Р Е Ш Е Н И Е  36

 

      гр.Стара Загора 28.02.2013 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         тридесет и първи януари

през      две хиляди и тринадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                               Членове: ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                 РАЙНА ТОДОРОВА

при секретаря    М.П.

и в присъствието на  прокурора  Р.А.                                    ,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   к.н.а.х.дело  № 513 по описа  за 2012 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

   Производството е с правно основание чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.  

          Образувано е по касационна жалба от Н.И. – процесуален представител на Митница Пловдив против Решение № 479/ 21.11.2012г., постановено по АНД № 1237/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта, с която е отменено Наказателно постановление /НП/ № 502/ 08.10.2012г на Началника на Митница Пловдив.

В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението по съображения за постановяването му при неправилно приложение на закона и при допуснато съществено процесуално нарушение - касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва направения от съда извод, че са допуснати съществени процесуални нарушения, касаещи съдържанието на НП, които в цялост нарушават правото на защита на наказаното лице. Според касатора се касае за несъществени технически пропуски, невлияещи върху възможността за защита на дееца. Моли съда да отмени обжалваното решение и вместо него да постанови друго, с което да потвърди изцяло  НП.  

Ответникът по касация Н.А.Ю. ***, чрез пълномощника си адвокат Колев оспорва жалбата като неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд счита за законосъобразно.

        Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото   доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

     Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

     Разгледана по същество, се явява основателна.

     Казанлъшкият районен съд е отменил НП № 502/ 08.10.2012г на Началника на Митница Пловдив, с което на Н.А.Ю. на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС са наложени две административни наказания – “глоба” в размер на 1000лв и в размер на 1216лв, а в частта, с която на основание чл.124, ал.1 от същият закон са отнети в полза на държавата стоките–предмет на нарушението, е потвърдил постановлението. Административнонаказателното производство е образувано въз основа на Постановление от 05.07.2012г за прекратяване на наказателното производство по преписка № 1909/ 2012г по описа на Районна прокуратура Казанлък, водено срещу Н.Ю. за престъпление  по чл.234, ал.1 от НК. Изложените в НП обстоятелства, преценени от административнонаказващия орган като нарушение, са следните: при провеждане на специализирана полицейска операция на 22.06.2012г  е извършена проверка на къща в с.Александрово общ.Павел баня, ул.”Върба” № 4, обитавана от Н.Ю., при което е установено, че н.Ю.  държи 1070 къса ръчноправени цигари с филтър и 4 кг насипен, раздробен тютюн за пушене без бандерол, когато такъв се изисква по закон.

При осъществения контрол за законосъобразност Районен съд Казанлък приема, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Според съда посочването на стр.1 и стр.2 от НП на Районна прокуратура Карлово вместо Районна прокуратура Казанлък, неправилната фамилия на полицейския служител, извършил процесуално-следственото действие „претърсване и изземване” и липсата на последната цифра от ЕГН на наказаното лице не могат да се възприемат като технически грешки, тъй като сами по себе си и в своята цялост нарушават съществено правото на защита на Н.Ю.. Мотивиран само от този извод, съдът обосновава отмяната на НП като незаконосъобразно.

Така постановеното решение е неправилно.

Основателно е оплакването на касатора, че не са допуснати съществени процесуални нарушения по чл.57, ал.1, т.4 и т. 5 от ЗАНН при издаване на обжалваното НП. Ответницата по касация е привлечена към административнонаказателна отговорност за нарушение на разпоредбата на чл.123, ал.1 от ЗАДС, съгласно която физическо лице, което държи, предлага,  превозва или пренася акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен се наказва с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по малко от 1000 лв. С оглед подробното описание на установените факти при проверката, извършена в хода на полицейска операция, за лицето не остава съмнение какво деяние е извършено, както и че то е обявено за наказуемо с административно наказание. Допуснататите грешки при изписване на прокуратурата, с постановление на която е прекратено образуваното срещу Н.Ю. наказателно производство, както и на участвалия полицейски служител, не са относими към елементите от състава на административното нарушение, за което лицето е привлечено към отговорност. Само такива неточности биха могли да послужат за обосноваване на незаконосъобразност на НП, а в случая направените касаят доказателствата, потвърждаващи извършване на нарушението, които наказващият орган е длъжен да посочи в НП по силата на чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Не оказва влияние върху правото на защита на нарушителя и липсата на една цифра от ЕГН, доколкото не би могла да затрудни идентификацията му /още повече, че на стр.1 от НП се съдържа пълният такъв номер/.

Касационното оплакване за допуснати процесуални нарушения при постановяване на обжалваното съдебно решение също е основателно.

     Казанлъшкият районен съд е допуснал нарушение на разпоредбата на чл.63, ал.1 от ЗАНН. Съгласно посочената норма районният съд разглежда делото по същество. В изпълнение на това императивно процесуално правило, което е израз на принципите по чл.13 и чл.14 от НПК за служебното начало в административнонаказателния процес, съдът следва да се произнесе по спора като събере всички относими и допустими доказателства, направи им задълбочен анализ и изложи съображения по релевантните фактически обстоятелства и приложимите спрямо тях правни норми, включително по наведените в жалбата възражения срещу НП. По аргумент от разпоредбите на чл.313 и чл.314, ал.1 от НПК, субсидиарно приложими в съдебния административнонаказателен процес по силата на препращащата норма на чл.84 от ЗАНН, въззивният съд следва да провери изцяло правилността на НП, независимо от основанията, посочени от страните. Районният съд не е изложил никакви други мотиви, освен приетите по-горе за неправилни. При преценка за законосъобразност на НП е необходимо след като установи спазване на процедурата по ангажиране на административнонаказателната отговорност съдът да обоснове изводи  за наличието на извършено административно нарушение, за авторството на привлеченото към отговорност лице по отношение на деянието, предмет на административното обвинение, за вината и наказанието като в мотивите си е длъжен да отговори на въпросите, указани в чл. 301 от НПК.

      Касационният състав на съда не може да установява нови фактически положения по силата на чл. 220 от АПК  и по този начин да подменя вътрешното убеждение на въззивния съд като инстанция по установяване на фактите и обстоятелствата, включени в предмета на доказване. Правомощията на касационната инстанция при извършваната от нея проверка се разпростират върху спазването на правилата, свързани със събирането, проверката и оценката на доказателствата, които са предвидени, за да изключат произволното формиране на това убеждение.

   По тези съображения обжалваното решение следва да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Казанлък, при което да се изложат мотиви относно материалната законосъобразност на /НП/ № 502/ 08.10.2012г на Началника на Митница Пловдив като в тази връзка е необходимо да се направи преценка дали описаните деяния осъществяват съставите на двете посочени в НП нарушения на чл.123, ал.1 от ЗАДС.

   Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

            ОТМЕНЯ решение № 479/ 21.11.2012г., постановено по АНД № 1237/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, В ЧАСТТА, с която е отменено Наказателно постановление № 502/ 08.10.2012г на Началника на Митница Пловдив.

 

         ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.

 

Решението е окончателно и  не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.    

 

 

                                                                              2.