Р Е Ш Е Н И Е

 

177                                       04.04.2014 год.                     гр. Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публично заседание                          на  шести март през две хиляди и четиринадесета год. в състав:

                                                                       Председател: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ

                                                                   Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                    МИХАИЛ РУСЕВ

 

при секретаря З.Д. и с участието на прокурора Недялка Маринова като разгледа докладваното от  съдия М. Русев КАН дело №96 по описа за 2014 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1, предл.2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба от Комисията за регулиране на съобщенията гр. София, чрез процесуалния си представител Емил Мутафчиев против решение №1226/06.12.2013 год., постановено по АНД №1011 по описа за 2013 год. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление №106/19.02.2013 год. на Председателя на Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/.

В жалбата се правят оплаквания, че решението на съда е незаконосъобразно поради противоречие с материалния закон и допуснати съществени процесуални нарушения – касационни основания по смисъла на чл.348, ал.1, т.2 от НПК във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Касаторът обосновава, че е неправилен извода на въззивният за изтичането на абсолютната погасителна давност за търсенето на административнонаказателната отговорност. Изложени са съображения за обществената опасност на деянието и че същото не може да бъде квалифицирано като маловажно, както и относно размера на наложената санкция. Моли да бъде постановено решение, с което да се отмени решението на първоинстанционния съд и да бъде постановено друго, с което да се потвърди НП №106/19.02.2013 год. на Председателя на КРС.

Ответникът – „Мобилтел”ЕАД гр. София, редовно призован, не изпраща представител и не изразява становище относно основателността на подадената касационна жалба. По делото е получено писмено становище, след приключването на съдебното заседание, в което са изложени съображения за неоснователност на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата и моли решението да бъде оставено в сила.

Касационният състав на съда като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното решение и след служебна проверка по реда на чл.218, ал.2 от АПК на решението на АНД №1011/2013 год. на Районен съд Стара Загора, прие за установено следното:

       Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, се явява неоснователна.

Предмет на съдебен контрол пред Районен съд Стара Загора е НП №106/19.02.2013 год. на Председателя на КРС, издадено въз основа на АУАН №Б-358/28.08.2012 год., с което на ”Мобилтел”ЕАД гр. София е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 60 000.00 лв за нарушение по чл.326а от ЗЕС във връзка с чл.31, ал.1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга.

 Като административно нарушение са преценени обстоятелствата, че на 25.05.2012 год. „3С СОТ Стара Загора”ООД – абонат на мобилен телефонен номер 0886101041, предоставен му от „Моблтел”ЕАД е подал чрез тръгвоски представител на „БТК”АД заявление за пренасяне на национално значим телефонен номер. На 19.05.2012 год. приемащия доставчик е изпратил заявлението до даряващия доставчик, надлежно получено на същата дата. На 22.05.2012 год. „Мобилтел”ЕАД е уведомило приемащия доставчик, че отказва преносимост на заявения номер, посочвайки код 0007 – невалиден файл. Според наказващият орган, не са били налице основанията за отказ на пренасяне на номера, посочени в чл.30, ал.1 и 2 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга. С неизпълнение на задължението си за пренасяне на номера „Мобилтел”ЕАД не е осъществило процеса по пренасяне на географски номер, „Мобилтел”ЕАД е нарушило чл326а от ЗЕС във връзка с чл.31, ал.1 от Функционалните спецификации.

С обжалваното съдебно решение е отменено посоченото по-горе НП. При осъществения контрол за законосъобразност Старозагорският районен съд е приел, че за описаното в съдържанието на наказателното постановление деяние е изтекла абсолютната погасителна давност.

При извършената служебна проверка за законосъобразност на решението касационният състав на Старозагорския административен съд намира, че същото е законосъобразно и е постановено в съответствие с материалния закон.

Изложените подробни съображения относно изтичането на срок, с който е погасена възможността за търсенето на административнонаказателната отговорност на търговското дружество, се споделят и от настоящия състав.

В допълнение може да се изложат и следните съображения, които са допълнителни основания за отмяната на обжалваното наказателно постановление.

В наказателното постановление не е посочена датата на извършване на административно нарушение. Неосъществяването на пренос на номера в определения във Функционалните спецификации срок е деяние, изразяващо се в бездействие. С оглед на установения в спецификациите срок, датата на нарушението е първия работен ден, след работния ден, до края на който е следвало да осъществи преноса на съответния номер. При безспорна установеност на датата на заявлението, както и на законово определения срок /7 работни дни, в редакцията към момента на подаване на заявлението/, то датата на извършване на нарушението ще е 29.05.2012 год. -  първия работен ден след изтичането на срока, който изтича на 26.05.2012 год., събота, почивен ден. Датата на извършване на нарушението е задължителен реквизит от съдържанието на наказателното постановление и спомага за осъществяването на съдебния контрол по законосъобразност на обжалваното наказателно постановление по отношение на сроковете за съставянето на АУАН, респективно преценка за погасяването на административнонаказателната отговорност по давност.

