Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е                                                                                                                                                           Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

           

          300      03.07.2012 година   град Стара Загора

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и осми юни през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                              

                                                

                                                 Председател:    ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ

                                                                       

                                                                                                                                  Членове:    ИРЕНА ЯНКОВА  

                                                                              РАЙНА ТОДОРОВА 

 

при секретаря С.Х.      

и с участието на прокурора Вероника Гьонева     

като разгледа докладваното от  съдия  ИРЕНА ЯНКОВА   КАН дело № 267 по описа  за 2012год, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.  

 

Образувано е по касационна жалба на „АЛФА-2009-ВВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев” № 163, представлявано от управителя Иван Георгиев Дюлгеров,  срещу Решение № 383/ 24.04.2012г., постановено по АНД № 696/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 61789 - S013638 от 22.02.2012г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.

В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението по съображения за постановяването му при неправилно приложение на закона и явна несправедливост на наложеното наказание - касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.3 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва направения от съда извод, че административното нарушение не може да бъде квалифицирано като маловажен случай и че не е налице основание за прилагане на нормата на чл.28 от ЗАНН. Моли съда да отмени обжалваното решение и вместо него да постанови друго, с което да отмени наказателното постановление.   

 

          Ответникът по касационната жалба – ТД на НАП – Пловдив, чрез процесуалния си представител по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа че в съответствие и при правилно приложение на закона Старозагорският районен съд е потвърдил обжалваното наказателно постановление.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

 

  Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

        

          Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.  

 

          Разгледана по същество е основателна.

 

          Производството пред Старозагорския районен съд се е развило по жалба на „АЛФА-2009-ВВ” ЕООД срещу Наказателно постановление /НП/ № 61789 - S013638 от 22.02.2012г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което, въз основа на  Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ S013638 от 15.09.2011г., на дружеството на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, е наложена имуществена санкция в размер на 800лв, за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО. Административното обвинение от фактическа страна се основава на това, че „АЛФА-2009-ВВ” ЕООД не е спазило срока и не е внесло дължимите осигурителни вноски за ДОО по сметката на ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора върху начислени, но неизплатени трудови  възнаграждения на назначените в дружеството по трудов договор лица за м. август 2011г. в размер на 372,71лв. до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът /30.09.2010г./. Нарушението е установено при извършена проверка, приключила с Протокол № 1122563/ 26.08.2011г.

          За да потвърди наказателното постановление Старозагорският районен съд е приел за безспорно доказано, че „АЛФА-2009-ВВ” ЕООД не е изпълнило задължението си по чл. 7, ал.3 от КСО в законово установения срок, което сочи на съставомерно  деяние, квалифицирано като административно нарушение по чл.355, ал.1 от КСО. Обосновал е извод че по отношение на нарушението не е налице основание за определянето му като „маловажен случай” и за прилагане на чл.28 от ЗАНН, като с оглед неговата тежест правилно наложената имуществена санкция е определена в предвидения от закона минимален размер.

                                                                                                                                                     

Решението на Старозагорския районен съд е постановено в нарушение на закона. 

