Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е                         

          

            332     27.05.2014 година   град Стара Загора

                 

              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

         Старозагорският административен съд, в публично съдебно  заседание на осми май през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                  Председател:   БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                 Ч                                                                           Членове:    ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                              РАЙНА ТОДОРОВА    

 

 

При секретаря  Пенка Маринова       

И с участието на прокурора Петко Георгиев                                               

като разгледа докладваното от  съдия  Р. Тодорова  КАН дело № 166 по описа  за 2014 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.    

 

Образувано е по касационна жалба на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора против Решение № 26/ 11.12.2013г., постановено по АНД № 276/ 2013г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К, № 0583343 на ОД на МВР  – Стара Загора.  

В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение в нарушение на закона - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва като неправилен и необоснован направения от въззивния съд извод за допуснати съществени процесуални нарушения, обуславящи отмяна на издадения електронен фиш. Поддържа, че са спазени императивните изисквания на чл.189, ал.4 от ЗДвП относно необходимите данни и реквизити, които следва да съдържа електронния фиш, при пълно, точно и ясно описание на нарушението от фактическа страна. Излага доводи че при неправилно приложение на закона съдът е приел, че в хипотезата на констатирано нарушение, установено и заснето с мобилна радарна установка, не са налице нормативно регламентираните предпоставки за издаването на електронен фиш. Моли обжалваното решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде потвърден  електронен фиш серия К, № 0583343 на ОД на МВР  – Стара Загора.  

 

Ответникът по касационната жалба – Н.Й.Й., редовно и своевременно призована за съдебно заседание, не се явява, не изпраща представител по делото и не взема становище по основателността на жалбата.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на жалбата с оглед на което счита, че съдебното решение като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.   

 

 Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

         

           Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

           

           Разгледана по същество е неоснователна.

 

         Производството пред Чирпанския районен съд се е развило по жалба на Н.Й. ***, срещу електронен фиш серия К, № 0583343 на ОД на МВР  – Стара Загора, с който на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал.1, т.2 от ЗДвП, на Н. Й. е наложена глоба в размер на 50лв., за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП. В електронния фиш е посочено, че на 02.06.2013г., в 14.01ч., в гр. Чирпан, бул. „Г. Димитров” №2, управлява в посока изток - запад МПС „Опел Астра” с рег. № РВ1412ХМ при ограничение на скоростта от 50 км/ч. в населено място със скорост 70км/ч, като нарушението е заснето с автоматизирано техническо средство – мобилна радарна система TFR1-M № 618, при отчетен километров толеранс от 3км.

                                                                                                                                                   С обжалваното решение съдът е отменил електронния фиш по съображения за неговата формална незаконосъобразност и поради недоказаност извършването от санкционираното лице на вмененото му нарушение. Въззивният съд е приел, че съдържанието на електронния фиш не е съобразено с изискванията на чл.189, ал.4 от ЗДвП, тъй като липсвало описание от фактическа страна на всички съставомерни елементи на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, както и че не е посочен конкретния издател на електронния фиш, датата на неговото съставяне, пред кой орган и в какъв срок може да бъде обжалван, които реквизити при правоприлагане по аналогия на разпоредбата на чл.57, ал.1, т.1 и т.2 от ЗАНН представляват елемент от неговото задължително съдържание. В мотивите към решението са изложени и съображения, че с оглед регламентираните в чл. 189, ал.4 от ЗДвП предпоставки за издаването на електронен фиш, е недопустимо издаването на такъв когато нарушението е установено и заснето с мобилна, а не със стационарна радарна система. Констатираните от въззивния съд нарушения са квалифицирани като съществени такива, обуславящи отмяната на електронния фиш, като незаконосъобразен. 

 

Решението на Чирпанския районен съд е постановено в съответствие и при правилно приложение на закона.

 

Издаването на електронен фиш като производство за реализиране на административнонаказателна отговорност е въведено с разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП (ДВ, бр. 10 от 2011г.), като изключение от общите правила на ЗАНН, регламентиращи образуването на производството със съставянето на акт за установяване на административно нарушение и приключването му с издаването на наказателно постановление. В чл.189, ал.4 от ЗДвП е предвидено, че за нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител, се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.

Съгласно Тълкувателно решение № 1/ 26.02.2014г. на Общото събрание на колегиите на ВАС по тълкувателно дело № 1/2013г., в хипотезата на чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, установяването и заснемането на нарушение може да се осъществява само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган. По отношение на установяването с мобилни технически средства е възприето становище, че поради липсата на ясни правила за използването им от контролните органи и с оглед формалното изпълнение на чл.189, ал.4 ЗДвП чрез описване на мястото на нарушението, се затруднява дейността на съдилищата при разкриване на обективната истина. Следователно при заснемане на нарушение с такъв вид техническо средство е неприложимо съкратеното производство по реализиране на административнонаказателна отговорност чрез издаване на електронен фиш. Тълкувателното решение е задължително за прилагане от съдилищата, поради което е необходимо практиката им да бъде съобразена с дадените тълкувания по прилагането на закона.

           В случая несъмнено нарушението на правилата за движение е установено и заснето с автоматизирано техническо средство за видеоконтрол - мобилна радарна система TFR1-М № 618. Поради тази причина, както правилно е приел Чирпанският районен съд, е следвало да се проведе административнонаказателно производство по реда и при условията на ЗАНН – чрез съставяне на АУАН с описание на констатираното нарушение и в сроковете по чл. 34 ЗАНН да се издаде наказателно постановление за налагане на съответното административно наказание.  

 

           С оглед на изложените съображения съдът намира че не е налице твърдяното касационно основание, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо и постановено в съответствие и при правилно приложение на закона, следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

                            Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26/ 11.12.2013г., постановено по АНД № 276/ 2013г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К, № 0583343 на ОД на МВР  – Стара Загора.  

 

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                   

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

 

                                                                          2.