Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

28                                             19.02.2013 год.                               гр. Стара Загора

 

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публично заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

                                                                       Председател: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ

             

                                                                              Членове:         ГАЛИНА ДИНКОВА

                                                                                               МИХАИЛ РУСЕВ

 

 

 

при секретаря:  А.А.

и с участието на прокурора: П. Георгиев      

като разгледа докладваното от  съдия  Г.Динкова  КАН дело № 492 по описа за 2012 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба, подадена от П.С.К. ***, против Решение № 202/ 12.11.2012г., постановено по  АНД № 186 /2012г по описа на Радневския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 567/2012 от 12.06.2012г. на ВНД началник на РУП – Раднево. С жалбата се претендира отмяна на оспореното решение и на потвърденото с него наказателно постановление като незаконосъобразни, като са изложени съображения, че е налице несъответствие между правната квалификация и словесното описание на нарушението, отразено в НП, довело до неяснота в отправеното административно обвинение и съотв. до невъзможност на санкционираното лице да разбере какво точно нарушение е извършил. По същество  релевира касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Моли съда да отмени решението на районния съд. 

Ответникът по касационната жалба – Районно управление “Полиция” гр.Раднево, редовно и своевременно призован, не се представлява и не изразява становище по основателността на жалбата. 

Представителят на Окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата, поради което предлага обжалваното решение да бъде оставено в сила. 

Касационният състав на съда, като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното  решение и след служебна проверка на същото, за наличие на основанията по чл.218, ал.2 от АПК, прие за установено следното:

Касационната жалба е  подадена в законоустановения срок от надлежна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество  жалбата се явява неоснователна.

Производството пред Районен съд – Раднево се е развило по жалба на П.С.К. против Наказателно постановление № 567/2012 от 12.06.2012г. на ВНД началник на РУП-Раднево, с което му е наложено административно наказания – глоба в размер на 200лв., на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП.

Изложените в АУАН и в съставеното въз основа на него НП обстоятелства, преценени от административно наказващия орган като нарушения по чл.21, ал.1 от ЗДвП са следните: на 01.06.2012г. около 23.22ч. в гр.Раднево, кв.”Гипсово”, ул.”Загоре”, пред стоп.двор, управлява л.а. “Ауди”с рег.№ СТ8312АР, като при ограничение на скоростта 50км/ч., въведена с пътен знак В26 и Д11, управлява със скорост 90км/ч (3км толеранс). Скоростта е отчетена и фиксирана с техническо средство – трафик радар ТР 4Д с ф.№436.

При осъщественият контрол за законосъобразност въз основа на приетата за установена фактическа обстановка  съдът е обосновал извод, че НП е законосъобразно - при съставянето на АУАН и издаденото въз основа на него НП не са допуснати нарушения на регламентираната в ЗАНН процедура; НП съдържа всички изискуеми по чл.57 от ЗАНН реквизити и жалбоподателя действително е извършил административнто нарушене, за което е санкциониран, като му е наложено предвидената в закона по вид и размер наказание.

Тези изводи изцяло се споделят от касационната инстанция на съда.

В изпълнение  на задължението си по чл.14 от НПК във вр. с чл.84 от ЗАНН Радневският районен съд всестранно и пълно е изследвал всички спорни обстоятелства по делото при осъществения контрол относно спазването на административно-производствените правила при съставянето на АУАН и издаването на НП.  При издаването на наказателното постановление са спазени всички законово установени формални изисквания досежно неговото съдържание. Изпълнителното деяние е индивидуализирано в необходимата и достатъчна степен и от фактическа, и от правна страна, чрез точно словесно описание на поведението с което се осъществява състава на нарушението и с посочване на законовата разпоредба на чл.21, ал.1 от ЗДвП, установяваща забрана, нарушаването на която представлява административно нарушение по см. на чл. 182, ал.1, т.4 от ЗДвП. Всички релевантни за съставомерността и индивидуализацията на деянието факти и обстоятелства /в т.ч. датата и мястото на извършване на нарушението/, които обуславят административно-наказателната отговорност, са установени и удостоверени в НП. Следователно не е налице допуснато от административнонаказващия орган съществено процесуално нарушение при издаването на наказателното постановление, което да е довело или да може да доведе до ограничаване правото на защита на санкционираното лице, доколкото при съобразяване формата на наказателното постановление с императивните изисквания на чл.57 от ЗАНН, административното обвинение е формулирано конкретно, ясно и точно от фактическа и правна страна. Изложените в тази връзка мотиви от Радневския районен съд изцяло се споделят от настоящия съдебен състав и не е необходимо да бъдат повтаряни.

Разгледани, подложени на преценка и отхвърлени като недоказани и неоснователни са възраженията на санкционираното лице. Обективно и обосновано, въз основа на събраните по делото и обсъдени в решението доказателства съдът е направил извод, че наказателното постановление е издадено при спазване на процесуалните правила и при правилно приложение на материалния закон.

С оглед изложените съображения съдът намира, че не е налице твърдяното касационно основание на чл.348 ал.1 т.1 НПК, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие с материалния закон и при спазване на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И :

 

    ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 202/ 12.11.2012г., постановено по  АНД № 186 /2012г по описа на Радневския районен съд.

 

    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

  

 

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                             

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

                                                                                                                      2.