Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

215                                     14.04.2014 год.                            гр. Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публично заседание                          на двадесети март през две хиляди и четиринадесета год. в състав:

 

                                                                                                                            Председател: ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ

 

                                                                           Членове: ДАРИНА ДРАГНЕВА

                                                                                            МИХАИЛ РУСЕВ

 

при секретаря З.Д. и с участието на прокурора Румен Арабаджиков като разгледа докладваното от  съдия М. Русев КАН дело №125 по описа за 2014 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и следващите от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изречение второ от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на ИАРА – гр. София против Решение №592 от 05.12.2013 год., постановено по АНД1138/2013 год. по описа на Районен съд Казанлък, с  което е отменено наказателно постановление /НП/ №23-149/15.07.2013 год. на началник сектор ТС ”РК”гр.Стара Загора за наложени на Р.А.Н. административно наказание – глоба в размер на 1500.00 лв. на основание чл.56, ал.1 от ЗРА от ЗРА. 

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон -  касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 НПК. Моли решението да бъде отменено, а обжалваното наказателно постановление да бъде потвърдено.

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за законосъобразност на решението и предлага да бъде оставено в сила.

Касационният състав на съда като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателите, мотивите към обжалваното решение и след служебна проверка по реда на чл.218, ал.2 от АПК на решението по АНД1138/2013 год. на Районен съд Казанлък, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, вр. чл. 63, ал. 1 ЗАНН и от надлежна страна, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Казанлъшкият районен съд е отменил  като незаконосъобразно НП № №23-149/15.07.2013 год., издадено от началник сектор ТС”РК” гр. Стара Загора, в частта, с която на Р.А.Н., на основание чл.56, ал.1 от ЗРА е наложено административно наказание – глоба в размер на 1500.00 лв. за нарушение на чл.17, ал.1 от ЗРА. От фактическа страна административното обвинение се изразява в това, че на 18.06.2013 год. около 15.00 при извършена проверка от контролните органи на ИАРА на язовир „Копринка” местността ”Слънчев бряг”, Р.Н. извършва риболов с мрежен уред тип сетка.

За да отмени НП за извършено нарушение по чл.17, ал.1 от ЗРА, районният съд е изложил съображения, че деянието не е описано в достатъчна степен, тъй като в обстоятелствената му част, не се съдържа квалификация на констатираното неправомерно поведение, като стопански риболов, а едва в писменото становище по делото са изложени съображения, защо риболова представлява стопански. Според съда административнонаказващият орган е следвало да извърши квалификация на установеното неправомерно поведение като стопански риболов и тази квалификация да намери отражение в текста на обжалваното наказателно постановление.

Така постановеното решение е незаконосъобразно, като постановено в нарушение на материалния закон. Административното нарушение се изразява в това, че на 18.06.2013 год. около 15.00 при извършена проверка от контролните органи на ИАРА на язовир „Копринка” местността ”Слънчев бряг”, е установено, че Р.Н. извършва риболов с мрежен уред тип сетка. Използвайки този тип уред, Н. е извършвал стопански риболов при хипотезата на §1, т.28, изр.второ от ДР на ЗРА, тъй като е осъществявал риболов с уреди, различни от тези по чл.24, ал.1 от ЗРА, а именно не повече от 3 броя въдици /пръчки/ за риболов с монтирани на тях до две куки /единични или двойни/. Уловената от Н. бяла риба е от семейството на костуровите риби и съгласно чл.24, ал.3 от ЗРА, разрешеното количество за улов в рамките на един ден е до 3 кг., като уловеното над това количество риба е следвало да бъде върната във водоема. Като не е направил това и е запазил цялото количество риба от 5.200 кг., Н. е извършил стопански риболов по смисъла на §1, т.28 от ДР на ЗРА

Съгласно разпоредбата на чл.17, ал.1 от ЗРА стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се извършва от юридически лица и еднолични търговци след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми. Нормата има за адресат всички лица, тъй като определя мястото, където би могло да се извършва стопански риболов, субектите които могат да го извършват и условията при които същия се осъществява. Ето защо, административно нарушение ще е извършването на стопански риболов от всички лица различни от посочените в разпоредбата, в места различни от Черно море и Дунав, както и когато стопанския риболов се извършва от надлежни субекти, в посочените водни обекти, но без издадено разрешение.

В нормата на чл.56, ал.1 от ЗРА, е предвидена отговорност за извършване на стопански риболов без разрешително или във воден обект, различен от Черно море и река Дунав, в нарушение на чл.17 от ЗРА. Жалбоподателят е извършвал риболов в яз. Копринка”, който е  воден обект, различен от Черно море и река Дунав, поради което към дата на извършване на деянието, същото съставлява административно нарушение по смисъла на чл.56, ал.1 във вр. с чл.17 от ЗРА.

Макар и да не е изрично вписано в нито в съставеният АУАН, нито в обжалваното наказателно постановление, че Н. осъществява стопански риболов, същото не представлява съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като не е довело до нарушаване на правото на защита на същия. Това е така, тъй като вписаната като нарушена разпоредба на чл.17, ал.1 от ЗРА, предвижда, че стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се извършва от юридически лица и еднолични търговци след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.. При така установеното, съдът намира, че е налице правилна правна квалификация на констатираното неправомерно поведение на Р.Н.. Безспорно е установено, че извършваната дейност от него, представлява стопански риболов по смисъла на закона, с оглед на вида на използвания риболовен уред и уловеното количество, както и че правилно е посочена санкционната норма на чл.56, ал.1 от ЗРА.

С оглед изложените съображения съдът намира, че са налице твърдяните касационни основания, поради което обжалваното решение, следва да бъде отменено и да се постанови друго, с което да се потвърди обжалваното наказателно постановление.

Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОТМЕНЯ Решение №592 от 05.12.2013 год., постановено по АНД1138/2013 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №23-149/15.07.2013 год. на началник сектор ТС ”РК”гр.Стара Загора

 Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                    

  

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

           2.