Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е                                                                                                                                                                                                                                             Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

266     30.04.2014 година   град Стара Загора

 

 

                          В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на трети април през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                                                               

                                                 Председател:   БОЙКА ТАБАКОВА

                                                                       

                                                                                                                                 Членове:   ИРЕНА ЯНКОВА    

                                                                             РАЙНА ТОДОРОВА 

 

 

при секретаря М.П.  

и с участието на прокурора Петко Георгиев 

като разгледа докладваното от  съдия  Р. Тодорова КАН дело № 189 по описа  за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

   Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.  

 

   Образувано е по касационна жалба на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София против Решение № 1313 от 21.12.2013г., постановено по АНД № 1766/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010307/ 22.07.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ гр. София.

   В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение в нарушение и при неправилно приложение на закона - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63,  ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва като необоснован направения от въззивния съд извод, че съдържанието на наказателното постановление не съответства на императивните законови изисквания по чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, като поддържа, че са посочени и подробно описани всички релевантни за съставомерността и индивидуализацията на деянието факти и обстоятелства. Твърди, че при неправилно тълкуване и прилагане на закона и в несъответствие със събраните доказателства районният съд е прие, че наличието на съставомерно деяние по повдигнатото на „Многопрофилна болница за активно лечение проф. д-р Стоян Киркович” АД – гр. Стара Загора административнонаказателно обвинение за нарушение по чл. 129, ал.1 от ЗОП, не е установено и доказано по безспорен и несъмнен начин. Моли обжалваното решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 11010307/ 22.07.2013г. на  Директора на АДФИ - гр. София.

        Ответникът по касационната жалба – „Многопрофилна болница за активно лечение проф. д-р Стоян Киркович” АД – гр. Стара Загора, чрез пълномощника си по делото, оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа че обосновано, в съответствие и при правилно приложение на закона съдът е приел, че наказателното постановление е незаконосъобразно и е постановил неговата отмяна, за което излага подробни съображения.

 

         Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата с оглед на което счита, че съдебното решение като правилно, законосъобразно и обосновано, следва да бъде оставено в сила.   

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

 

Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

 

Разгледана по същество е неоснователна.

 

                                                                                                                                                      Производството пред Старозагорския районен съд се е развило по жалба на „Многопрофилна болница за активно лечение проф. д-р Стоян Киркович” АД – гр. Стара Загора против Наказателно постановление № 11010307 от 22.07.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София , с което, въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 11010307/ 25.02.2013г., на основание чл.129, ал.1 от ЗОП, на „МБАЛ проф. д-р Стоян Киркович” АД е наложена имуществена санкция в размер на  15 000 лв., за нарушение на чл. 8, ал.1 във вр. с чл.14, ал.1, т.3 във вр. с чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че на 15.01.2011г. „МБАЛ проф. д-р Стоян Киркович” АД, в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 3 от ЗОП, е сключило анекс към договор от 15.12.2008г. , сключен между „МБАЛ  Професор д-р Ст. Киркович” АД– гр. Стара Загора и “СОДЕСКО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД - гр. София, с предмет “Отпечатване и доставка за ваучери за храна”, без към 15.01.2011г. да е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП при наличието на основание за това. Наказващият орган е приел, че този анекс сам по себе си представлява нов договор между страните. Съгласно изложеното в обстоятелствената част на наказателното постановление за периода от 15.01.2011г. до 31.12.2011г. на “СОДЕСКО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД в съответствие с подписания анекс са изплатени 313 398, 92 лв. без ДДС за отпечатване и доставка на ваучери.

Старозагорският районен съд е отменил обжалваното наказателно постановление по съображения за неговата формална и материална незаконосъобразност. Съдът е приел, че съдържанието на наказателното постановление не съответства на императивните законови изисквания по чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, което е довело до фактическа необоснованост на административно наказателното обвинение за наличие на съставомерно от обективна страна деяние.  По съществото на спора, въз основа на събраните в хода на съдебното следствие доказателства, установената по делото фактическа обстановка съотнесена към приложимата нормативна регламентация е приел, че описаното в наказателното постановление деяние не осъществява обективните признаци на административно наказателния състав по чл.129, ал.1 от ЗОП, като са изложени мотиви, че подписаният между страните анекс към сключения през 2008г. договор с предмет “Отпечатване и доставка за ваучери за храна” /към който момент „МБАЛ проф. д-р Стоян Киркович” АД не е имало качество на възложител на обществени поръчки по ЗОП/, няма характер на нов договор, а представлява изменение на сключен вече договор в частта относно срока му на действие, при ограничаване действието на безсрочния договор до сключването на договор след провеждане на процедура по ЗОП.  

 

Решението на Старозагорския районен съд е постановено в съответствие и при правилно приложение на закона.   

