Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

54                                                    28.02.2013 год.                        гр. Стара Загора

 

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публично заседание на седми февруари две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

                                                                     Председател: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ

             

                                                                             Членове:         ГАЛИНА ДИНКОВА

                                                                                              МИХАИЛ РУСЕВ

 

 

 

при секретаря:  П.М.

и с участието на прокурора: Недялка М.      

като разгледа докладваното от  съдия  Г.Динкова  КАН дело № 518 по описа за 2012 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба от „БТК” АД гр. София, представлявана от пълномощника Захариева против решение №430/31.10.2012г., постановено по АНД №1109 по описа за 2012г. на Казанлъшкия районен съд.

С решението е потвърдено НП №0199/10.05.2012г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията с наложена на „БТК” АД гр. София имуществена санкция в размер на 60 000лв. за нарушение на чл. 325 ал.1 от Закона за електронните съобщения във връзка с т.2.7.1 от Разрешение №1391/08.04.2009г. за ползване на индивидуален определен ограничен ресурс – номера за осъществяване на обществени електронни съобщения, телефонна услуга и всички услуги, включени в стандарта GSM / Разрешението/, във вр. с чл. 31 ал.1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена телефонна услуга.

С касационната жалба се излагат подробни доводи против изводите на съда за законосъобразност на наказателното постановление като се поддържат оплаквания за несъответна правна квалификация на деянието, за несъставомерност на описаните факти, предвид констатациите на АНО в КП №С-ИП-130/05.10.2011г. за извършен пренос на телефонния номер, поради наличие на основание за отказ, което дерогира правилото на чл. 31 ал.1 от ФС. Процедурата допуска при пропуск или нередовност на искането за пренос да се отговори с код 0001. От доказателствата събрани от АНО се установява, че са били налице основания да се откаже преносимост, което не е равнозначно на неосигуряване на възможност за това съгласно Разрешението. БТК е върнала искането поради неплатени от абоната сметки, след уреждане на които е изпълнила задължението си по чл. 31 ал.1 от ФС. Нарушението на чл. 2.7.1 от Разрешението следва да се квалифицира под нормата на чл.134 ал.1 т.3 от ЗЕС и да се наложи наказание на основание чл. 335 от същия закон, а не на основание чл. 325 ал.1 от ЗЕС.

Ответника по касация Комисия за регулиране на съобщенията гр. София не изпраща представител по делото и не представя становище по касационната жалба.

Представителя на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за основателност на касационната жалба и предлага на съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което да отмени и наказателното постановление, поради допуснати нарушения на ЗАНН.

 Административен съд Стара Загора след служебна проверка за валидност, допустимост и материална законосъобразност на решение № 430/31.10.2012г., постановено по а.н.д.№1109 по описа за 2012г. на РС Казанлък, намира за установено следното:

Решението е допустимо и валидно, но постановено при не правилно приложение на чл. 57 ал.1 т.5 от ЗАНН, поради което наведените с жалбата оплаквания се явяват основателни и обуславят касационно основание за отмяната му.

С наказателно постановление №0199/10.05.2011г. Председателя на КРС е наложил имуществена санкция в размер на 60 000лв. на „БТК” АД гр. София за това, че като доставчик на телефонна услуга не е осъществил процеса по пренасяне на номер 0878496581, предоставен на Нехад Мустафов Хасанов, в изпълнение на чл.31 ал.1 от ФС, въпреки че не са били налице основанията за отказ по чл. 30 ал.1 от ФС. Като не е изпълнил това си задължение БТК АД не е осигурило възможност на абоната да запази мобилния си номер при промяна на доставчика, с което е нарушил т.2.7.1 от Разрешението и е осъществил състава на чл. 325 ал.1 от ЗЕС. В обстоятелствената част на НП са цитирани разпоредбите на чл. 31 ал.1 от ФС и разпоредбата на т.2.7.1 от Разрешението. Съгласно чл.31 ал.1 от ФС доставчиците осъществяват процеса на пренасяне на номерата съобразно определеното във ФС, процедурата по чл.24 ал.1  и общите условия на договорите с крайните потребители, освен ако имат основание за отказ по чл.30 от същите ФС. Изискването на т.2.7.1 от Разрешението е за осигуряване на възможност на абонатите да запазят национално значим номер при промяна на доставчика.

