Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

179                                        04.04.2014 год.                         гр. Стара Загора

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 Старозагорският административен съд, в публичното заседание на шести март през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

       Председател: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ

                                                                                     Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

       МИХАИЛ РУСЕВ

 

при секретаря З.Д. и с участието на прокурора Недялка Маринова като разгледа докладваното от  съдия М. Русев КАН дело №110 по описа за 2014 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по чл. 208 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/

Образувано е по касационната жалба на В.Й.С. против решение №1299/19.12.2013 год., постановено по АНД №2560/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №1601/13.06.2013 год. на  Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с което на В.Й.С.  е наложено административно наказание  глоба в размер на 400.00 лева на основание чл. 315, ал.1, т.1 от КЗ за нарушение на разпоредбата на чл.315, ал.1, предл. второ от КЗ.

    В касационната жалбата се съдържат оплаквания за неправилност на решението като постановено при неправилно приложение на материалния закон - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. В допълнително представеното писмено становище, са изложени съображения, че разпоредбата на чл.315, ал.1 от КТ включва в себе си две хипотези, които са взаимно изключващи, като е записано в наказателното постановление, че касатора управлява МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен договор за задължителна застраховка „гражданска отговорност”. По този начин, счита че в наказателното постановление е налице противоречие в условията на две взаимно изключващи се хипотези. От друга страна, счита че не е доказана и компетентността на наказващия орган, тъй като в приложената по делото заповед е упълномощен началника на група „АНДОВПТПИАД” при ОД на МВР – Стара Загора, докато в наказателното постановление, наказващият орган е вписан само като Началник група в сектор „ПП”. Моли съда да постанови решение, с което да отмени Решение №1299/19.12.2013 год., постановено по АНД №2560/2013 год. по описа на Районен съд – Стара Загора и да се отмени обжалваното наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба ОД на МВР Стара Загора, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не изпраща представител по делото и не изразява становище по подадената касационна жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на жалбата, поради което счита, че съдебното решение, следва да бъде потвърдено.   

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

 Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Производството пред Старозагорски районен съд се е развило по жалбата на В.Й.С. *** против наказателно постановление №1601/13.06.2013 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора. С наказателното постановление, издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ №1601 от 09.05.2013 год. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400.00 лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ за нарушение на разпоредбата на чл. 315, ал.1, предл. второ от КЗ. След преценка на събраните по делото доказателства Старозагорският районен съд е приел, че наказателното постановление е издадено в съответствие с процесуалните правила, предвидени в ЗАНН, при правилно приложение на материалния закон и като такова се явява законосъобразно, поради което и постановява решение за потвърждаването му.

Наложената от административнонаказващия орган санкция се основава на разпоредбата на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, съгласно която се наказва с глоба от 400 до 600 лв. физическо лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка по чл.249, т.1 или 2 или управлява МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор. Основателно касатора навел оплакването за несъответствие на наказателното постановление със законовите изисквания, поради невъзможност за осъществяване правото на защита на нарушителя при наличното несъответствие между фактическото описание на нарушението в акта за установяване на административно нарушение, в наказателното постановление, издадено въз основа на него и приложената санкционна норма. Чл.259, ал.1, т.1 във вр. с чл.249, ал.1 КЗ визира задължение за сключване на договор за застраховка “Гражданска отговорност” от лицето, притежаващо моторно превозно средство, регистрирано на територията на страната. Изрично обаче в АУАН и наказателното постановление е посочено, че МПС не е собственост на С., а на трето лице. В наказателното постановление е описано, че „С. управлява л.а. „Опел кадет” рег.№СТ3477АМ, собственост на Жельо Ж. без задължителна валидна застраховка „ГО” на автомобилистите към момента на проверката. Налице е съществено несъответствие между фактическото описание на нарушението, изведеното въз основа на него нарушение и приложената към него санкция. При така установеното, съществено е ограничено правото на защита на касатора, което нарушение основава отмяна на обжалваното наказателно постановление. Безспорно, че за процесния автомобил е задължително сключването на задължителната застраховка и във връзка с неговото ползване С. е длъжен сключи такъв договор. Качеството му на ползвател обаче, не е намерило никъде отражение, нито в АУАН, нито в наказателното постановление.

Правилно в касационната жалба се твърди допуснато нарушение на чл.47 от ЗАНН при издаването на наказателното постановление, като издадено от некомпетентен орган. Съгласно чл.320, ал.2, предл. второ от КЗ, наказателните постановления за нарушения по чл. 315, ал. 1 и 2 и чл. 315а се издават от директора на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, в чийто район е установено нарушението или от оправомощено от него длъжностно лице. По делото е приложена Заповед №491/01.03.2013 год. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора, с която е оправомощил Началник сектор „ОП” при ОД на МВР, Началниците на РУ”Полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора и Началник група”АНДОВПТП и ИАД” при ОД на МВР – Стара Загора да издават наказателни постановления по чл.315, ал.1 и 2 от КЗ, за нарушения на чл.249, т.1 и 2 от КЗ, установени на територията на Област Стара Загора. В обжалваното наказателно постановление, като наказващ орган е вписан само Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора. В заповедта, като оправомощен е Началника на група ”АНДОВПТП и ИАД” при ОД на МВР – Стара Загора, но не и началника на група в сектор „ПП”. Не може да се установи по категоричен начин идентичност между оправомощения Началник на група ”АНДОВПТП и ИАД” при ОД на МВР – Стара Загора и издателя на наказателното постановление Началник на група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора.

С оглед изложените съображения съдът намира, че постановеното от първата инстанция решение е не законосъобразно и следва да бъде отменено, като вместо него се постанови друго, с което да се отмени обжалваното наказателно постановление.

Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОТМЕНЯ решение 1299/19.12.2013 год., постановено по АНД №2560/2013 год. по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него постановява

ОТМЕНЯ наказателно постановление №1601/13.06.2013 год. на  Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

         

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                    2.