Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е                                                                                                                                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

           

 

          308      16.07.2012 година   град Стара Загора

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на четвърти юли през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                              

                                                

                                                 Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                       

                                                                                                                                  Членове:    ИРЕНА ЯНКОВА  

                                                                              РАЙНА ТОДОРОВА  

 

при секретаря П.М.       

и с участието на прокурора Петко Георгиев   

като разгледа докладваното от  съдия  Р. Тодорова   КАН дело № 280 по описа  за 2012год, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.  

 

Образувано е по касационна жалба на ТД на НАП – Пловдив, срещу Решение № 406 от 27.04.2012г., постановено по АНД № 70/2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 58253-S013688 от 06.12.2011г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.  

В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението по съображения за постановяването му при неправилно приложение на закона - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва направения от съда извод, че допуснатото нарушение представлява „маловажен случай”, като основание за прилагане на нормата на чл.28 от ЗАНН. Поддържа че необосновано Старозагорският районен съд е приел наличието на смекчаващи обстоятелства, доколкото от една страна съществено е просрочено изпълнението на задължението по чл.125, ал.1 от ЗДДС, а от друга справка – декларацията е подадена едва след образуване на административнонаказателното производство за санкционирането на „НОИК” ООД – Стара Загора за извършеното нарушение по чл.179 от ЗДДС. Моли съда да отмени обжалваното решение и вместо него да постанови друго, с което да потвърди Наказателно постановление № 58253-S013688 от 06.12.2011г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.  

 

          Ответникът по касационната жалба – „НОИК” ООД – Стара Загора, чрез управителя на дружеството, в съдебно заседание и в представения писмен отговор, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа че правилно и законосъобразно Старозагорският районен съд е приел, че допуснатото нарушение представлява „маловажен случай” по см. на чл.28 от ЗАНН.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение че жалбата е основателна и предлага съдебното решение да бъде отменено. 

 

  Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

                                                                                                                                                           

          Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.   

         

          Разгледана по същество е основателна.

 

          Производството пред Старозагорския районен съд се е развило по жалба на „НОИК” ООД - гр. Стара Загора, срещу Наказателно постановление /НП/ №58253-S013688 от 06.12.2011г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което, въз основа на  Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ S013688 от 16.09.2011г., на дружеството, на основание чл.179 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., за нарушение на чл. 125, ал.1, ал.4 и ал. 5 от ЗДДС. Съгласно изложеното в обстоятелствената част на наказателното постановление административното обвинение от фактическа страна се основава на това, че „НОИК” ООД, като регистрирано по ЗДДС лице, не е подало в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора, справка-декларация по ЗДДС за данъчен период 01.07.2011г. – 31.07.2011г. в законово установения 14 дневен срок – т.е до 15.08.2011г.  Нарушението е установено при проверка на данъчното досие на фирмата в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора на 02.09.2011г., като към момента на съставянето на акта за установяване на административно нарушение справката – декларация по ЗДДС не е била подадена.  Въз основа на събраните в хода на съдебното следствие доказателства и установената по делото фактическа обстановка Старозагорският районен съд е приел, че описаното в съдържанието на наказателното постановление нарушение и извършването му са доказани по несъмнен начин, като за конкретното административно нарушение са били налице предпоставките за квалифицирането му като маловажен случай по см. на чл.28 от ЗАНН. Приел е и че доколкото административнонаказващият орган не е приложил нормата на чл.28 от ЗАНН при наличието на предпоставките за това, неправомерно е ангажирана отговорността „НОИК” ООД – Стара Загора за нарушение, представляващо маловажен случай. С оглед на което съдът е направил извод че наказателното постановление е незаконосъобразно и е постановил неговата отмяна.  

                                                                                                                                                     

Решението на Старозагорския районен съд е постановено при неправилно приложение на закона.  

 

По делото, както във въззивното съдебно производство, така и пред касационна инстанция, спор между страните относно описаната в наказателното постановление и установена въз основа на събраните по делото доказателства фактическа обстановка няма. „НОИК” ООД – Стара Загора, като регистрирано по ЗДДС лице, не е изпълнило задължението си по чл.125, ал.1 във вр. с ал.5 от ЗДДС да подаде в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора, в законово установения срок - до 15.08.2011г. справка-декларация за данъчен период 01.07.2011г. – 31.07.2011г., което сочи на съставомерно от обективна страна деяние, квалифицирано като административно нарушение по чл.179 от ЗДДС. Спорният въпрос се свежда до това може ли в конкретния случай допуснатото нарушение да бъде квалифицирано като „маловажен случай”, като основание за прилагане на нормата на чл.28 от ЗАНН. 

 

           Законът за административните нарушения и наказания не съдържа легална дефиниция на “маловажен случай”. Съгласно ТР № 1/2007г. по тълк. н.д. № 1/ 2005г. на ВКС, прилагането на чл.28 от ЗАНН по своята същност представлява освобождаване от административнонаказателна отговорност и следователно по силата на препращащата разпоредба на чл.11 от ЗАНН, съдържанието на понятието “маловажен случай” и критериите за определяне на дадено административно нарушение като маловажен случай, следва да бъдат извлечени от чл.93, т.9 от ДР на НК.

