Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 284 ……..….……..……… 03.07.2012 Година..…... Град Стара Загора

 

 

В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Старозагорският административен съд ..…………………………………………………. На двадесет и осми юни …..……..………...….……  Година две хиляди и дванадесета

В публичното съдебно заседание в следния състав:

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ

 

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА ДИНКОВА

                 

                                                                                                         МИХАИЛ РУСЕВ

 

Секретар З.Д. …………………………..................................……………....

Прокурор Юлиана Станева …………………………………......…..................................  разгледа докладваното от председателя ……………….. ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ касационно административно наказателно дело номер 247 по описа за две хиляди и дванадесета година.

 

Производството е по чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по касационната жалба на Община Стара Загора против решение от 03.04.2012 г., постановено по АНД N245/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление издадено от кмета на Община Стара Загора.

 

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, като постановено при допуснати нарушения на закона, касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК.

 

Ответникът по касация С.Н.К. взема становище за неоснователност на  жалбата и правилност на обжалваното решение.

 

Представителят на Окръжна прокуратура взема становище, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд счита за правилно и законосъобразно, поради което предлага да бъде оставено в сила.

 

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и извърши проверка на законосъобразността на обжалваното решение по посочените в жалбата основания, намира за установено  следното:

 

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения срок от легитимирана страна, разгледана по същество е неоснователна.

 

Производството пред Старозагорския районен съд се е развило по жалбата на С.К. против наказателно постановление №615/05.12.2011 г. на кмета на Община Стара Загора, с което на основание чл.298, ал.1 от Изборния кодекс /ИК/ и е наложена глоба в размер на 1 000 лв. за нарушение на чл.134, ал.9 от с.з. От фактическа страна наказващият орган е приел, че на 17.11.2011 г. К., в качеството и на представител на ОДС “Синята коалиция” не е организирала премахването на агитационните материали от проведените избори за президент и вицепрезидент и кмет на населеното място на посочени места.

 

 С обжалваното решение районният съд е отменил наказателното постановление, като е приел, че са допуснати нарушения на процесуални правила при издаване на обжалваното наказателно постановление, същото е издадено в нарушение на императивните разпоредби на чл.57, ал.1, т.4 и 5 от ЗАНН, при непосочване на надлежния извършител, липса на посочена дата и място на извършване на нарушението.

 

Решението на районния съд е правилно. Наложената на К. глоба се основава на разпоредбата на чл.298, ал.1 от ИК, съгласно която при неизпълнение на задължението по чл.134, ал.9 от ИК на лицето, което представлява партията или инициативния комитет или на лицата, които представляват коалицията от партии се налага глоба от 1000 до 5000 лева.  С разпоредбата на  чл.134, ал.9 от ИК е вменено задължение на партиите, коалициите от партии и инициативни комитети в срок до три дни от изборния ден да премахват поставените от тях агитационни материали по т.1. Съгласно разпоредбата на чл.57, ал.1, т.5 ЗАНН наказателното постановление следва да съдържа: описание на нарушението; датата и мястото където е извършено; обстоятелствата при които е извършено; доказателствата, които го потвърждават. Правилно е прието в обжалваното решение, че наказателното постановление издадено от кмета на Община Стара Загора не отговаря на така визираните съществени законови изисквания. Липсва дата на извършване на нарушението, като за такава не може да се приеме тази на извършената проверка. С оглед разпоредбата на чл.134, ал.9 от ИК санкцията е наложена за нарушение, произтичащо от неспазване на срок, в който следва да се извърши определено действие, при което следва да е точно определен момента на възникване на задължението, тъй като от него произтича наличието или не на осъществен състав на административното нарушение. Този момент не е посочен нито в наказателното постановление нито в АУАН, на който се основава. Не е налице място на извършване на нарушението, при непосочване и на обстоятелствата при които е извършено. Изложените от въззивния съд съображения са подробни, споделят се от настоящата инстанция и не следва да бъдат преповтаряни. При това положение наказателното постановление се явява незаконосъобразно на посоченото процесуално основание и районният съд правилно с обжалваното решение го е отменил.

 

Изложените в касационната жалба съображения относно това, че извършеното нарушение е установено по надлежния ред и че датата на извършване на нарушението е “ноторно известен факт” не могат да бъдат споделени. В тежест на административнонаказващия орган е да изложи конкретни факти и обстоятелства, основаващи твърдяното извършено нарушение, като същите не могат да се презюмират. Именно тези факти и обстоятелства следва да се потвърждават по несъмнен начин от доказателствата, посочени в наказателното постановление, което в случая не е сторено. Както в АУАН, така и в наказателното постановление е възприето, че не е организирано премахването на агитационните материали от проведените избори за президент и вицепрезидент и кмет на населеното място, като не са ангажирани доказателства, установяващи участието на ОДС “Синята коалиция” в този вид избори, съответно представителството на партията /коалицията/ от нарушителя. В касационната жалба се твърди, че ответника по касация е представител на КП “Синята коалиция” което описание е различно от това в обжалваното пред съда наказателно постановление.

 

С оглед гореизложените съображения съдът намира, че обжалваното решение е правилно, при постановяването му не са допуснати нарушения, обуславящи отмяната му, поради което следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, пр. първо АПК съдът

 

                                             Р     Е     Ш     И     :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение от 03.04.2012 г., постановено по АНД N245/2012 г. по описа на  Старозагорския районен съд.

 

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

 

 

 

                                                                                                  2.