Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     283

 

гр. Стара Загора, 09.05.2014 година

 

 

                          В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  десети април две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                           Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

Ч                                                                                                                                        Членове:          ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                         РАЙНА ТОДОРОВА

 

при секретаря  А.А.

и с участието на прокурора  Маргарита Д.

като разгледа докладваното от  съдия  БОЙКА ТАБАКОВА к.а.н. дело № 226 по описа  за 2014 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

     Образувано е по касационна жалба на ТД НАП Пловдив чрез процесуалния му представител юрисконсулт Бонджева против Решение № 41 от 13.01.2014 г., постановено по АНД № 1856/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ 66174-F069759/01.08.2013 г., издадено от директора на офис Стара Загора при  ТД на НАП Пловдив. В касационната жалба се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението, като по същество изложените съображения са за постановяването му при неправилно приложение на материалния закон. Оспорва се извода на съда, че не е налице вина като елемент от субективна страна на деянието, за което е ангажирана административнонаказателната отговорност на лицето А.Ж.. Въз основа на подробно изложени съображения е направено искане за отмяна на оспореното решение и за постановяване на друго, с което да бъде потвърдено законосъобразно издаденото според касатора НП 66174-F069759/01.08.2013 г.

 

       Ответникът  - А.Ц.Ж. ***, оспорва касационната жалба като неоснователна и моли съда да потвърди решението на районния съд.

 

       Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение, че касационната жалба е основателна. Предлага решението на районния съд да бъде отменено и да бъда постановено друго, с което да се потвърди наказателното постановление.

 

        Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, вр. чл. 63, ал. 1 ЗАНН и от надлежна страна, за която съдебното решение се явява неблагоприятно, поради което е процесуално допустима.

   Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

 

Районен съд Стара Загора е отменил като незаконосъобразно НП 66174-F069759/01.08.2013 г., издадено от директора на офис Стара Загора при  ТД на НАП Пловдив въ основа на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № F069759/09.07.2013г, с което на ответника по касация А.Ц.Ж., в качеството му на представляващ Адвокатско дружество „Алексиев, Ж. и съдружници” с ЕИК 123763 е наложено административно наказание -  глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 92, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 261, ал. 1 и чл. 264, ал. 1 ЗКПО. Като административно нарушение са преценени обстоятелствата, че Ж. не е подал в ТД НАП  Пловдив, офис Стара Загора годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за финансовата 2012 г. в законоустановения срок до 01.04.2013 г., тъй като 31.03.2013 г. е неприсъствен ден. Данъчната декларация е подадена на 09.07.2013г в ТД НАП  Пловдив, офис Стара Загора.

 

При осъществения контрол за законосъобразност Районен съд Стара Загора  приема, че НП е издадено от компетентен орган, съдържа всички изискуеми реквизити и не е налице твърдяното посочване на изключващи се взаимно различни норми при изписване на юридическия състав на административното нарушение. Съдът споделя обаче довода за несъставомерност на вмененото деяние, тъй като то не е извършено виновно. В тази връзка кредитира показанията на свидетелката Стоянова и след съпоставка с останалите събрани доказателства обосновава, че дейността по подаване на данъчна декларация, включително по ЗКПО, е следвало да се извършва от съуправителя на адвокатското дружество Алексиев, който не е изпълнил това свое задължение. Намира за неотносим към конкретния случай доводът, че няма значение кой от двамата съдружници ще бъде наказан, базиран на твърдението, че двамата са длъжни да изпълнят задълженията по ЗКПО доколкото всеки от тях е представител на дружеството. По съображения за липса на субективен елемент – вина, от състава на вмененото административно нарушение отменя обжалваното НП като незаконосъобразно.

 

Решението е постановено в съотметствие и при правилно приложение на материалния закон.

 

Административнонаказателната отговорност на А.Ж. е ангажирана на основание чл.264 от ЗКПО, съгласно който управител, ликвидатор/синдик или лице, изпълнявало длъжността ликвидатор/синдик, който с действие или бездействие е допуснал нарушение, посочено в чл. 261, 262 или 263, се наказва с имуществена санкция или с глоба в размер от 200 до 1000 лв.

По делото няма спор, че за Адвокатско дружество „Алексиев, Ж. и съдружници” не е подадена годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за финансовата 2012 г. в законоустановения срок до 01.04.2013 г., тъй като 31.03.2013 г. е неприсъствен ден, а данъчната декларация е подадена в ТД НАП Пловдив, офис Стара Загора на 09.07.2013г. Това бездействие се квалифицира като нарушение  по чл.261, ал.1 от ЗКПО.

 

Спорният въпрос е дали съдружникът А.Ж., който според дружествения договор представлява дружеството поотделно и заедно със съдружника Радослав Алексиев, е административнонаказателно отговорен за неподаване на годишна данъчна декларация за дружеството в срока по чл. 92, ал.2 от ЗКПО. Доколкото основен белег на административното нарушение от субективна страна е вината, тя следва да бъде несъмнено установена като необходима предпоставка за санкциониране неизпълнението на едно административно задължение.

В тази връзка районният съд след подробно обсъждане на доказателствения материал по делото е достигнал до правилно аргументирания извод, че за А.Ж. не е налице необходимото особено отношение към извършеното неправомерно деяние и неговите последици, което да квалифицира поведението му като виновно по смисъла на чл.6 от ЗАНН. По делото е прието, че вторият съдружник Алексиев е бил отговорен за счетоводната дейност на дружеството, включително касаещата подаване на данъчни декларации. След като Ж. установил, че тази дейност не се води законосъобразно, своевременно е предприел изискуемите действия съобразно дружествения договор, което не сочи поведение в някоя от проявните формите на вината.

 

 Настоящата инстанция напълно споделя и становището на въззивния съд, че безвиновна отговорност за неподадената в срок декларация носи само дружеството. Поради тази причина не е без правно значение на кой от съдружниците фактически е било възложено изпълнението на изискванията към дружеството, установени с данъчните закони.

 

На следващо място в подкрепа на горното трябва да се отбележи, че от описанието на фактите и обстоятелствата в АУАН и обжалваното НП е видно, че отговорността на Ж. не е ангажирана за допустителство, а именно, че с бездействието си е допуснал управляваното от него търговско дружество да подаде след срока декларация по чл. 92, ал.1 от ЗКПО. Обвинението срещу А.Ж. е като физическо лице, което не е подало годишна данъчна декларация, затова следва да се установи и докаже вината му. Съвсем отделен е въпроса, че такова лице не е субект на задължението по чл. 92, ал.1 от ЗКПО, предписващ правило за поведение за данъчно задължено лице, което се облага с корпоративен данък – в случая Адвокатско дружество „Алексиев, Ж. и съдружници”.

 

            С оглед изложените съображения съставът на Административен съд Стара Загора намира, че решението на  Районен съд Стара Загора, с което е постановена отмяната на НП № 66174-F069759/01.08.2013 г., издадено от директора на офис Стара Загора при  ТД на НАП Пловдив, е законосъобразно, за него не е налице твърдяното касационно основание за отмяна и като валидно и допустимо следва да бъде оставено в сила.

 

       Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. второ от АПК съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

      ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 41 от 13.01.2014 г., постановено по АНД № 1856/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление 66174-F069759/01.08.2013 г., издадено от директора на офис Стара Загора при  ТД на НАП Пловдив.

 

     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                   

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.   

 

 

                                                                              2.