Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

54                                                  28.02.2013 год.                            гр. Стара Загора

 

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публично заседание на седми февруари две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

                                                                       Председател: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ

             

                                                                               Членове:         ГАЛИНА ДИНКОВА

                                                                                                МИХАИЛ РУСЕВ

 

 

 

при секретаря:  П.М.

и с участието на прокурора: Недялка М.      

като разгледа докладваното от  съдия  Г.Динкова  КАН дело № 23 по описа за 2013 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба от Д.Д.Д., чрез пълномощника му адв.Р.М., против  решение № 973/ 08.11.2012г., постановено по АНД №1465/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 43-0000140/ 28.05.2012г. на Началника на ОО”КД-ДАИ” гр.Стара Загора, с което на Д.Д.Д. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500лв. на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози/ЗАвтП/.

В жалбата се правят оплаквания, че решението на съда е постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила - касационни основания по смисъла на  чл. 348, ал.1, т.1 и 2 от НПК във вр. с чл. 63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Изложени са доводи за незаконосъобразност на потвърденото от въззивния съд наказателно постановление. Моли съда да постанови решение, с което да отмени първоинстанционното съдебно решение в обжалвана му част и отмени изцяло издаденото НП като незаконосъобразно.

 

Ответникът по касационната жалба – ИА”Автомобилна администрация” Областен отдел “КД-ДАИ” гр.Стара Загора,  не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по жалбата. 

 

Представителят на Окръжна прокуратура дава заключение, че жалбата е неоснователна, а обжалваното решение като правилно следва да бъде оставено в сила.  

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

Предмет на съдебен контрол пред Районен съд Стара Загора е НП № 43-0000140/ 28.05.2012г. на Началника на ОО”КД-ДАИ” гр.Стара Загора, издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 135874/ 09.05.2012г., с което на Д.Д.Д. са наложени три административни наказания, както следва: 1. глоба в размер на 1500лв. на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, за нарушение на чл.18, т.2 от Наредба Н-8/ 27.06.2008г. на МТ; 2. глоба в размер на 1500лв. на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, за нарушение на чл.18, т.1 от Наредба Н-8/ 27.06.2008г. на МТ и 3. глоба в размер на 1500лв. на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, за нарушение на чл.18, т.4 от Наредба Н-8/ 27.06.2008г. на МТ. Съгласно изложеното в обстоятелствената част на наказателното постановление административното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на 09.05.2012г. около 10.30ч. в с.Могила, срещу автобаза “Пир Импекс”, в посока гр.Раднево, Д.Д.Д., като водач на товарен автомобил “Мерцедес” 409Д с рег.№СТ5617СХ извършва превоз за собствена сметка (15 стека олио) на товари по маршрут гр.Стара Загора – с.Дълбоки. При извършена проверка са констатирани следните нарушения: 1. Водачът не представя копие на фактурата за товара или копие на документ, удостоверяващ, че превозваният товар принадлежи на предприятието; 2- Водачът не представя заверено копие на трудов договор, с който е назначен на работа или заверено извлечение от него; 3. Водачът не представя заповед на ръководителя на лицето за чиято сметка се извършва превоза.     

След извършена съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и установената въз основа на тях фактическа обстановка съдът е обосновал извод, че административно-наказващият орган правилно и законосъобразно е приел, че е нарушен чл.18, т.1, 2 и 4 от Наредба № Н-8/ 27.06.2008г. на МТ. При съставянето на АУАН и издаването на НП не са допуснати нарушения на регламентираната в ЗАНН процедура; наказателното постановление съдържа всички изискуеми по чл.57 от ЗАНН реквизити. Констатирано е, обаче, че неправилно са били наложени три отделни наказания по чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвтП, за извършено от санкционираното лице едно деяние, изразяващо се в непредставяне на документи, които се изискват от подзаконов нормативен акт по прилагането на ЗАвтП /в конкретния случай – от Наредба № Н-8/ 27.06.2008г. на МТ/. Във връзка с това е изменено обжалваното НП като са отменени двете административни наказания в размер на 1500лв. всяко, наложени на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвтП и е потвърдено НП № 43-0000140/ 28.05.2012г. на Началника на ОО”КД-ДАИ” гр.Стара Загора, в частта му, с която е наложено едно административно наказание в размер на 1500лв., на основание чл.93, ал.1, т.1 ат ЗАвтП.  

