Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е                         

          

 

            382     25.09.2012 година   град Стара Загора

                 

 

              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно  заседание на двадесети септември през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                  Председател:   БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                 Ч                                                                           Членове:    ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                              РАЙНА ТОДОРОВА   

 

При секретаря  С.Х.     

И с участието на прокурора Маргарита Димитрова                                            

като разгледа докладваното от  съдия  ИРЕНА ЯНКОВА  КАН дело № 362 по описа  за 2012 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.  

 

Образувано е по касационна жалба на Б.А. Тодорова  срещу Решение № 465/ 14.05.2012г. по АНД № 770/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 42381/11 от 29.06.2011г. на Началник на сектор “ ПП”  към ОД на МВР  – Стара Загора.  

 

В касационната жалба се съдържат оплаквания за неправилност на решението като постановено в нарушение на закона - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва като неправилен и необоснован направения от съда извод, че при съставянето на акта за установяване на административно нарушение не са допуснати съществени процесуални нарушения, които и опорочават проведеното административнонаказателно производство. Поддържа, че липсва съставомерно от обективна и субективна страна деяние, за извършено нарушение по чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП, тъй като АНО не бил доказал, че нарушението е извършено в населено място. Моли обжалваното решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде отменено Наказателно постановление № 42381/11 от 29.06.2011г. на Началник на сектор “ ПП”  към ОД на МВР  – Стара Загора

 

Ответникът по касационната жалба – ОД на МВР гр. Стара Загора не се явява, не се представлява и не взема становище по подадената касационна жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение че жалбата е неоснователна и предлага съдебното решение да бъде оставено в сила, като постановено при спазване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон..  

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

         

           Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

           Разгледана по същество е основателна.

 

 Производството пред Районен съд – Стара Загора се е развило по жалба на Б.А.Т. ***, срещу Наказателно постановление /НП/№ 42381/11 от 29.06.2011г. на Началник на сектор “ ПП”  към ОД на МВР  – Стара Загора, с което, въз основа на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 42381/ 07.05.2011г., на Т. е  наложено административно наказание “глоба” в размер 300лв., на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП. Съгласно изложеното в обстоятелствената част на наказателното постановление административното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на 31.07.2010г. в 20,12ч., Б.Т., като водач на МПС – лек автомобил „Рено Клио” с рег. № С 1659 МХ, в с. Подслон, по път ІІ – 66 км.41, посока изток - запад, в населено място обозначено с пътен знак „Д – 11”, управлява МПС със скорост 94 км/ч. при максимално допустима скорост за населено място 50 км/ч., като скоростта е установена и фиксирана с дигитална стационарна радарна установка SITRAFFIC – LYHX ERS – 400 ID 003059047В85 с точен час и дата и GPS координати със снимка № 0169.

При осъществения контрол за законосъобразност Старозагорският районен съд, след извършена преценка на събраните по делото доказателства и приетата за установена въз основа на тях фактическа обстановка е направил извод, че е доказано по безспорен начин че на посочените в наказателното постановление дата, място и обстоятелства, санкционираното лице е извършило нарушение по повдигнатото му административно обвинение. Приел е, че доколкото снимковия материал на радарната установка не сочи кое лице е управлявало МПС към момента на регистриране на нарушението на чл.21, ал.1 от ЗДвП, авторството на деянието е установено посредством презумпцията на чл. 188 от ЗДП. С оглед на което е потвърдил обжалваното наказателно постановление, като законосъобразно.

.  

 

Решението на районният съд е постановено в противоречие с материалния закон.. 

В хода на въззивното съдебно производство безспорно е установено, че за нарушение, извършено на 31.07.2010г на територията на община Стара Загора, териториално компетентен орган е съставил акт за установяването му на 07.05.2011г. В него не е вписано кое лице е извършило нарушението, а деянието е индивидуализирано само от обективна страна въз основа на снимков материал. Процесният АУАН № 42381/ 07.05.2011г. е изпратен на друг орган от службите за контрол на безопасност на движението при МВР /Сектор „ПП” към ОД на МВР – София/, който е предоставил на собственика на МПС, чието движение с превишена скорост е установено с вещественото доказателствено средство, да попълни декларацията по чл. 188 от ЗДвП. Декларацията е попълнена от Б.Т. на 17.06.2011 година, т.е. след датата на съставяне на АУАН.  Данните в АУАН за неговата самоличност са попълнени от неизвестно лице, на което е възложено да изиска от собственика на автомобила да попълни декларацията по чл. 188 от ЗДвП, след което АУАН е върнат в сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.

При тези данни съдът намира, че липсва надлежно съставен акт за установяване на административно нарушение. В случая към датата на съставяне на АУАН № 42381/ 07.05.2011г., въз основа на който акт е издадено Наказателно постановление № 42381/11 от 29.06.2011г. на Началник сектор  „Пътна полиция” към ОД на МВР  – Стара Загора, актосъставителят не е разполагал със сведения относно самоличността на нарушителя. Съгласно императивната норма на чл.42 от ЗАНН, като задължителен реквизит в съдържанието на АУАН, следва да бъдат вписани имената на нарушителя, неговата възраст, точен адрес, месторабота и ЕГН. Във връзка с изложеното от една страна се налага извод за формална неизрядност на съставения на 07.05.2011г. АУАН поради липса на задължителни реквизити от неговото съдържание, а от друга страна – за неустановеност на извършеното административно нарушение от субективна страна към датата, посочена като такава на съставяне на АУАН. Действително АУАН може да бъде съставен и срещу неизвестен извършител, но ако до изтичане на давностния срок той не бъде открит, производството по делото следва да се прекрати. Ако нарушителят обаче бъде открит в срока по чл. 34, ал.1 от ЗАНН, задължително следва да се пристъпи към съставяне на нов АУАН, доколкото според сегашната законодателна уредба не се предвижда  възможност за допълване на АУАН.

Нарушено е и изискването на чл.189 във вр. с чл.165 от ЗДвП и чл.37, ал.1, б.”б” от ЗАНН, нарушението и нарушителят да бъдат установени от териториално компетентните длъжностни лица. Актът за установяване на административно нарушение има обвързваща доказателствена сила само в производството по налагане на административното наказание, което приключва с издаване на наказателното постановление, но в производството по проверка законосъобразността на административнонаказващия акт, съдът е длъжен да провери обективната истина за всички факти. След като е доказано по делото и безспорно се установява от датите на съставяне на АУАН и на попълване на декларацията, че нарушителят не е установен от посоченото за актосъставител лице, се налага извод за неспазване на териториалната компетентност за установяване на нарушения по Закона за движение по пътищата.

           С оглед изложеното съдът намира, че е налице твърдяното касационно основание, поради което обжалваното решение следва да бъде отменено, като постановено в противоречие с материалния закон, ведно с оспореното наказателно постановление.

 

           Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

 

                            Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ Решение № 465/ 14.05.2012г., постановено по АНД № 770/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ

ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/№ 42381/11 от 29.06.2011г. на Началник на сектор “ ПП”  към ОД на МВР  – Стара Загора, с което,  на Б.А.Т. *** с ЕГН ********** му  е  наложено административно наказание “глоба” в размер 300лв., на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно.

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                   

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

 

                                                                          2.