината за отнемане на СУМПС – отнемане на всички контролни точки. Така изписаната хипотеза попада точно в обхвата на чл.177 ал.1 т.2 предл. първо от ЗДвП.  Касатора счита, че не е допусната неяснота и противоречие в обвинението, които да доведат до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

От съда се иска да отмени решението на РС Стара Загора и да постанови друго, с което да потвърди наказателното постановление.

Ответника по касация Л.Н.Н. редовно призован не се явява в откритото съдебно заседание и не представя възражение против касационната жалба.

В с.з. представителя на ОП Ст.Загора поддържа становище за основателност на касационната жалба и предлага на съда да отмени обжалваното решение.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и след служебна проверка за валидност, допустимост, материална законосъобразност на решение №394/20.06.2011г., постановено по а.н.д. №597 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, намира за установено следното: 

 Решението е допустимо и валидно, но постановено в противоречие с материалния закон – чл. 177 ал.1 т.2 предложение първо от ЗДвП и чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.  

Несъответни на материалния закон са изводите на РС Стара Загора, че е налице противоречие между фактите и правната им квалификация, както и че описанието на нарушението е непълно. Н. е наказан за осъществяване състава на чл.177 ал.1 т.2 предложение първо от Закона за движение по пътищата, който визира действие на управление на моторно превозно без притежаване на свидетелство за управление. Описано е в обстоятелствената част на наказателното постановление както личността на нарушителя, така и времето, мястото и начина на извършване на деянието, с което се осъществява състава на нарушението ако е налице отрицателната предпоставка не притежаване на свидетелство за управление. В наказателното постановление като обстоятелство по извършване на нарушението изрично е посочен факта на отнемане на всички контролни точки, при настъпване на който отпада валидността на свидетелството и притежателят му губи правоспособност или иначе казано вече не притежава свидетелство за управление. Опровергаването на този отрицателен факт е в доказателствена тежест на нарушителя, който следва да представи свидетелството си ведно с контролния талон, който удостоверява валидността му. Н. е твърдял във въззивната си жалба, че притежава свидетелство за управление на МПС, за което може да се изиска информация от ПП към ОД на МВР. Съдът не е изискал удостоверяване на този факт, с което не е  нарушил правото на участие на Н. в процеса, защото това обстоятелство е без правно значение. Следвало е обаче съдът в мотивите си да обсъди приетата по делото справка за броя нарушения и наложените за тях наказания, както и за броя на отнетите като последица контролни точки, както и да отговори на жалбоподателя какво означава да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Факта на отнемане на всички контролни точки в следствие на издаване на наказателни постановления е доказан / виж справката по делото/, с което се изпълнява изискването на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН за пълнота на обвинението, а именно посочено е защо не е правоспособен водача. Същото твърдение е изписано и в АУАН над титулната му част.  Изводите на РС Стара Загора биха били обосновани ако е наложено наказание за неспазване на принудителна административна мярка на основание чл.172 т.1 или т.4 от ЗДвП което е другата форма на същото изпълнително деяние. В този случай не би било изпълнено изискването за пълнота на обвинението, тъй като следва да се посочи и заповедта за налагане на мярката. Във връзка с наведеното във въззивната жалба възражение, че водача притежава свидетелство за правоуправление следва да се каже следното:

Нарушение по чл.177 ал.1 т.2 предложение първо от ЗДвП се осъществява от водачи, които никога не са придобивали правоспособност и от водачи, които са я загубили в резултат  на отнемане на всички контролни точки. Това е така, защото съгласно чл. 157 ал.4 от Закона, водач на когото са отнети всички контролни точки губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне свидетелството си на органите на МВР. От тази норма следва, че нарушение на чл.177 ал.1 т.2 предложение първо от ЗДвП би имало и тогава, когато не е изпълнено задължението  по чл.157 ал.4 от същия  закон за връщане на свидетелството и не е наложена ПАМ по реда на чл. 172 т.4 от ЗДвП.  Правоспособността се губи ex lege, а фактическото държане на невалиден документ не изпълнява изискването за притежаване на валидно свидетелство за управление т.е. не  изключва съставомерността на деянието. Изложеното означава, че е без правно значение дали Н. фактически държи свидетелството си за управление или го е върнал доброволно, щом е установено по делото, че то е невалидно в резултата на отнемане на всички контролни точки. Следователно не е необходимо с оглед защитата и равното участие на страните, делото да се връща за ново разглеждане за установяване на несъставомерно обстоятелство.

В случай, че водача не изпълни задължението си за връщане на  свидетелството, то се отнема по реда на чл.172 т.4 от ЗДвП. Когато свидетелството е отнето по този ред и се установи неспазване на наложената принудителна административна мярка, се осъществява състава на чл.177 ал.1 т.2 предложение второ от ЗДвП, каквото обвинение не е отправено.

С оглед на гореизложеното съдът приема че не е налице допуснато съществено процесуално нарушение при издаването на наказателното постановление, което да е довело или да може да доведе до ограничаване правото на защита на санкционираното лице, доколкото при съобразяване формата на наказателното постановление с императивните изисквания на чл.57 от ЗАНН, административното обвинение е формулирано конкретно, ясно и точно от фактическа и правна страна.

По горните съображения съдът намира, че решението на Старозагорския районен съд е постановено при неправилно приложение на закона – касационно основание по чл. чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН и следва да бъде отменено. Вместо него следва да се постанови друго решение по съществото на спора, с което да се потвърди издаденото НП, като обосновано и законосъобразно.  

 

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ във вр. с чл.222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОТМЕНЯ решение №394 от 20.06.2011г., постановено по а.н.д. №597 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №3300/10 от 27.07.2010г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора с наложено на Л.Н.Н. *** Загора административно наказание „глоба” в размер на 100лв./сто/ на основание чл.177 ал.1 т.2 предл. първо от Закона за движение по пътищата.  

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                    2.