Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     263

 

гр. Стара Загора, 28.04.2014 година

 

 

                          В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  трети април две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                           Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

Ч                                                                                                                                        Членове:          ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                         РАЙНА ТОДОРОВА

 

при секретаря  М.П.

и с участието на прокурора  Петко Георгиев

като разгледа докладваното от  съдия  БОЙКА ТАБАКОВА к.а.н. дело № 177 по описа  за 2014 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по касационна жалба на „Илдези Тайерс” ЕООД със седалище и адрес на управление Стара Загора против Решение № 28/10.01.2014 г. по АНД № 2606/2013 г. на Районен съд   Стара Загора, с което е изменено Наказателно постановление /НП/ № 1561/23.07.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора, с наложена на касатора имуществена санкция в размер на 400 лв. за нарушение на чл. 17 от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора. В жалбата се твърди, че оспореното решение е незаконосъобразно, като по същество изложените съображения са за постановяването му при неправилно приложение на материалния закон - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Оспорва се извода на съда за формална  и материална изрядност на НП, като се акцентира върху неспазване разпоредбите на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. Направено е искане за отмяна на решението, както и за отмяна на НП № 1561/23.07.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразно

По делото е представена писмена защита от адв. Нели Янчева, в качеството й на пълномощник на касатора, в която се взема становище за незаконосъобразност на оспореното решение като постановено в нарушения на материалния и процесуалния закон и се излагат съображения в подкрепа на наведеното касационно основание.

Ответникът - Община Стара Загора, редовно призован, не изпраща представител.  По делото е постъпил отговор на касационната жалба от Кмета на Община Стара Загора, в който жалбата се оспорва като неоснователна и се отправя искане до съда за потвърждаване на оспореното решение.

     Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение, че касационната жалба е неоснователна. Предлага решението на районния съд да бъде потвърдено.

 

      Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, вр. чл. 63, ал. 1 ЗАНН и от надлежна страна, за която съдебното решение се явява неблагоприятно, поради което е процесуално допустима.

   Разгледана по същество, се явява основателна.

 

Районен съд Стара Загора е изменил НП № 1561/23.07.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 00020/ 14.06.2013г, с наложена на «Илдези Тайерс» ЕООД гр.Стара Загора имуществена санкция в размер на 400 лв. за нарушение на чл. 17 от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора. НП е изменено в частта, касаеща размера на наложеното наказание, който е намален от 400 лв. на 100 лв. Като административно нарушение са преценени  обстоятелствата,  че на 14.06.2013 г.в 10,00 ч в Стара Загора, при проверка на обект на фирма „Илдези Тайерс” ООД, находящ се в  Стара Загора, ул. Димчо Стаев № 0-1, извършващ монтаж и демонтаж на автомобилни гуми, е установено, че юридическото лице е завзело около 4 кв. м общинска площ, без да притежава необходимото разрешително, издадено от Община Стара Загора.

 

При осъществения контрол за законосъобразност на НП районният съд приема с оглед събраните по делото писмени  и гласни доказателства, че извършването на административно нарушение от касатора е доказано по безспорен и несъмнен начин. Обосновава, че няма допуснати нарушения на процесуалните правила при издаване на НП, опорочаващи го до степен на назаконосъобразност, налагаша отмяната му. По отношение размера на наложеното наказание счита, че не е адекватен на тежесттта на конкретното първо по ред нарушение за търговеца, поради което го намалява от 400лв на 100лв.

 

 

 

 

Решението на Старозагорския районен съд е постановено при неправилно приложение на закона. 

Не се споделя изводът на въззивния съд за формална законосъобразност на наказателното постановление. Основателно е възражението на касатора, че съдържанието на НП № 1561/ 23.07.2013г. на Заместник кмета на община Стара Загора, не съответства на императивните изисквания на чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН за пълно, ясно и точно описание на нарушението и обстоятелствата по извършването му. Пълнотата на описанието е функция на конкретния административнонаказателен състав. В случая търговското дружество е санкционирано на основание чл.29 ал.2 от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора, който предвижда налагане на административното наказание „имуществена санкция” за нарушаване на наредбата от юридически лица. От правна страна административнонаказателното обвинение се основава на нарушение на разпоредбата на чл.17 от НОРОСЗ, регламентираща забрана за завземане под какъвто и да е предлог на сектори или части от общинска земя, пътища, пътеки, граници между имоти, кариери и други земни и водни площи. За да е налице изискуемото се от закона пълно описание на нарушението, подведено под административнонаказателния състав на чл.29, ал.2 във вр. с чл.17 от НОРОСЗ, е необходимо в съставения АУАН и в издаденото въз основа на него НП да се посочат фактически констатации относно: 1. наличието на обект /имот/ - общинска собственост и 2.завземането му, разглеждано като поведение, с което се демонстрира трайно заграбване, присвояване или ползване. Видно от съдържанието на процесното НП, от фактическа страна извършването на нарушение от „Илдези Тайерс” не е обосновано по никакъв начин чрез описание на конкретни неправомерни действия, съставляващи завземане на общинска собственост като съставомерно поведение по повдигнатото обвинение. Липсва също индивидуализация на общинския имот, за който се твърди, че е нарушена нормативната забрана за ползване.

Изложената в обстоятелствената част на НП фактическа обосновка е неясна и непълна, което има за последица невъзможност да се установи в какво точно се изразява възприетото от административнонаказващия орган деяние на санкционираното лице като такова, осъществяващо състава на твърдяното нарушение по чл.29, ал.2 във вр. с чл.17 от НОРОСЗ. Непълното и неточно описание касае обстоятелства, свързани с обективни признаци от състава на нарушението, които не само че са основен елемент от императивния реквизит на наказателното постановление по чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, но чрез тях се лимитират и пределите на административното обвинение от фактическа страна. Непосочването на всички релевантни факти и обстоятелства за наличието на съставомерните елементи на деянието има за последица фактическа необоснованост на повдигнатото на „Илдези Тайерс” ООД административнонаказателно обвинение. Поради това допуснатото от наказващия орган формално нарушение на изискванията за индивидуализация на извършеното административно нарушение следва да бъде квалифицирано като съществено такова, довело до ограничаване правото на защита на нарушителя.

 

      С оглед изложените съображения съдът намира, че обжалваното решение е постановено в нарушение на закона и следва да бъде отменено. Вместо него следва да се постановено друго, с което да бъде отменено Наказателно постановление № 1561/ 23.07.2013г на Заместник кмета на Община Стара Загора, като издадено при допуснати съществени формални нарушения и при неправилно приложение на закона.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. второ от АПК във връзка с чл.222, ал.1 от АПК съдът

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ Решение № 28/ 10.01.2014 г. по АНД № 2606/2013 г. на Районен съд   Стара Загора, с което е изменено Наказателно постановление № 1561/23.07.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора в частта за наложеното наказание, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1561/ 23.07.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора, с което на  «Илдези тайерс» ЕООД гр.Стара Загора е наложено административно наказание «имуществена санкция» в размер на 400 лв. за нарушение на чл. 17 от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора, като неправилно и незаконосъобразно.

 

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.   

 

 

                                                                              2.