            В случая приемайки, че закъснението при подаването на декларацията по чл.125 от ЗДДС за данъчен период м. юли 2011г. е само три месеца и през отчетния период дружеството не е реализирало никакви доходи от дейността си и за него не е възникнало задължение за внасяне на ДДС, Старозагорският районен съд е направил извод, че деянието сочи на по-ниска степен на обществена опасност и квалифицирайки допуснатото административно нарушение като „маловажен случай” е обосновал, че са налице предпоставките за прилагане разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

Този извод е неправилен и незаконосъобразен. Не са налице факти, сочещи наличието на смекчаващи обстоятелства, обуславящи определянето на деянието като такова с по-ниска степен на обществена опасност по критериите на чл.93, т.9 от ДР на НК и основание за квалифициране на нарушението на „маловажен случай” по см. на чл.28 от ЗАНН. Безспорно е че справка-декларацията по ЗДДС за данъчен период м. юли 2011г. е подадена с голямо закъснение - три месеца след изтичане на законово установения срок, в който е следвало да бъде подадена, при това след като срещу „НОИК” ООД – Стара Загора е било образувано административнонаказателно производство за неизпълнение на задължението по чл. 125, ал.1 във вр. с ал.4 и ал. 5 от ЗДДС. След като е налице довършено нарушение по чл. 179 от ЗДДС, за което е образувано производство по реда на ЗАНН за неговото установяване и налагане на следващата се за нарушението административна санкция, предприетите от нарушителя действия след съставянето на АУАН S013688 от 16.09.2011г., нито могат да бъдат определени като „смекчаващи обстоятелства” по см. на чл.93, т.9 от ДР на НК, нито да релевират по-ниска степен на обществена опасност на нарушението в сравнение с обикновените случаи на административни нарушения от този вид. Ето защо в случая е недопустимо освобождаване от административнонаказателна отговорност при прилагане на института на маловажния случай по чл.28 от ЗАНН.  Обстоятелството, че данъчно задълженото лице не е осъществявало дейност и е декларирало нулев данъчен резултат за данъчен период м. юли 2011г., само по себе си не покрива критериите на чл.93, т.9 от ДР на НК и по аргумент от разпоредбата на чл.125, ал.4 от ЗДДС, не може да бъде основание за определянето на нарушението като маловажен случай, а следва единствено да бъде взето предвид като смекчаващо обстоятелство по чл.27 от ЗАНН при определяне на имуществената санкция по чл.179 от ЗДДС.  

 

Предвид изложените съображения Старозагорският административен съд  намира, че необосновано от гл.т. на доказателствата и установените въз основа на тях обстоятелства и неправилно от гл. т. на закона въззивният съд е мотивирал извод, че допуснатото от „НОИК” ООД – Стара Загора административно нарушение по чл.179 от ЗДДС, представлява такова с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид по см. на чл. 93, т.9 от ДР на НК и че следва да бъде квалифицирано маловажен случай на административно нарушение по см. на чл.28 от ЗАНН и съответно при прилагането на посочената норма наказателното постановление да бъде отменено, като незаконосъобразно. Решението на Районен съд – Стара Загора е постановено в нарушение на законна – касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК и следва да бъде отменено. Делото е изяснено от фактическа страна и на основание чл.222, ал.1 от АПК, следва да бъде разгледано и решено по същество. Въз основа на събраните доказателства и установената фактическа обстановка съдът приема, че наказателното постановление е издадено е от компетентен орган, в изискуемата форма и със законово регламентираното съдържание. Не са допуснати процесуални /формални/ нарушения при неговото постановяване, които да бъдат определени като съществени такива, довели до ограничаване правото на защита на санкционираното лице. По делото безспорно е установено, че „НОИК” ООД, като регистрирано по ЗДДС лице, не е подало в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора, справка-декларация по ЗДДС за данъчен период 01.07.2011г. – 31.07.2011г. в законово установения 14 дневен срок – до 15.08.2011г. което сочи на съставомерно от обективна страна деяние, правилно квалифицирано като административно нарушение по чл.179 от ЗДДС, за което нарушение при съобразяване с разпоредбите на чл.27 и чл.12 от ЗАНН, на „НОИК” ООД – Стара Загора е наложена имуществена санкция в предвидения от закона минимален размер. С оглед на което съдът намира че Наказателно постановление № 58253-S013688 от 06.12.2011г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което по така фактически и правно обоснованото административно обвинение е ангажирана отговорността на „НОИК” ООД – Стара Загора, е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.  

 

     Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ и чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

                            Р     Е     Ш     И :

 

 

ОТМЕНЯ  Решение № 406 от 27.04.2012г., постановено по АНД № 70/2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 58253-S013688 от 06.12.2011г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „НОИК” ООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Васил Левски” 52, ет.1, ап.1, ЕИК 123749747, е наложена имуществена санкция в размер 500лв. /петстотин лева/, на основание чл.179 от ЗДДС, за нарушение на чл. 125, ал.1, ал.4 и ал.5 от ЗДДС.

 

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  

        

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.      

                                                                          

                                                                                   2.