Непосочването или нейното погрешно посочване е съществено нарушение, което е самостоятелно основание за отмяната на наказателното постановление. Макар и същата да е определяема, според приложимите нормативни разпоредби, задължително е тя да е част от съдържанието на наказателното постановление. В наказателното постановление е посочена една дата – датата 22.05.2012 год., когато ответника по касация е отговорил на отправеното искане, като е върнал отговор, според наказващия орган, с който е отказал пренасянето на номера – код 0007 /грешен файл или данни/. Настоящия съдебен състав, не споделя този извод, че така върнатият код представлява отказ от пренасянето на номера. Нито в АУАН, нито в наказателното постановление се посочва и не е установена причината за отправеният отговор от „Мобилтел”ЕАД, т.е. в какво точно операторът е приел, че се състои нередовността на изпратеното заявление. По този начин, не е ясно как касатора е преценил, че такава невалидност не е налице и са изпълнени всички условия за извършване на преносимостта на номера.

В разпоредбата на чл.30, ал.1 от Функционалните спецификации, са посочени изчерпателно, случаите в което, приемащият доставчик може да откаже пренасянето на номера – MSISDN е несъществуващ или не е предоставен на абонат или потребител на даряващия доставчик; MSISDN не е активен; даряващият доставчик вече е получил от приемащ доставчик искане за пренасяне на същия MSISDN, процедурата по което още не е приключила; не са заплатени всички задължения към даряващия доставчик, пряко свързани с пренасяния номер, и услугите, ползвани чрез него, възникнали и станали изискуеми преди датата на подаване на заявлението и дължими от абоната или потребителя на даряващия доставчик; не са заплатени до деня, предшестващ датата, определена за прозорец на преносимост, всички дължими суми, свързани с предсрочно прекратяване на срочни договори с даряващия доставчик и/или такива за лизинг на крайни устройства или оборудване, пряко свързани с пренесения номер и услугите, ползвани чрез него; абонатът или потребителят е ползвал услугите на даряващия доставчик за период, по-малък от 3 месеца, или потребителят не е активирал допълнителна сума на обща стойност не по-малка от 10 лв. към момента на подаване на заявлението; представените от приемащия доставчик данни за абоната/потребителя са непълни и/или неточни. Другите възможности за отказ са посочени в чл.30, ал.2 от спецификациите - абонатът или потребителят не е дееспособен и не е надлежно представляван от трето лице; заявлението е подадено от трето лице, което не е надлежно упълномощено от абоната или потребителя; представените от абоната или потребителя данни в заявлението са непълни и/или неточни;  не са представени изискуемите към заявлението документи; абонатът или потребителят не е заплатил еднократна потребителска цена за преносимост на номерата, в случай че такава се дължи. непълни и/или неточни; не са представени изискуемите към заявлението документи; налице е някое от общо приложимите основания за отказ за предоставяне на обществена фиксирана телефонна услуга, предвидени в общите условия за взаимоотношения с крайните потребители на приемащия доставчик и липса на техническа възможност да бъде предоставена обществена фиксирана телефонна услуга на посочения в заявлението за пренасяне адрес. Във втората алинея е предвидена като възможност за отказ, наличието на непълни или неточни данни в подаденото заявление за пренасянето на номера. При тези хипотези, съгласно чл.30, ал.3 от спецификациите, заявлението не се разглежда от приемащия доставчик до отстраняване на недостатъците, като спирането на процедурата е за не повече от 30 дни от подаване на заявлението. Т.е. при наличието на подаден отговор с код 007, е налице не отказ от пренасяне на номера, а спиране на процедурата по пренасянето на номера, до отстраняването на недостатъците. Ако същите не се отстранят, то процедурата се прекратява с изричен писмен отказ. Ето защо, датата на която е подаден отговор с код 007 /22.05.2012 год./, не е датата на извършване на нарушение. Това е дата, на която е спряна процедурата, но не може се приеме, че същата е прекратена с изричен отказ от тази дата.

Настоящата касационна инстанция, счита, че отговорността на юридическото лице е следвало да бъде реализирана за неспазването на срока за осъществяване на преноса, доколкото към датата на съставянето на АУАН, същият номер е бил вече пренесен и активен в мрежата на „БТК”АД. Изпълнението на задължение извън предвидения в нормативния акт срок, е основание за ангажиране на отговорността на друго правно основание. Касае се за нарушение на чл.32, ал.1 от Функционалните спецификации, а не на чл.31, ал.1 от същите.

Предвид изложените съображения съдът намира, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното съдебно решение следва да бъде оставено в сила.

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. второ от АПК съдът

                                     Р     Е     Ш     И     :

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1226/06.12.2013 год., постановено по АНД №1011/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора.

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.   

                                                                          2.