Р Е Ш Е Н И Е  63

 

      гр.Стара Загора 28.02.2013 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         седми февруари

през      две хиляди и тринадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                          Членове:            ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                    РАЙНА ТОДОРОВА

 

при секретаря    С.Х.

и в присъствието на  прокурора Петко Георгиев,                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   к.н.а.х.дело  № 22 по описа  за 2013 год, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

 

Образувано е по касационна жалба от Ж.Б.Ж. *** против  решение № 1074/ 10.12.2012г., постановено по АНД № 2481/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора. С обжалваното решение е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 43-0000437 от 01.10.2012г. на и.д. Началника на ОО «КД-ДАИ» към Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» гр.София, с което на Ж.Б.Ж. *** е наложено административно наказание за нарушение на Наредба № 33/1999г за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ, издадена от Министъра на транспорта /Наредба № 33/1999г/.

В касационната жалба се съдържат оплаквания, че решението е незаконосъобразно като постановено в нарушение на материалния закон - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Касационният жалбоподател обосновава, че решението за потвърждаване на НП е постановено без да е взето предвид допуснатото противоречие между фактическото описание на нарушението и правната му квалификация. Според касатора описаното в НП деяние, съставомерно по чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, е деянието по чл.2, ал.1 от Наредба № 41/ 2008г на Министъра на транспорта. Моли съда да постанови решение, с което да отмени оспореното решение на Районен съд Стара Загора и вместо него да постанови друго по съществото на спора, с което да отмени НП № № 43-0000437 от 01.10.2012г. на и.д. Началника на ОО «КД-ДАИ» към Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» гр.София.

Ответникът по касация - Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» гр.София, редовно призован, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на касационната жалба като счита, че съдебното решение е правилно и законосъобразно.   

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание и след служебна проверка по реда на чл.218 ал.2 от АПК на решението по АНХД № 2481/ 2012г на Районен съд Стара Загора, намира за установено следното:

 

        Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, се явява неоснователна.

Районен съд Стара Загора е потвърдил НП № 43-0000437 от 01.10.2012г. на и.д. Началника на ОО «КД-ДАИ» към Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» гр.София, съставено въз основа на АУАН № 154251/ 24.08.2012г, с което на касатора Ж. е наложено  административно наказание «глоба» в размер на 1500лв по чл.93, ал.1, т.1 от ЗАП за нарушение на чл.89, т.9 от Наредба № 33/ 1999г.

Обстоятелствата, преценени като административно нарушение, са следните: на 24.08.2012г около 14.15 ч в гр.Стара Загора на бул.”Славянски” 62 срещу хотел „Железник” е установено, че като водач на товарен автомобил категория № 3 с рег.№ СТ 5293 СН и прикачено към него ремарке категория О4 с рег.№ СТ 2692 ЕХ, извършващ обществен превоз на товари в РБ с маршрут Чирпан-Стара Загора,  касаторът извършва превоза без карта за квалификация на водача.

За да потвърди НП, районният съд приема, че при издаване на АУАН и НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. Намира с оглед събраните по делото писмени и гласни доказателства, че описаното в НП деяние е извършено от касатора, който не е представил изискуемия документ, а именно карта за квалификация. Счита за неоснователно оплакването, че в АУАН и НП не са цитирани разпоредбите, регламентиращи правилата за издаване на карта за квалификация. Тъй като размерът на наложената глоба е строго фиксиран в ЗАП, не намира възможност за изменение на НП.

 

Решението на районния съд е валидно, допустимо и постановено в съответствие с материалния закон.

В хода на въззивното съдебно производство, с допустимите от закона доказателствени средства безспорно е установено, че касаторът в качеството си на водач, извършващ обществен превоз, при проверка не е представил карта за квалификация на водача – документ, изискуем по силата на чл. чл.89, т.9 от Наредба № 33/ 1999г. В тази връзка неоснователно е оплакването, че правната квалификация на деянието му е следвало да се извърши като нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация /Наредба № 41/ 2008г/. Действително цитираната норма предвижда задължение на водачите на моторни превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории и подкатегории C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D или D+E, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози, да притежават карта за квалификация на водача. Но в случая отговорността на касатора е ангажирана за непредставяне на картата по време на работа /според изискванията на чл.89, т.9 от Наредба№ 33/1999г/ като той нито твърди, нито сочи доказателства, че такава карта въобще му е издавана, за да се обоснове евентуално по-лека наказуемост на деянието. Следователно разпоредбите, регламентиращи правилата и изискванията във връзка с издаване на карта за квалификация на водача, не са елемент от задължителното съдържание на АУАН и НП, както правилно е отбелязал районният съд в мотивите си.

      С оглед изложените съображения съдът намира съдът намира, че подадената касационна жалба е неоснователна. При образуването и воденето на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. АУАН и НП отговарят на всички съществени изисквания на ЗАНН за форма, съдържание и връчване, включително е налице единство между описанието на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено и законните разпоредби, които са нарушени с деянието. По съществото на спора Районен съд Стара Загора правилно е установил, че Ж.Ж. е осъществил виновно състава на нарушение по чл.89, т.9от Наредба № 33/ 1999г, поради което правилно е ангажирана и административнонаказателната му отговорност  на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАП като съобразно изискванията на чл. 12 и чл. 27 от ЗАНН му е наложено наказание в минималния размер, предвиден в закона за такова нарушение.

Не е налице твърдяното касационно основание за отмяна, поради което обжалваното решение следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И :

 

 

    ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1074/ 10.12.2012г., постановено по АНД № 2481/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 43-0000437 от 01.10.2012г. на и.д. Началника на ОО «КД-ДАИ» към Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» гр.София.

 

    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                    

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                          

                                                                            ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

                                                                                                   2.