Р Е Ш Е Н И Е

 

502                                         11.01.2013 год.                     гр. Стара Загора                      

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд в публично заседание                                       на тринадесети декември през две хиляди и дванадесета год. в състав:

 

Председател: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ

                                                                    Членове: ГАЛИНА ДИНКОВА

                                                                                       МИХАИЛ РУСЕВ

 

при секретаря С.Х. и в присъствието на  прокурора Недялка Маринова, като разгледа докладваното от Михаил Русев к.н.а.х. дело №479 по описа  за 2012 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба от „Пламен Петров - П”ООД – гр. Стара Загора, представлявано от Управителя Пламен Петров Петров против решение №862/15.10.2012 г., постановено по НАХД №1672 по описа за 2012 г. на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление  №2012К-028557 от 14.05.2012 год. на Директора в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите.

В касационната жалбата се съдържат оплаквания, от които може да се направи извод, че се релевира нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на процесуалния закон - касационни основание по чл. 348, ал.1, т.1 и 2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Касаторът моли съда да постанови решение, с което да отмени оспореното решение №862/15.10.2012 год., постановено по НАХД №1672 по описа за 2012 год. на Районен съд Стара Загора, като неправилно и незаконосъобразно.

Ответникът по касация – Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите не се явява, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение, че жалбата е неоснователна.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания и след служебна проверка по реда на чл.218 ал.2 от АПК на решението по АНХД №1672/2012 год. на Районен съд Стара Загора, намира за установено следното:

        Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява неоснователна.

Районен съд – Стара Загора е потвърдил като правилно и законосъобразно НП №2012К-028557 от 14.05.2012 год. на Директора в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, с което на „Пламен Петров - П”ООД - Стара Загора е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 000.00 лв. на основание чл.72 от Закона за туризма. Отговорността е ангажирана за нарушение на чл.46, т.2 от Закона за туризма /ЗТ/ затова, че търговецът предоставя туристическа услуга – ресторантьорство в туристически обект – заведение за хранене и развлечение, находящ се в гр. Стара Загора, парк „Методи Кусев”, който не е категоризиран и няма издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

За да потвърди наказателното постановление, Старозагорският районен съд приема, че така описаното в наказателното постановление деяние е безспорно установено, както и че не са допуснати процесуални нарушения при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление.

Отговорността на касатора е ангажирана за нарушение на чл.46, т.2 от Закона за туризма, която разпоредба, предвижда задължение за лицата предоставящи туристически услуги в туристически обекти да