Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

Номер 268 ………..….……..………21.10.2011 Година ………...…... Град Стара Загора

 

 

В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Старозагорският административен съд ..…………………………………………………. На шести октомври   ..………………….......…...….… Година две хиляди и единадесета

В публичното съдебно заседание в следния състав:

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ

 

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                 

                                                                                                         ГАЛИНА ДИНКОВА

 

Секретар З.Д. …………………….…..................................……………....

Прокурор Митко Игнатов  …………………………..…………......…..................................  разгледа докладваното от председателя ……………….. ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ касационно административно наказателно дело номер 315 по описа за 2011 год.

 

Производството е по чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по касационна жалба на ТД на НАП гр.Пловдив против решение от 30.06.2011 год. по АНД №285/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 37219-0158455/22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр.Пловдив. 

 

В касационната жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението, като постановено при неправилно приложение на закона - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва направения от въззивния съд извод за неизпълнение от страна на административнонаказващия орган на императивните законови изисквания на чл.57, ал.1, т.5 ЗАНН при издаване на наказателното постановление.  Твърди също, че по безспорен начин по делото е установено извършеното нарушение от страна на ответника по жалбата, за което е наложена законовоопределена санкция. Моли обжалваното решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде потвърдено наказателното постановление на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив. 

 

Ответникът по касационната жалба – „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД гр. Стара Загора,  чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа че решението на Старозагорския районен съд е правилно и законосъобразно.

 

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за основателност на жалбата, като счита, че съдебното решение следва да бъде отменено и се потвърди наказателното постановление, тъй като е установено извършено от ответника по касация нарушение.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

           

Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

 

 Производството пред Районен съд – Стара Загора се е развило по жалба на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД гр.Стара Загора, против Наказателно постановление /НП/ № 37219–0158455/22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив, с което му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл. 86, ал.1 и ал.2 от с.з. Административното обвинение от фактическа страна се основава на това, че „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД гр.Стара Загора, като регистрирано по ЗДДС лице, не е изпълнило задължението си за начисляване на ДДС в размер на 293.38 лв. за данъчен период от 01.05.2009 г. до 31.05.2009 г., за извършена облагаема доставка на транспортни услуги. Дружеството е издало фактура № 0000000033/30.05.2009 г. с данъчна основа 1466.88 лв. /750 евро/, без да е начислен ДДС, за извършен транспорт - 3 курса до Гърция с получател „Manukyan Hovanes Geniko Emporio”. Административно-наказващият орган е приел, че при извършена ревизия на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД и извършени проверки е констатирано наличието на „факти и обстоятелства, които водят до разглеждането на фактурираните транспортни услуги с място на изпълнение територията на страната по см. на чл.21, ал.1 и ал.2, т.2 от ЗДДС и чл. 26, ал.1 от ЗДДС, тъй като дружеството не може да докаже извършването на транспортни услуги до Гърция с получател „Manukyan Hovanes Geniko Emporio”. Съответно на датата на възникване на данъчното събитие ДДС е станал изискуем и за регистрираното лице е възникнало задължение да го начисли, като издаде данъчен документ /фактура/ за това, като размерът на данъка да бъде включен при определяне резултата за данъчния период в подадената в ТД на НАП – Стара Загора справка - декларация по чл.125 от ЗДДС. Неизпълнението на тези задължения е квалифицирано като нарушение на разпоредбите на чл.86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС. констатирано с РД № 900802/ 02.03.2010 г.

 

С обжалваното решение районният съд е отменил наказателното постановление, като е приел, че са допуснати нарушения на процесуални правила при издаване на обжалваното наказателно постановление, същото е издадено в нарушение на императивната разпоредба на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, при липса на описание на нарушението и обстоятелствата при които е извършено.

 

Решението на районния съд е правилно. Деянието, за което е санкциониран ответника по касационната жалба се изразява в това, че в нарушение на чл.86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, като регистрирано по ЗДДС лице, не е изпълнил задължението си да начисли в законово установения срок ДДС в размер на 293.38 лв. за данъчен период 01.05.2009 г. - 31.05.2009 г., за извършена облагаема доставка на услуга, с място на изпълнение на територията на РБългария. Правилен е извода на въззивния съд, чиито мотиви настоящата инстанция споделя, че в наказателното постановление в нарушение на изискванията на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН липсва изложение на обстоятелствата, водещи до извода за извършено нарушение и неговата съставомерност. Посоченото, че „при извършена ревизия на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД и извършени проверки е констатирано наличието на факти и обстоятелства, които водят до разглеждането на фактурираните транспортни услуги с място на изпълнение територията на страната по см. на чл.21, ал.1 и ал.2, т.2 от ЗДДС и чл. 26, ал.1 от ЗДДС” не съставлява изпълнение на императивното изискване на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. От така общо формулираното „описание на нарушението” по никакъв начин не може да се установи въз основа на кои точно „факти и обстоятелства” административнонаказващият орган е приел, че фактурираните от „ИВЕТА ТРАНС” транспортни услуги - 3 курса до Гърция с получател „Manukyan Hovanes Geniko Emporio”, са всъщност с място на изпълнение на територията на РБългария и че е налице облагаема доставка, за която дружеството е следвало да начисли ДДС по реда и в сроковете, регламентирани в ЗДДС. В обстоятелствената част на наказателното постановление липсват всички релевантни за съставомерността и индивидуализацията на деянието факти, които обуславят административно-наказателната отговорност по повдигнатото обвинение. На практика описанието на нарушението се изчерпва с правния извод за наличие на задължение за дружеството да начисли ДДС без да е посочено каквото и да е било фактическо основание за определянето на транспортните услуги по издадената от „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД фактура, като облагаема доставка по см. на ЗДДС с място на изпълнение в страната. Непосочването в НП на законовите реквизити ограничават правото на защита, не може административно наказателното обвинение да е основано на предположения. Обосноваността на НП изисква точно изпълнение на закона – изложение на фактическата обстановка относно деянието, авторството и вината, като същата да се и потвърждава от доказателствата посочени в него и съдържащи се в преписката.  Изложените в касационната жалба доводи са несъстоятелни и не кореспондират на действителното съдържание на обжалваното пред съда наказателно постановление. В случая  районният съд правилно с обжалваното решение е отменил наказателното постановление, като незаконосъобразно на посоченото процесуално основание.  

 

С оглед гореизложените съображения административният съд намира, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд за правилно, поради което следва същото да бъде оставено в сила.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, пр.първо АПК съдът

 

                                             Р     Е     Ш     И     :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение от 30.06.2011 г., постановено по АНД N285/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.

 

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:            ЧЛЕНОВЕ: 1.                        2.