Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е       № 355

 

                                           гр. Стара Загора,

                                      01.12.2011 г.

 

                             В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, първи състав, в открито заседание на трети ноември две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСТИН РАДКОВ

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                                     ГАЛИНА ДИНКОВА

 

  при участието на прокурора Митко Игнатов

и при секретаря Д.Д.,

като разгледа докладваното от председателя КНАД  №377 по описа за 2011г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба от ТД на НАП Пловдив, против Решение №423/06.07.2011г., постановено по АНД №1122/2011г. по описа на РС – Стара Загора, с което е отменено НП №45496S005478/10.03.2011г. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив с наложена на ЕТ Иванка Христова” гр. Раднево „имуществена санкция” в размер на 500лв. на основание чл.355 , ал.1 от КСО за нарушение на чл. 5, ал.4 т.2 от КСО във връзка с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба №Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващи се лица / Наредбата/. С жалба се навеждат подробни доводи за допуснато нарушение на материалния закон – касационно основание по чл. 348 ал.1 т.1 от НПК, а именно:

Съдът е приел, че формално е извършено нарушението описано в НП като декларация образец №6 за месец юли 2010г. не е подадена в срок, но незаконосъобразно е квалифицирал деянието като маловажен случай.

 От касационната инстанция се иска да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което потвърди процесното НП. 

Ответника по касация оспорва жалбата и иска от съда да остави в сила обжалваното решение.

Представителя на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за неоснователност на касационната жалба поради това, че са налице основания за приложение на чл.28 от ЗАНН.

Административен съд Стара Загора след служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на решение №423/06.07.2011г., постановено по АНД №1122/2011г. по описа на РС Стара Загора, намира за установено следното:

За да отмени НП №45496S005478/10.03.2011г. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив с наложена на ЕТ Иванка Христова” гр.Раднево „имуществена санкция” в размер на 500лв. на основание чл.355  от КСО за нарушение на чл. 5, ал.4 т.2 от КСО във връзка с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба №Н-8/20.12.2005г., въззивния съд е приел, че спор по фактите не е въведен с жалбата. Установил е, че санкционираното дружество е изпълнило задължението си по чл. 5, ал.4, т.2 от КСО във връзка с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредбата, но подало декларация образец №6 не в срок до последния работен ден на месеца, през който са дължими осигурителните вноски, а със закъснение от осем дни – на 08.10.2010г. С оглед на дадените задължителни разяснения в тълкувателно решение №1/12.12.2007г. на НК на ВКС на РБ, е приел, че е налице основание за приложение на чл.28 от ЗАНН, който не е съобразен от административно наказващия орган и отменил обжалваното пред него НП.

Касационната инстанция счита въззивното решение за правилно по своя краен резултат, но по съображения различни от изложените в него. При служебната проверка на обжалвания съдебен акт, установи, че правната квалификация на нарушението, за което е издадено процесното НП, е несъответна на установените фактически обстоятелства. Нормата на чл. 355, ал.2 от КСО предвижда санкция за неподаване в срок на декларация с данните по чл.5, ал.4 от КСО, а не посочената в НП разпоредба на чл.355, ал.1 от КСО. Съответната правна квалификация / посочване на нормата, която предвижда наказание за осъществяване на описаното действие или бездействие/ е абсолютно изискване за законосъобразност на НП, тъй като е гаранция за упражняване правото на защита в съответен на обвинението обем т.е. следва да бъде дадена възможност за защита на наказаното/санкционираното лице, както по фактите, така и по правото. В настоящи случай, с оглед безспорната фактическа обстановка, санкционната норма на чл.355, ал.2 от кодекса е приложимата такава. Въззивния жалбоподател е санкциониран за това, че не е изпълнил в срока по чл. 3, ал.3, т.1 от Наредбата задължението си по чл.5, ал.4, т.2 от КСО – да подаде декларация образец №6 с данни за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по ЗДДФЛ. За неизпълнение на това задължение е предвидена санкция в чл.355, ал.2, предложение трето от КСО: който не подаде в срок декларация с данните по чл.5 ал.4 от КСО, а нормата на  чл.355, ал.1 от КСО, гласи следното:  Който наруши разпоредбите на чл.5 ал.4, чл. 6, ал. 8, чл. 7, чл. 8 ал.2 т.1 и чл.158, както и разпоредбите на нормативните актове по прилагането им, се наказва с глоба от 50 до 500лв. за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. Следователно общата административно наказателна разпоредба е чл.355, ал.1 от КСО, защото е бланкетна, а конкретна и специална се явява нормата на чл. 355, ал.2 от същия кодекс, защото тя съдържа описание на всички елементи на административното нарушение, описано като фактология в обстоятелствената част на НП. Тя е съответната правна квалификация за неспазване на срока по чл.3, ал.3, т.2 от Наредбата и като е допуснал нарушение на чл.57 ал.1 т.6 от ЗАНН,  АНО е постановил незаконосъобразно наказателното постановление.

         Водим от горното, Административен съд гр. Стара Загора,

 

Р Е Ш И:

 

 ОСТАВЯ В СИЛА Решение  №423/06.07.2011г., постановено по АНД № 1122/2011г. по описа на РС Стара Загора.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

  2..