Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 60

 

     гр. Стара Загора, 18.02.2013 година

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  седми февруари през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                           Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

Ч                                                                                                                                        Членове:          ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                         РАЙНА ТОДОРОВА

 

при секретаря С.Х.

и с участието на прокурора Петко Георгиев

като разгледа докладваното от  съдия  БОЙКА ТАБАКОВА к.а.н. дело № 2 по описа  за 2013 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по касационна жалба на Директора на Областна дирекция на МВР /ОД на МВР/ Стара Загора против решение № 1024 от 29.11.2012г., постановено по АНД № 2415/ 2012г. по описа на Старозагорски районен съд. С обжалваното съдебно решение е отменено наказателно постановление /НП/ № 40788 от 07.04.2011г. на ВНД Началника на група ОДПКПД при ОД на МВР гр.Стара Загора. В касационната жалба се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението, като по същество изложените доводи са за постановяването му при неправилно приложение на материалния закон - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва направения от въззивния съд извод за изтекла абсолютна погасителна давност за извършеното административно нарушение. Счита, че законодателят съзнателно не е предвидил срокове за погасявяне на административонаказателното преследване поради изтичане на определен абсолютен давностен срок, в който то не е завършено. Касаторът намира, че основната гаранция за правото на защита на подлежащите на административно наказание лица е безусловното им лично участие в административнонаказателния процес като при неоткриването им след щателно издирване за връчване на съставения акт е предвидено спиране на производството. Това спиране според него цели да не изтече краткият 6-месечен срок за издаване на НП докато нарушителят бъде открит, понеже неговото присъствие е задължително за развитието на производството. Намира аналогията с наказателния процес за неуместна, тъй като в НПК са уредени хипотези на провеждане на производството в отсъствие на обвиняемия или подсъдимия, а за неговото откриване отговарят органите на МВР, докато за административни нарушители такива правомощия не са предвидени. По тези съображения моли обжалваното решение да бъде отменено.

   Ответникът по касационната жалба – М.К. ***, редовно призована, не се явява и не изразява становище по жалбата.

    Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение, че съдебното решение е правилно и законосъобразно.

 

     Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

     Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява  неоснователна.

          Районен съд Стара Загора е отменил като незаконосъобразно НП № 40788 от 07.04.2011г. на Началника на група ОДПКПД при ОД на МВР гр. Стара Загора, издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 40788 от 22.01.2011г., с което на  М.К. Ичеревска е наложено административно наказание на основание чл.183, ал.3, т.5, предл.1 от ЗДвП  „глоба” в размер на 300лв за нарушение на разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

     Изложените в АУАН и в съставеното въз основа на него НП обстоятелства, преценени от административнонанаказващия орган като нарушение, са следните: на 07.03.2010г в с.Подслон, по път ІІ-66, км.41 общ.Стара Загора управлява лек автомобил с рег № А 2551 КР със скорост 98.94 км/ч при максимално допустима за населено място 50 км/ч. АУАН е връчен  на нарушителя на 30.03.2010, а обжалваното НП – на 08.10.2012г.

  За да отмени НП и прекрати административнонаказателното производство, Районен съд Стара Загора приема, че за санкционираното административно нарушение, извършено на 07.03.2010г, абсолютната давност от 1 година и 6 месеца е изтекла на 07.09.2011г. Позовава се на препращащата норма на чл.11 от ЗАНН към нормата на чл.81, ал.3 от НК като възприема за критерий при определяне продължителността на абсолютния давностен срок сроковете, предвидени в ЗАНН и специалните закони за образуване на административнонаказателно производство.

 

          Така постановено решение е правилно и законосъобразно. Не са налице твърдените в жалбата касационни основания за отмяната му.

                    

Касационният състав на Административен съд Стара Загора напълно споделя тезата на Районен съд Стара Загора, че НП следва да се отмени поради изтичане на абсолютната давност за административно наказателно преследване. Изложените в тази връзка подробни мотиви са в съответствие със закона и разпоредбата на чл.34, ал.1, изр.1 от ЗАНН. В същата разпоредба и в ал. 2 на чл. 34 от ЗАНН са предвидени и по-дълги срокове, след изтичането на които не следва да се образува административнонаказателно производство в зависимост от спецификата на различните административни нарушения. Именно тези срокове отразяват спецификата на обществените отношения, защитени чрез обявяване на деянията, които ги увреждат, за административни нарушения и представляват изрична нормативна уредба, спрямо която не е необходимо да се прилага НК по смисъла на чл. 11 от ЗАНН. Следователно при реализиране на административнонаказателна отговорност на лицето ще важат сроковете, предвидени за образуване на производство в ЗАНН и специалните закони.

В конкретния случай материята за административнонаказателната отговорност, свързана с нарушаване на правилата за движението по пътищата, е регламентирана в чл. 189, ал.14 от ЗДвП, който препраща към реда по ЗАНН, в частност – към чл.34, ал.1, изр.1. При това положение и след като се съобрази разпоредбата на чл. 81, ал. 3 от НК, абсолютната давност за нарушенията по ЗДВП следва да има погасително действие от момента, в който е изтекъл срок, надвишаващ с 1/2 предвидения 1-годишен срок за образуване на административнонаказателно производство. Изводът е, че абсолютната погасителна давност за тези нарушения е 1 година и половина. Безспорно е установено в производството по оспорване на НП, че нарушението, за което е ангажирана отговорността на касатора, е извършено на 07.03.2010г. Следователно на 07.09.2011г. е изтекъл срокът, след който административнонаказателната отговорност е погасена по давност, както правилно е отбелязал районният съд. В конкретния случай в този срок дори не е връчено издаденото НП и по преписката няма данни извършителят да е търсен и да не е намерен на посочения от него адрес. За такава хипотеза чл.58, ал.2 от ЗАНН предписва  какво следва да направи наказващият орган –при установяване на тези обстоятелства да счете НП за връчено. Абсолютно неприемливо е да се толерира бездействието му да изпълни задължението си по чл.58 от ЗАНН чрез възприемане на неограничен срок за завършване на административнонаказателното производство.

      За изтичане на абсолютния давностен срок съдът следи служебно и в такъв случай е длъжен да отмени НП без да се произнася по въпросите за неговата формална и материална законосъобразност. За прецизност е необходимо да се отбележи, че в тази хипотеза съдът е длъжен да прекрати образуваното със съставения АУАН административнонаказателно производство поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.

 

         С оглед изложените съображения съдът намира, че не е налице      твърдяното касационно основание, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо и постановено в съответствие с материалния закон следва да бъде оставено в сила като се прекрати образуваното въз основа на съставения АУАН № № 40788 от 22.01.2011г административнонаказателено производство срещу М.К. Ичеревска поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.   

 

           Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ и ал.3  от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение  № 1024 от 29.11.2012г., постановено по АНД № 2415/ 2012г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 40788 от 07.04.2011г. на ВНД Началника на група ОДПКПД при ОД на МВР гр.Стара Загора.

 

ПРЕКРАТЯВА административнонаказателено производство, образувано срещу М.К. *** с акт за установяване на административно нарушение №  40788 от 22.01.2011г, въз основа на който е издадено наказателно постановление № 40788 от 07.04.2011г. на ВНД Началника на група ОДПКПД при ОД на МВР гр.Стара Загора, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                          2.