 

Изцяло се споделя извода на въззивния съд, че съдържанието на наказателното постановление не съответства на изискванията на чл. 57 ал.1 т.5 от ЗАНН за пълно, ясно и точно описание на нарушението и обстоятелствата по неговото извършване. Пълнотата на описанието е функция на конкретния административнонаказателен състав. В случая наложената на „МБАЛ проф. д-р Ст. Киркович” АД санкция се основава на разпоредбата на чл. 129, ал.1 от ЗОП, която предвижда налагане на глоба или имуществена санкция на възложител, който не проведе процедура за възлагане на обществена поръчка при наличие на основание за това. Корелативно на посоченото в нормата бездействие е предвиденото в чл.8, ал.1 от ЗОП задължение на възложителите да проведат процедура по възлагане на обществена поръчка когато са налице основанията, предвидени в закона. Правилно съдът е приел, че въпреки подробно описаната фактология в обстоятелствената част на наказателното постановление, изложената фактическа обосновка е неясна, неточна и противоречива, което има за последица невъзможност да се установи в какво точно се изразява възприетото от административнонаказващия орган деяние на санкционираното лице като такова, осъществяващо състава на твърдяното нарушение. Непълното и неточно описание касае обстоятелства, свързани с обективни признаци от състава на нарушението, които не само че са основен елемент от императивния реквизит на наказателното постановление по чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, но чрез тях се лимитират и пределите на административното обвинение от фактическа страна. Изводът за фактическа необоснованост на обвинението с оглед направеното в наказателното постановление описание на нарушението и изложените в тази връзка мотиви в обжалваното решение се споделят от касационната инстанция.

Повдигнатото на „МБАЛ проф. д-р Стоян Киркович” АД административно наказателно обвинение от фактическа страна се основава на това, че в качеството си на възложител по см. на чл. 7, ал.3 от ЗОП, не е провел процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на „МБАЛ проф. д-р Ст. Киркович”, при наличието за основание за това. За обосноваване наличието на основание за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП в наказателното постановление е посочено, че за периода от 15.01.2011г. – 31.12.2011г. е извършено отпечатване и доставка на ваучери, за което на “СОДЕСКО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД - гр. София  са изплатени 313 398, 92 лева без ДДС по сключен анекс към договор от 15.12.2008г., в противоречие на разпоредбата на чл. 14, ал.1, т. 3 от ЗОП. Съгласно чл. 14, ал.1 от ЗОП /в приложимата му редакция/, обществените поръчки се разделят на няколко вида - за строителство, за доставка и за услуги. Видно от обстоятелствената част на наказателното постановление административно наказващият орган е приел, че дейността във връзка с отпечатване и доставка на ваучери представлява услуга, а не доставка, което противоречи на приложимите правни норми. Договорът за отпечатване и доставка на ваучери за храна има нормативно основание в разпоредбата на чл. 13, ал.1 от Наредба № 7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор. По своята правна същност този договор е двустранен, възмезден и комутативен, пораждащ права и задължения за двете страни в т.ч. задължение за работодателя да заплати уговореното възнаграждение, а за оператора -  да отпечата и предостави ваучери. Ваучерът като документ представлява ценна книга, като инкорпорира в съдържанието си определени имуществени права. От характеристиките на договора и на ваучера като ценна книга и вещ, може да се направи извод, че по своята правна същност и по смисъла на ЗОП предмет на договора е доставка, а не услуга и съотв. следва да се приложат праговете по чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП, а не по чл. 14, ал.1, т. 3 от ЗОП /в приложимите редакции на разпоредбите/, както неправилно е приел административнонаказващият орган.

При преценката за правилното приложение на материалния закон при определяне съставомерността на деянието и неговата правна квалификация, на проверка подлежат фактическите констатации, които са изложени в акта за установяване на административно нарушение и съотв. в издаденото въз основа на него наказателното постановление. В този смисъл неправилните фактически констатации и правни изводи на административнонаказващия орган досежно правната същност на подписания анекс към договор от 15.12.2008г. , сключен между „МБАЛ  проф. Ст. Киркович” АД – гр. Стара Загора и “СОДЕСКО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД - гр. София с предмет “Отпечатване и доставка за ваучери за храна”, обуславят извод за фактическа, правна и доказателствена необоснованост на административнонаказателното обвинение за допуснато от „МБАЛ проф. д-р Стоян Киркович” АД нарушение по чл.129, ал.1 от ЗОП във вр. с чл.14, ал.1, т.3 и чл. 16, ал. 8 от ЗОП и при правилно приложение на закона въззивният съд е отменил наказателното постановление, като незаконосъобразно.

          

           С оглед на изложеното съдът намира че не е налице твърдяното касационно основание и обжалваното решение като валидно, допустимо и постановено в съответствие със закона, следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1313 от 21.12.2013г., постановено по АНД № 1766/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010307 от 22.07.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София. 

 

        Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

 

  

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                             

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

                                                                                                        2.