Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

                     

   357      01.12.2011 година   град Стара Загора

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в публично заседание                          на трети ноември през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                              

 

                                                 Председател:  РАДОСТИН РАДКОВ

 

                                                 Ч                                                                               Членове:           ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                 ГАЛИНА ДИНКОВА

 

при секретаря: Д.Д.   

и с участието на прокурор: Митко Игнатов                                       

като разгледа докладваното от  съдия Дарина Драгнева к.а.н.д. №342 по описа за 2011 год, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

  

Образувано е по касационната жалба на ТД на НАП – Пловдив, против Решение № 419/05.07.2011г., постановено по АНД №350/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №40230-S002554 от 01.11.2010г. на Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив.

В касационната жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението по съображения за постановяване му при неправилно приложение на закона - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва направения от съда извод че наказателното постановление не съответства на императивните законови изисквания досежно неговото съдържание. Поддържа, че правото на защита на санкционираното лице не е накърнено, доколкото административното обвинение е формулирано точно и ясно от фактическа и правна страна и дори да е допуснато нарушение на чл.57, ал.1, т.7 от ЗАНН, същото не може да бъде определено като съществено такова, представляващо абсолютно основание за отмяна на наказателното постановление. Моли съда да отмени обжалваното решение и вместо него да постанови друго, с което да бъде потвърдено Наказателно постановление № 40229-S002554 от 01.11.2010г. на Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив.

  Ответникът по касационната жалба – „АГЛИКА” ЕООД не се представлява, представя писмени възражения с подробно изложени доводи в подкрепа на законосъобразността на въззивното решение.

   Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на жалбата поради което счита, че съдебното решение като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.   

   Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

   Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

           Разгледана по същество е неоснователна.

 

   За да отмени Наказателно постановление /НП/ 40229-S002554 от 01.11.2010г. на Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което е наложена административна санкция в размер на 2000лв. на „АГЛИКА” ЕООД Стара Загора на основание чл.47, ал.3 от Закона за счетоводството /ЗСч/, за нарушение на §9А, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗСч., е приел, че административното наказание не е конкретизирано. Този извод е изведен от факта, че върху бланката, представляващ хартиения носител на НП пред размера на сумата, са вписани глоба и имуществена санкция едно след друго. Не е зачертано едно от двете административни наказания, поради което не е ясно какво всъщност е наложено на юридическото лице.

Този извод на РС Стара Загора е абсолютно законосъобразен. На първо място ЗАНН и Закона за счетоводството не си служат с понятието административна санкция, а на второ глобата за разлика от имуществената санкция е административно наказание. В случаите, когато е налице основание за ангажиране на административно наказателната отговорност на физическо лице, се налагат някое от трите административни наказания, установени от ЗАНН – глоба, лишаване от права или обществено порицание. Същия закон с нормата на чл.83 предвижда възможност на юридическите лица да се налагат имуществени, а не административни санкции при това две/ съгласно текста на наказателното постановление сумата от две хиляди лева, представлява административна санкция от два вида – глоба/имуществена санкция/, за неизпълнение на задължения към държавата и общините, когато закон, указ или постановление предвиждат това.

Довода, че нормата на чл. 97 ал.3 от Закона за счетоводството предвижда глоба за физически лица и имуществена санкция за юридически, поради което е ясно, че се касае за имуществена санкция, е неоснователен. АНО е длъжен да приложи Закона за счетоводството по реда и във формата предписани от ЗАНН, а нормата на чл.57 от същия закон изисква да се посочи вида на наказанието, а не само неговия  размер. АНО е длъжен да ввземе предвид приложимата материално правна разпоредба, в случая чл. 47 ал.3 от Закона за счетоводството и да наложи имуществена санкция, а не административна, каквото никой закон не предвиджа. Следователно дори да се приеме, че вписването на термина административна, сочи на изключване на глобата като вид административно наказание, отново е допусната съществен порок във формата на наказателното постановление, който е основание за неговата отмяна. Наложеното наказание не съществува.

   Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

                                Р     Е     Ш     И :

 

    ОСТАВЯ В СИЛА Решение №419/05.07.2011г., постановено по АНД № 350 по описа за 2011 на Старозагорския районен съд.

 

  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  

 

                        

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                     

                       

 ЧЛЕНОВЕ: 1.      

                                                                        

 

 2.