   Правният извод за наличието на съставомерно от обективна страна деяние – неизпълнение на задължение по чл. 7, ал.3 от КСО за внасяне в законово установения срок на дължими осигурителни вноски за ДОО, въззивният съд е направил въз основа на представените и приети като писмени доказателства по делото - АУАН S013638 от 15.09.2011г. и Протокол за извършена проверка № 1122563/ 26.08.2011г. и събраните в хода на съдебното следствие гласни доказателствени средства. Посочените доказателства обаче не установяват по безспорен начин описаната в наказателното постановление фактическа обстановка, на която се основава административното обвинение за извършено от „АЛФА-2009-ВВ” ЕООД нарушение по чл.355, ал.1 от КСО, като основание за наложената му имуществена санкция. На първо място съставеният АУАН не се ползва с презумтивна материална доказателствена сила досежно удостоверените в него факти. По силата на чл. 14, ал. 2 НПК във връзка с чл. 84 ЗАНН и при прилагане на разрешението, дадено с Постановление № 10/1973 г. на Пленума на ВС, в съдебното производство съдържащите се в АУАН констатации нямат обвързваща доказателствена сила. Ето защо сам по себе си АУАН S013638 от 15.09.2011г. не може да бъде доказателство за възприетата от административнонаказващия орган фактическа обстановка. Посоченият в наказателното постановление като доказателство, потвърждаващо нарушението и представен по делото като част от административнонаказателната преписка Протокол за извършена проверка № 1122563/ 26.08.2011г., не установява релевантни за ангажиране отговорността на дружеството факти и обстоятелства, доколкото съдържа констатации единствено за невнесени здравноосигурителни вноски, а повдигнатото на  „АЛФА-2009-ВВ” ЕООД административно обвинение е за невнесени в срок вноски за ДОО. Показанията на разпитаните в качеството на свидетели лица – актосъставителя Дамянка Икимджиева и св. Стефан Василев са твърде общи и не установяват конкретно описаната в наказателното постановление фактическа обстановка. С оглед на което изводът за законосъобразност на наказателното постановление е доказателствено, фактически и правно необоснован, доколкото не се основава нито на представените по делото доказателства, нито на надлежно установяване на релевантните факти и обстоятелства досежно наличието на административно нарушение по чл.355, ал.1 от КСО.

 Изпълнителното деяние по повдигнатото административно е под формата на бездействие. Едно бездействие може да бъде квалифицирано като административно нарушение тогава, когато представлява неизпълнение на нормативно установено задължение за определено действие. В тежест на административнонаказващия орган е да установи и докаже наличието на релевантните за съставомерността и индивидуализацията на деянието факти и обстоятелства - в случая възникнало за „АЛФА-2009-ВВ” ЕООД  задължение по чл.7, ал.3 от КСО за внасяне на осигурителни вноски за ДОО за м. август 2010г., основанието и момента на възникване на задължението, неизпълнението на което да представлява административно нарушение по чл. 355, ал.1 от КСО.  Доказателства в посочения смисъл нито се съдържат като част от административнонаказателната преписка, нито са представени по делото. Действително касационният жалбоподател не оспорва обстоятелството, че не е внесъл в срок дължими осигурителни вноски за ДОО. Но правоприлагането по принцип, и в частност административнонаказателното такова, не може да почива на предположения. Административните наказания са форма на държавна принуда - репресивни мерки, водещи до ограничаване на права или вменяване на задължения, по повод неправомерно поведение на определено лице. Именно с оглед този характер на административните наказания законодателят е предвидил строго формални процесуални правила за реализирането на административнонаказателната отговорност. Органът, издал оспореното наказателно постановление, има процесуалното задължение да представи в производството пред съда цялата преписка по издаването на НП /чл. 60, ал.2 от ЗАНН/. Законът възлага в негова тежест и да установи фактите, обуславящи административното обвинение, като попълни преписката с доказателства относно извършването на нарушението и ги посочи в наказателното постановление като елемент от неговото задължително императивно регламентирано съдържание по см. на чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН.  В случая в резултат на проявеното от административнонаказващия орган процесуално бездействие от една страна е допуснато формално нарушение на изискванията за съдържанието на наказателното постановление, а от друга – не са представени в съдебното производство по чл.59 от ЗАНН каквито и да е било доказателства, което  има за последица необоснованост на административното обвинение и недоказаност на извършването на твърдяното нарушение.

 

 С оглед на гореизложеното съдът намира че жалбата е основателна. Потвърждаващото наказателното постановление решение на Районен съд – Стара Загора е постановено в нарушение на закона – касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК и следва да бъде отменено. Вместо него следва да бъде постановено друго, с което да се отмени Наказателно постановление № 61789 - S013638 от 22.02.2012г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.  

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. второ и чл.222, ал.1 от АПК  Старозагорският административен съд

 

 

  Р     Е     Ш     И :

 

 

ОТМЕНЯ Решение № 383/ 24.04.2012г., постановено по АНД № 696/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 61789 - S013638 от 22.02.2012г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА – 2009- ВВ” ЕООД, ЕИК 200823808, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена имуществена санкция в размер на 800лв., за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.

 

   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

        

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.      

                                                                          

 

                                                                                   2.