Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е       № 354

 

                                           гр. Стара Загора,

                                      01.12.2011 г.

 

                             В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, първи състав, в открито заседание на трети ноември две хиляди и единадесета година, в състав:

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСТИН РАДКОВ

 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                                    ГАЛИНА ДИНКОВА

 

  при участието на прокурора Митко Игнатов

и при секретаря Д.Д.,

като разгледа докладваното от председателя КНАД  №366 по описа за 2011г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба от Началник на РУ”Полиция” Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора, против Решение №161/02.06.2011г., постановено по АНД № 482/2011г., по описа на РС – Казанлък /КРС/. Касаторът счита това решение за неправилно и незаконосъобразно. Излага подробни съображения във връзка с наведените касационни основания. Моли съда да отмени първоинстанционното съдебно решение и  постанови друго, с което да отмени наказателното постановление /НП/.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът се представлява от адв.Ламбова, която оспорва основателността на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура счита, че жалбата е основателна.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и след служебна проверка за валидност, допустимост, материална законосъобразност на решение №161/02.06.2011г., постановено по АНД №482/2011г. по описа на РС Казанлък, намира за установено следното: 

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

Предмет на касационната проверка е Решение №161/02.06.2011г., постановено по АНД №482/2011г. по описа на РС – Казанлък, с което е отменено НП №90/11 от 04.02.2011г. на началника на РУ „Полиция” Казанлък, с което на Б.Г.Г., ЕГН-********** ***, са наложени наказания глоба в размер на 10 лева – на осн. чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП; глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец – на осн. чл.175, ал.1, т.3, предл.1 от ЗДвП и глоба в размер на 10 лева – на осн. чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП.

Обжалваното съдебно решение е допустимо и валидно.

Същото обаче е постановено при съществено нарушаване на процесуални правила.

КРС е приел, че административно-наказващият орган /АНО/ е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като неправилно и в разрез с доказателствата по делото приел, че АУАН въобще не е съставян, не е налице и хипотезата на чл.36, ал.2 от ЗАНН, съответно обжалваното НП е издадено при съществено нарушаване на процедурата. От тук приел, че е безпредметно обсъждането по същество на гласните доказателства /без такива въобще да са събирани/ и на самия правен спор.

Касационната инстанция не споделя изводът на въззивния съд, че обжалваното пред него НП е съставено в нарушение на процедурата – без преди това с АУАН да е констатирано съответното нарушение. По делото са приложени два екземпляра от един и същи АУАН – копие под индиго от оригинал на стр.8 и заверено ксерокопие на оригинала на стр.13 , като  и на двата се вижда ясно положен подпис от нарушителя, удостоверяващ връчването, станало на 07.01.2011г. Вярно е, че на оригинала е извършена поправка на годината в датата на съставя на АУАН от 2010 на 2011г., но при изписване на фактическата обстановка без поправка е изписана датата на нарушението, която съвпада с датата на съставяне на АУАН  и датата на връчването му на нарушителя – 07.01.2011г. Очевидно е било, че се касае за фактическа грешка, която по никакъв начин не е повлияла на правото на защита на нарушителя в смисъл да го дезориентира по отношение на вмененото му нарушение.

Касационната инстанция счита, че въззивния съд, при постановяване на обжалвания съдебен акт, е нарушил съществено императивната разпоредба на чл. 305, ал. 3 от НПК, приложима съгласно разпоредбата на чл. 84 от ЗАНН, тъй като не е изложил мотиви във връзка с основните въпроси в административно-наказателното производство, досежно установените обстоятелства: допуснато ли е нарушението описано в процесното НП, извършено ли е то от въззивния жалбоподател, правилно ли са определени санкциите. Районният съд е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, като не е събрал необходимите за изясняване на спора гласни доказателства, не извършил обективно, всестранно и пълно изследване на всички доказателства по делото, не изложил фактите, които приема за установени. Районния съд, като инстанция по същество, съгласно чл. 63, ал.1, изр. 1 от ЗАНН, е длъжен да анализира цялата доказателствена съвкупност и да посочи кои обстоятелства счита за установени и въз основа на кои доказателствени материали. В настоящия случай КРС се е задоволил да изложи единствено съображения за допуснато според него процесуално нарушение при издаване на НП. Допуснатите от въззивния съд процесуални нарушения са съществени, тъй като препятстват настоящата инстанция да извърши проверка за съответствието на решението с материалния закон, съгласно чл. 218, ал. 2, във връзка с чл. 220 от АПК, вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН.

С оглед изложеното, се налага отмяна на обжалваното решение на КРС. Допуснатите нарушения следва да се преодолеят при ново разглеждане на делото от друг състав на същия съд. Необходимо е цялостно и законосъобразно обсъждане на доказателствените материали и изясняване, по предвидения в НПК ред, включително чрез разпит на актосъставителя и свидетелите по установяване на нарушението, на обстоятелствата - допуснато ли е нарушението описано в процесното НП, извършено ли е то от въззивния жалбоподател, правилно ли са определени санкциите. При новото разглеждане, КРС следва да се съобрази със задължителните указания на касационната инстанция по тълкуването и прилагането на закона.

Ето защо, и на основание чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, във връзка с чл.222, ал. 2, т. 1 и 2 от АПК, Старозагорския административен съд,

 

 

                          Р           Е           Ш           И   :

 

 

ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №161/ 02.06.2011г., постановено по АНД №482/2011г. по описа на РС – Казанлък, с което е отменено НП №90/11 от 04.02.2011г. на началника на РУ „Полиция” Казанлък, с което на Б.Г.Г., ЕГН-********** ***, са наложени наказания глоба в размер на 10 лева – на осн. чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП; глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец – на осн. чл.175, ал.1, т.3, предл.1 от ЗДвП и глоба в размер на 10 лева – на осн. чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП..

ВРЪЩА делото за ново разглеждане, от друг състав на същия съд, при което да се съобрази със задължителните указания на касационната инстанция по тълкуването и прилагането на закона.

Решението е окончателно.

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ:        1.   

  

                                                                                                    2.