Фактите, на които АНО се позовава са следните: На 20.04.2011г. в гр. Казанлък Хасанов подава искане за пренасяне до ГЛОБУЛ, което е изпратено на БТК АД и получено на 21.04.2011г. На 27.04.2011г. даряващия доставчик е отговорило с код 0001, което блокира процеса на преносимост. Това са всички факти, които АНО е квалифицирал като неосигуряване на възможност на абоната да запази мобилния си номер и неосъществяване процеса на пренасяне, чрез заявяване на неоснователен отказ. От фактическото и правно обвинение се налага извод за отправено осъществяване на две нарушение, чрез едно деяние. Хипотезата се регулира от правната норма на чл.18 от ЗАНН, изискваща налагане на отделни наказание при обективна съвкупност на деянието и не е спазена при издаване на обжалваното постановление. На следващо място, наложената имуществена санкция се основава на нормата на чл. 325 ал.1 от ЗЕС, която гласи: “Който предоставя обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за осъществяването на които има издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, и наруши условията на разрешението, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 100 000 лв”. Видно от фактическото обвинение санкционираното лице е отказало да осъществи процеса на пренасяне, така както е определен от ФС, въпреки че не са били налице основания за това. Административно наказателната разпоредба предвижда наказание за нарушение на условията на Разрешението, които изискват друго поведение – осигуряване на възможност за запазване на номера, което по правилата на формалната и житейска логика означава  техническа и правна обзпеченост. Липсва фактическо обвинение, съответстващо на хипотезата на т.2.7.1 от Разрешението, а оттам следва извод за не съответствие на правната квалификация. Задължението за осъществяване процеса на пренасяне, а не за неговото осигуряване, е разписано във Функционалните спецификации- чл. 31 ал.1, а чл.30 от същите ФС, съдържа дерогиращо правило. АНО твърди, че именно тази дерогация не е била налице, поради което предприятието е длъжно да изпълни задължението си по чл. 31 ал.1 от Функционалните условия и да предприеме съответните технически действия в установените срокове. Оттук и извода, че при неоснователен отказ за пренос на телефонния номер, доставчика осъществява нарушение на ФС, чрез бездействие в установените от тях срокове. Описание на такова нарушение с посочване на начален и краен момент на срока липсва, а освен това до приемането на чл.326а от ЗЕС се санкционира по общата административно наказателна разпоредба на чл. 335 от ЗЕС и то при положителен отговор на въпроса представляват ли ФС подзаконов нормативен акт, предвид одобряването им от КРС.

Липсва дата на нарушението и място на извършването му – откъде е заявен отказа, къде следва да бъде извършено технически спирането на номера от даряващия доставчик. Не е спазен и срока по чл.34 от ЗАНН за образуване на административно наказателно производство в рамките на три месеца от откриване на нарушителя. Той е открит, чрез постъпване на данни за нарушението в КРС на 01.08.2011г., когато е заведена жалбата на Нехад Мустафов Хасанов. В нея се съдържат всички признаци на деянието, а именно БТК АД не е спряла номер 0878496581, с което всъщност не е изпълнила задължението си да запази номера на абоната при прехвърлянето му към друг оператор, съобразно Процедурата, така както изисква чл. 31 ал.1 от ФС. АУАН е съставен на 11.11.2011г., а срокът е изтекъл на 01.11.2011г. Като не е установил нарушението на императивните правила на ЗАНН РС Казанлък е постановил незаконосъобразно решение, което следва да бъде отменено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора

 

Р     Е     Ш     И :

 

          ОТМЕНЯ решение №430/31.10.2012г., постановено по АНД №1109 по описа за 2012г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление №0199/10.05.2012г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

          Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                                                             2.