Този извод на съда е неправилен и не се споделя от касационната инстанция.

Както в АУАН, така и издаденото в последствие НП, посоченото изпълнително деяние, не съответства на визираната в последното санкционна правна норма. От фактическа страна повдигнатите на Д.Д. административни обвинения се основават на това, че като водач на товарен автомобил, извършващ превоз за собствена сметка, не представя: копие на фактурата за товара или копие на документ, удостоверяващ, че превозваният товар принадлежи на предприятието /т.1 от обстоятелствената част на НП/; заверено копие на трудов договор, с който е назначен на работа или заверено извлечение от него /т.2 от обстоятелствената част на НП/ и заповед на ръководителя на лицето за чиято сметка се извършва превоза /т.3 от обстоятелствената част на НП/. Описаните текстово в АУАН и НП деяния на водача – нарушител правилно са били квалифицирани от АНО като нарушения на чл.18, т.т. 2, 1 и 4 от Наредба № Н-8/ 27.06.2008г на МТ.

В случая, обаче е налице противоречие между описаното поведение на водача и сочените като нарушени разпоредби на Наредба №Н-8/27.06.2008г. от една страна,  и съдържанието на предвидената в ЗАвП санкционна разпоредба от друга.

Нормата на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвП предвижда да се санкционира онзи водач, който извършва обществен превоз на пътници без редовно издадени документи, предвидени в закона или подзаконовите актове по неговото прилагане.

На практика обаче, сочените като нарушени разпоредби на чл.18, т.1, т.2 и т.4 от Наредба №Н-8/27.06.2008г. очертават задължение на водача за представяне в момента на проверката на заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него; копие на фактурата за товара или копие на документ, удостоверяващ, че превозваният товар принадлежи на предприятието, както и на  заповед на ръководителя на лицето, за чиято сметка се извършва превоза. Именно такова е текстовото описание на нарушението, съдържащо се в АУАН и наказателното постановление – непредставяне на изискуеми по силата на подзокановите нормативни актове по прилагане на ЗАвП документи. За нарушение на задължението за представяне изискуеми документи обаче, в ЗАвП е предвидена отделна санкция, а именно тази по чл. 93, ал. 2 от същия, която сочи, че водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз на пътници и товари и не представи в момента на проверката издадения лиценз, разрешението, документа за регистрация или други документи, които се изискват от този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказва. В тази насока е налице и несъответствието, за което се спомена по-горе, а то по своя характер засяга правото на защита на наказаното лице, защото не става ясно за кое именно негово поведение бива наказано - за това, че изобщо няма сключен трудов договор, съставена фактура за товара и издадена заповед на ръководителя на лицето, за чиято сметка се извършва превоза,  или за това, че има, но не представя такива в момента на проверката. С оглед и на разликата в размера на предвидените за всяко от двете отделни нарушения наказания, това несъответствие съставлява и неправилно приложение на материалния закон. Квалификацията на деянието е изцяло в правомощията на наказващия орган и е недопустима промяната му в съдебната фаза на процеса.

Допуснатото несъответствие в правната квалификация, изразяващо се в  посочването на неприложима санкционна разпоредба е съществено нарушение, опорочаващо административнонаказващия акт и представляващо абсолютно основание за неговата отмяна, като незаконосъобразен.

Ето защо решението на районния съд следва да бъде отменено в частта му, с която е потвърдено НП 43-0000140/ 28.05.2012г. на Началник ОО”КД-ДАИ” гр.Стара Загора относно наложеното на Д.Д.Д. административно наказание “глоба” в размер на 1500лв. на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП,  като вместо него се постанови друго, с което се отмени наказателното постановление в тази му част.

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, пр.второ и чл.222, ал.1 АПК съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОТМЕНЯ решение № 973/ 08.11.2012г., постановено по АНД №1465/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 43-0000140/ 28.05.2012г. на Началника на ОО”КД-ДАИ” гр.Стара Загора относно наложеното на Д.Д.Д. административно наказание “глоба” в размер на 1500лв. на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000148/ 28.05.2012г. на Началник ОО”КД-ДАИ” гр.Стара Загора, в частта му, с която на Д.Д.Д.  е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500лв. на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, като незаконосъобразно.

 

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

                                                                     

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.     

 

                                                                                                                2.