Р Е Ш Е Н И Е 

 

328                                        гр. Стара Загора                      15.11.2011 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд в публичното  заседание                                       на двадесети октомври през две хиляди и единадесета година в състав:

 

         Председател: РАДОСТИН РАДКОВ

 

                                                                       Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                        МИХАИЛ РУСЕВ

 

при секретаря Д.Д. и в присъствието на прокурора Митко Игнатов, като разгледа докладваното от МИХАИЛ РУСЕВ   к.н.а.х. дело  №326 по описа  за 2011 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба от Татяна Маркова като процесуален представител на ДНСК – гр. София против решение №126/01.07.2011 г, постановено по АНД №42/2011 г. по описа на Гълъбовски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №39-ДНСК-19 от 20.01.2011 год., издадено от Зам. Началника ДНСК – София. Навеждат се доводи, че решението е постановено в противоречие с материалния закон и е неправилно. Счита, че не е налице ограничаване правото на защита на нарушителя и допуснатата грешка е техническа такава и е налице достатъчна индивидуализация на строежа като вид и местоположение. Моли съдът да отмени постановеното решение и да потвърди обжалваното наказателно постановление.

Ответникът по касация ЕТ”Ж.Д.”***, чрез процесуалния си представител адв. Колева взема становище за неоснователност на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за неоснователност на подадената касационна жалба.

      Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява основателна.

Гълъбовски районен съд е отменил НП №39-ДНСК-19 от 20.01.2011 год., на Зам. Началника на ДНСК – Стара Загора, издадено въз основа на АУАН №39 от 26.11.2010 год., с което на основание чл. 237, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на ЕТ”Ж.Д.”*** за нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 8 000.00 лв. Като административно нарушение са преценени обстоятелствата, че ЕТ”Ж.Д.” в качеството на собственик на поземлен имот, находящ се в гр. Гълъбово и възложител, е изградила в него незаконен строеж бетонова рампа по северната, източната и южна страна на склад за промишлени стоки и перилни препарати.

При извършена цялостна служебна проверка на законосъобразността на НП първоинстанционният съд  отменя НП, като  приема, че при издаването му са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, изразяващо се в противоречие между описаният в АУАН и НП незаконен строеж и действително установеният такъв  и отразен в констативният акт.

Настоящата съдебна инстанция приема, че решението на районния съд е незаконосъобразно.

Основателно е наведеното касационно основание, че е налице техническа грешка и от описанието на незаконния строеж е ясно за кой обект е бил санкциониран касационния ответник. Съдът намира, че действително е налице техническа грешка при изписването на параметрите на незаконния строеж, но не и на неговата същност и местоположение. Така направената индивидуализация, в достатъчна степен конкретизира незаконния строеж и не накърнява по никакъв начин правото на защита на нарушителя. В НП е посочен документа за собственост недвижимия имот на търговеца, посочен, посочени са и констативните актове, въз основа на които е установено нарушението. Всички тези доказателства достатъчно ясно и конкретно индивидуализират изградената незаконна рампа и не остават никакви съмнения относно неговото местонахождение. Действително е допусната грешка при изписването на дължината на рампата, като вместо 61 м., колкото е в действителност дължината й, е вписана дължината 185 м. Тази грешка е несъществена, тъй като санкциониращата разпоредба предвижда наказание за незаконен строеж, и в този смисъл параметрите на строрежа не са елемент от фактическия състав на административното нарушение. Същите единствено могат да бъдат взети в предвид в определяне размера на санкцията, но не касаят нейната основателност.

Съдът намира, че с оглед на гореизложеното, при определянето на санкцията, административно-наказавщият орган не е взел предвид, всички смекчаващи и утежняващи факти и обстоятелства. Не е взето в предвид, че се касае за първо нарушение, както и обстоятелството, че описаната рампа  включва в себе си и съществуваща такава. Ето защо, настоящият съдебен състав намира, че наложената санкция е в неоснователно голям размер с оглед на установеното административно нарушение и същата следва да бъде намалена до предвидения в закона минимум.

С оглед на гореизложеното настоящият съдебен състав намира, че решение №126/01.07.2011 год., постановено по АНД №42/2011 г. по описа на Гълъбовски районен съд, се явява постановено в нарушение на материалния закон и като такова следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. 2 във връзка с чл. 63, ал.1 изречение второ от ЗАНН Старозагорският административен съд

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение №126/01.07.2011 год., постановено по АНД №42/2011 год. по описа на Гълъбовски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №39-ДНСК-19 от 20.01.2011 год., на Зам. Началника на ДНСК – София, с което на основание чл. 273, ал.1 от ЗУТ на ЕГ”Ж.Д.”*** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 8 000.00 лв., и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ИЗМЕНЯ наказателно постановление №39-ДНСК-19 от 20.01.2011 год., на Зам. Началника на ДНСК – София, като намалява наложената имуществена санкция от 8 000.00 на 5 000.00 лв.

  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.     

                                              

                                                                                                       2.