Р Е Ш Е Н И Е 

 

279                                        05.07.2012 год.                      гр. Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд в публичното  заседание                                       на двадесет и осми юни през две хиляди и дванадесета год. в състав:

 

Председател: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ

 

                                                              Членове: ГАЛИНА ДИНКОВА

                                                                               МИХАИЛ РУСЕВ

 

при секретаря З.Д. и в присъствието на  прокурора Юлияна Станева, като разгледа докладваното от МИХАИЛ РУСЕВ   к.н.а.х. дело №256 по описа  за 2012 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба от Андрей Андреев като пълномощник на Началника на 02 РУ ”Полиция” Стара Загора против решение №353/11.04.2012 г, постановено по АНД №380/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление /НП/2326 от 21.11.2011 год., издадено от Началника на Второ Районно управление „Полиция” – гр. Стара Загора. Навеждат се доводи, че решението е постановено в противоречие с материалния закон и е неправилно. Направено е искане за  отмяна на решението на въззивния съд и потвърждаване на наказателното постановление.

Ответникът по касация С.Т.П. не се явява и не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за неоснователност на подадената касационна жалба.

      Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява основателна.

Старозагорски районен съд е отменил НП 2326 от 21.11.2011 год., издадено от Началника на Второ Районно управление „Полиция” – гр. Стара Загора, издадено въз основа на АУАН №2326 от 22.10.2011 год. с което на основание чл. 80, т.5 от Закона за българските лични документи за нарушение на чл. 6 от същия закон, е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв. Като административно нарушение са преценени обстоятелствата, С.Т.П. при проверка на документи за самоличност от компетентнитe органи не представя такива.

При извършена цялостна служебна проверка на законосъобразността на НП първоинстанционният съд  отменя НП като  приема, че при констатиране на нарушението, съставянето на АУАН и издаването на НП не са допуснати процесуални нарушения на ЗАНН. НП е издадено от компетентен орган, но приема, че същото не отговаря на изискванията на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, тъй като не са описани всички обстоятелства, при които е извършено нарушението. Приел е също така, че не са посочени кои са компетентните органи да извършват проверка и да установяват самоличността на гражданите. Въз основа на всичко това е направил извод за незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление, поради което е постановил и неговата отмяна.

Настоящата съдебна инстанция приема, че решението на районния съд е незаконосъобразно, като постановено при неправилно приложение на материалния закон.

         Съгласно  чл. 6 от ЗБДС, гражданите са длъжни при поискване от компетентните длъжностни лица, определени със закон, да удостоверят своята самоличност. Удостоверяването на самоличността става, чрез представянето на документите за самоличност, издадени на съответното лице – чл.3 от ЗБЛД. Действително чл.6 предвижда това да става само пред компетентните длъжностни лица, определени със закон. Безспорно е, че в ЗБЛД не съществува разпоредба, която да определи кои са тези длъжностни лица. Такава следва да се търси в други закони, а с оглед на факта, че в случая проверката е извършена от органите на МВР, то следва да се извърши проверка дали същите имат такива правомощия по ЗМВР. Съгласно чл. 61, ал. 1, т.1 от ЗМВР, полицейските органи могат да извършват проверки за установяване самоличността на лице, за което има данни, че е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред. В случая е безспорно установено, че е било налице сигнал за нарушаване на обществения ред от страна три лица и по който сигнал е била извършена проверка самоличността на С.П.. Установяването на самоличността се извършва чрез представяне на документ за самоличност на лицето, сведения на граждани с установена самоличност, които познават лицето, или по друг начин, годен за събиране на достоверни данни - чл. 61, ал.2 от ЗМВР. От текста на разпоредбата е видно, че са допустими няколко начина за установяването самоличността на дадено лице – чрез представяне на документ за самоличност /аналогична е и разпоредбата на чл. 3 от ЗБЛД/, по сведения на граждани, които познават лицето и последния способ – начин, годен за събиране на достоверни данни. С оглед на установената по делото фактическа обстановка, се установява, че е бил използван последния способ, чрез сверяване на данните, декларирани от лицето с наличните такива в базата данни на МВР /потвърдени от оперативния дежурен/. От всичко изложено, се установява, че органите на МВР имат необходимата компетентност съгласно ЗМВР да установяват самоличността на лицата и са я установили по предвидения по закона ред.

         Основателно е второто оплакване, че е неправилен извода на въззивният съд, че наказателното постановление не отговаря на изискванията на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. В същото е описано нарушението, датата и мястото му на извършване, както и обстоятелствата, при които е извършено. Налице е описание на извършеното нарушение в степен, достатъчна да не създава неяснота относно отправеното обвинение и да се гарантира правото на защите на нарушителя.

 Въз основа на гореизложеното, настоящият съдебен състав намира, че решение №353/11.04.2012 год., постановено по АНД № 380/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд, се явява правилно и законосъобразно.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. 2 във връзка с чл. 63, ал.1 изречение второ от ЗАНН Старозагорският административен съд

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение №353/11.04.2012 год., постановено по АНД №380/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 2326 от 21.11.2011 год., издадено от Началника на Второ Районно управление „Полиция” – гр. Стара Загора

 Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.      

                                              

                                                                                         2.