Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

23                                         20.02.2013 г.                                  гр. Стара Загора

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публичното заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди и тринадесета год., в състав:

 

              Председател: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ

 

                                                                                            Членове: ГАЛИНА ДИНКОВА

                                                                                            МИХАИЛ РУСЕВ

 

при секретаря А.А. и с участието на прокурора Петко Георгиев като разгледа докладваното от съдия  М. Русев КАН дело №503 по описа за 2012 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/

Образувано е по касационната жалба на адв. П. Проиданов, като процесуален представител и пълномощник на Д.М.Д. ***, против решение №938/07.11.2012 год., постановено по АНД №1512/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №43-0000152 от 28.05.2012 год. год. на Началник ОО”КД-ДАИ” гр. Стара Загора, с което на Д.М.Д. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева, на основание чл.93в, ал.17, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, за нарушение чл.15, §7, б.”а”, т.i от Регламент 3821/85 във връзка с изречение последно от същата буква и във връзка с чл.78, ал.1, т.2 от Закона за автомобилните превози

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, като постановено в нарушение на закона - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Счита, че за дните за които не е представил тахографски листи, не следва да представя такива, тъй като се касае за почивни дни /събота и неделя/, през които той не е работил, а съгласно Тълкувателно разяснение 5, формуляра за удостоверение за дейности, установен от Решение на Комисията от 14.12.2009 год. за изменение на Решение №2007/230/ЕО относно формуляр във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, такъв не есе изисква за обичайните периоди на дневна или седмична почивка. Единственият ден за който не е представил удостоверение за дейности за петък – 27.04.2012 год., какъвто действително не е представил. Счита, че непредставянето на тахографски лист само за една дата, представлява маловажен случай. Моли съда да постанови решение, с което да отмени Решение №938/07.11.2012 год., на Старозагорски районен съд, постановено по АНД №1512/2012 год. и да се отмени обжалваното наказателно постановление.

Ответникът по касация Областен отдел „контролна дейност – ДАИ” – Стара Загора, редовно призован, не се явява, не изразява становище.

Представителят на Окръжна прокуратура дава заключение, че жалбата е неоснователна.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, доводите на страните и извърши проверка на законосъобразността на обжалваното решение по посочените в жалбата касационни основания, намира за установено  следното:

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения срок от легитимирана страна и разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Старозагорски районен съд се е развило по жалбата на Д.М.Д. *** против наказателно постановление №43-0000152 от 28.05.2012 год. год. на Началник ОО”КД-ДАИ” гр. Стара Загора, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева, на основание чл.93в, ал.17, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, за нарушение чл.15, §7, б.”а”, т.i от Регламент 3821/85 във връзка с изречение последно от същата буква и във връзка с чл.78, ал.1, т.2 от Закона за автомобилните превози. От фактическа страна въззивният съд е приел, че при извършена проверка на 14.05.2012 год. около 12.30 часа на път І-5 срещу летището от страна на органите на ОО”КД – ДАИ” на управлявания от жалбоподателя товарен автомобил „Мерцедес”, същият не е представил тахографските листа или удостоверение по образец от предходните 28 дни, като са посочени и деветте дати за които такива не са представени. Приел е също така, че наказващият орган не е допуснал процесуални нарушения при в производството по налагане на административното наказание, установил по безспорен начин извършеното нарушение, извършил е правилна квалификация на деянието и е наложил съответстващото на поведението наказание.

С обжалваното решение районният съд е потвърдил наказателното постановление.

Решението на районния съд е правилно и законосъобразно.

Безспорно е по делото, че в момента на проверката жалбоподателят не е представил тахографските листи за посочените в наказателното постановление дати, нито е представил удостоверение за тях. Едва с депозирането на жалбата до районния съд се приложени три удостоверения за дейности, съответно за 12 и 13 май, 28, 29 и 30 април и първи май, както и за 5 и 6 май. Представянето на тези удостоверения в по-късен момент, не санира констатираното неправомерно поведение на нарушителя.  Макар и от същите да е видно, че са съставени преди датата на извършване на проверката, с оглед на характеристиката им на частни документи, съдът не възприема за безспорна датата им на съставяне. Дори и обаче същата да е вярна, то е необходимо тези удостоверения да се намират в товарния автомобил и при поискване от контролните органи да бъдат представени. От друга страна, нарушението за което е санкциониран Д. е за не представяне на такива удостоверения в момента на проверката, т.е. изпълнителното деяние се изразява в бездействие – не представяне, а не за не съставянето или за не съхранението им. Ето защо, правилно е квалифицирано поведението на Д. като административно нарушение и е подведено под съответната правна норма.

