Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

                   

   8    22.01.2013 година   град Стара Загора

 

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в публичното заседание                          на седемнадесети януари  през  две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                                                                                 

                                  

                                                     Председател:   БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                    Членове:           ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                 РАЙНА ТОДОРОВА 

 

Секретар:  М.П.

Прокурор:  Р.А.

като разгледа докладваното от съдия ИРЕНА ЯНКОВА   КАН дело № 499 по описа  за  2012 год, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по касационна жалба на З.А.О. ***  против  решение № 432/29.10.2012г., постановено по АНД № 946/ 2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд. С оспореното решение въззивният съд  е потвърдил наказателно постановление (НП) № 23-046 от 27.07.2012 г., издадено от  началник отдел “ Рибарство и контрол”  териториално звено на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура гр. София , с което на основание чл. 91,ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурата /ЗРА/ на З.А.О. ***   за нарушение на разпоредбата на чл. 32,ал.1 от ЗРА   му е наложено  административно наказание: глоба в размер на 500 лева.Срещу така постановеното решение е постъпила жалба от О., с която се изразява искане атакуваното съдебно решение да бъде отменено. Навеждат се доводи, че решението е постановено в противоречие с материалния закон и е неправилно. Според изложените аргументи, нарушението не е безспорно доказано – извършване на риболов по  смисъла на т.26 от допълнителните разпоредби на ЗРА  през периода на размножаване на рибите.Отделно се навеждат доводи, че наложеното наказание е явно несправедливо впредвид семейното му ,имущественото и здравословното му състояние.

 

Ответникът по касационната жалба на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура гр. София, редовно и своевременно призована за съдебно заседание, не изпраща представител и не взема становище по основателността на подадената касационна жалба.

 

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора счита касационната жалба за неоснователна, като навежда доводи, че решението на районния съд, като правилно и законосъобразно следва  да бъде оставено в сила, като постановено в съответствие с приложимите правни норми.

         Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима.

        Разгледана по същество е неоснователна.

 

С  решение № 432/29.10.2012г., постановено по АНД № 946/ 2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд   е потвърдено наказателно постановление  23-046 от 27.07.2012 г., издадено от  началник отдел “ РК” към териториално звено на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура гр. София.  С наказателното постановление, издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № А 0008239 от 17.05.2012 г. на  З.А.О.   на основание чл. 91,ал.4 и чл. 70,ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурата /ЗРА/  за нарушение на разпоредбата на чл. 32,ал.1 от ЗРА му е наложено   административно наказание глоба в размер на 500 лева . Нарушението се изразява в това, че на 17.05.2012 година в 8,10 часа на р. Тунджа, местност “ Римски мост” лицето З.О. извършва  любителски риболов посредством 2 броя въдици, потопени във водата, в работно положение  по време на забраната на пролетно летния размножителен период.

При извършената цялостна служебна проверка на законосъобразността на посоченото по-горе наказателно постановление първоинстанционният съд го е потвърдил като е приел, че при правилно установена фактическа обстановка АНО е наложил административно наказание на жалбоподателя по повдигнатото административно обвинение по чл. 32,ал.1 от ЗРА, доказано по безспорен  начин от събраните гласни и писмени доказателства. Не е възприел защитната теза на О., че е извършвал улов на жаби, не на риба.

        Настоящият касационен състав на съда при извършена проверка по реда на чл.218,ал.2 от АПК намира, че  решение е правилно , като постановено в съответствие с приложимия  материален закон.

     Съдът намира, че правилно е прието, че в конкретния случай е установено по безспорен и категоричен начин извършване на нарушения по смисъла на чл. 32,ал.1 от ЗРА Според цитираната правна норма улов на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване е забранен, като примерно изброяване на отделните обекти на улов се съдържа в Приложение № 1. Легалното определение на риболов е дадено в § 1,т. 26 от ДР на ЗРА, съгласно който риболов е поставянето на разрешени уреди и средства във водата за улов на риба и други водни организми, изваждане на улова от водата, неговото пренасяне и превозване. В АУАН и в НП изпълнителното деяние е описано като "извършване на любителски риболов на река Тунджа с поставени два броя въдици в работно положение.....". Според горната дефиниция риболов е не само реално извършван улов на риба или други водни организми. Изпълнителното деяние риболов включва и следните проявни форми : поставяне на риболовни уреди във водата , независимо дали е уловено някакво количество риба, както и пренасянето й и превозването й. В съответствие с материалния закон, районният съд е приел, че с поставянето на два броя въдици във водата на р. Тунджа О. е извършвал риболов по смисъла на законовото определение за риболов.. Деянието е описано съгласно изискванията на закона и тъй като в случая няма спор, че касаторът не е уловил риба е безспорно, че поставянето на уреда (въдица) във водата, т. е. разгъването на въдицата, приготвянето й и поставянето на стръв, както и самото хвърляне във водата, представлява работно положение, т. е. деянието, което е описано в НП.

     Второто възражение на жалбоподателя, с което се обосновава наличието на касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.3 от НПК за отмяна на съдебното решение, се свежда до размера на наложеното за извършеното нарушение административно наказание глоба. Съгласно разпоредбата на чл. 70,ал.1 от ЗРА/ към момента на извършване на нарушението ДВ 94/2005 г./, на основание на е ангажирана отговорността на О. който лови риба или други водни организми в период на забраната по чл. 30, ал. 2, т. 1 и чл. 32,ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

 В случая наложената на жалбоподателя санкция е в минимален размер, която съдът приема за съответна на тежестта на нарушението и на установените по делото обстоятелства във връзка с неговото извършване и отстраняване, релевантни по см. на чл.27 от ЗАНН за индивидуализацията и определянето на следващото се наказание..  Отчетени са особеностите на административното нарушение, свързани с конкретно деяние и нарушител и тяхната обществена опасност, определящи и тежестта на нарушението. Нито във въззивното, нито в настоящото съдебно производство касаторът е посочил релевантни по см. на чл.27, ал.2 от ЗАНН факти и обстоятелства, нито е представил доказателства, въз основа на които да се направи извод за наличието на смекчаващи обстоятелства, обуславящи налагането на административна санкция в по-нисък размер. Още по-малко са установени и обстоятелства, които да сочат на явна несправедливост на наказанието по см. на чл.348, ал.5 от НПК.

.

     С оглед на гореизложеното съдът приема, че решението на районният съд е постановено в съответствие с материалния закон и следва да бъде оставено в сила .

        Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

                      

                            Р     Е     Ш     И :

 

 

  

   ОСТАВЯ В СИЛА решение № 432/29.10.2012г., постановено по АНД № 946/ 2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 23-046 от 27.07.2012 г., издадено от  началник отдел “ Рибарство и контрол”  териториално звено на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура гр. София , с което на основание чл. 91,ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурата /ЗРА/ на З.А.О. ***   за нарушение на разпоредбата на чл. 32,ал.1 от ЗРА   му е наложено  административно наказание глоба в размер на 500/ петстотин/  лева.

 

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                     

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

 

                                                                              2.