Единственият спорен момент е, дали за почивните дни е необходимо да се представят такива удостоверения?

Съгласно чл.154, ал.1 от КТ, от гореизброените дати, 01 и 06 май са обявени за официални празници за Република България, а останалите дни почивни – събота и неделя, като 30.04.2012 год. съгласно решение на МС №834/17.11.2011 год. е обявен също за почивен ден. Като приложения към въззивната жалба такива удостоверения са представени, а едва с касационната жалба са направени възражения, че същите не следва да бъдат изисквани от проверяващите органи, като доказателство за това е и представеното копие на трудовия договор. С оглед на факта, че същите са били приети и като писмени доказателства по делото, правилно въззивният съд ги е имал в предвид при постановяването на съдебното си решение. Чрез приложеният към касационната жалба трудов договор, макар и приет като писмено доказателство от касационната инстанция, се цели установяването на нови фактически положения /петдневна работна седмица при 8 часов работен ден за жалбоподателя/. Ето защо, съдът намира, че приетото по делото писмено доказателство е недопустимо по смисъла на  чл.219, ал.2 от АПК. Същото е било налично и по време на производството пред първата инстанция и не е било представено от жалбоподателя, а няма данни и да е било искано да бъде прието като доказателство по делото. Ето защо, като има в предвид разпоредбата на чл.220 от АПК, настоящия съдебен състав следва да прецени прилагането на материалния закон, въз основа на фактите установени от първоинстанционния съд. Имайки предвид установеното от Районен съд Стара Загора – непредставянето на тахографски листа или удостоверения по образец, за посочените в наказателното постановление дати, съдът правилно е приел, наличието на неправомерно поведение на Д. и е потвърдил наказателното постановление.

Касационната инстанция не е компетентна да изследва фактите, а правилното прилагане на закона към установените от първата инстанция факти. При неправилно установяване на фактите в първата инстанция по вина на съда, поради процесуални пропуски, довели до лишаване на страната от право на защита, касационният съд е компетентен да върне делото за ново разглеждане на друг състав на същия съд. Когато фактите, релевантни за спора, не са установени правилно от първата инстанция по вина на страната, която се ползва от тях, то касационната инстанция не може да отмени първоинстанционното решение на това основание, ако първоинстанционният съд е положил всички усилия за издирване на обективната истина чрез попълване на делото с доказателства Съгласно  чл. 219, ал. 1 и 2 от АПК, в касационните производства се допускат писмени доказателства за установяване на касационните основания.

Първоинстанционният съд е положил усилия да събере относимите към спора доказателства, като служебно е призовал и разпитал свидетелите на установяване на нарушението и е дал възможност на жалбоподателя да сочи доказателства и да прави доказателствени искания, с което е изпълнил задължението си по чл. 107 от НПК. Настоящата инстанция не е компетентна да изследва фактите, а правилното прилагане на закона към установените от първата инстанция факти. При неправилно установяване на фактите в първата инстанция по вина на съда, поради процесуални пропуски, довели до лишаване на страната от право на защита, касационният съд е компетентен да върне делото за ново разглеждане на друг състав на същия съд. Когато фактите, релевантни за спора, не са установени правилно от първата инстанция по вина на страната, която се ползва от тях, то касационната инстанция не може да отмени първоинстанционното решение на това основание, ако първоинстанционният съд е положил всички усилия за издирване на обективната истина чрез попълване на делото с доказателства.

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, пр.първо АПК съдът

                                             Р     Е     Ш     И     :

 

 ОСТАВЯ В СИЛА решение №938 от 07.11.2012 год., постановено по АНД №1512/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд,

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

                                                                                            2.