Р Е Ш Е Н И Е   285

 

      гр. Стара Загора, 29.04. 2014 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на   десети април  две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател: БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                      Членове: ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                       РАЙНА ТОДОРОВА

при секретаря    А.А.

и в присъствието на  прокурора   Маргарита Д.

като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   к.н.а.х.дело  № 229  по описа  за 2014 г, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по касационна жалба на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ гр. София против Решение № 105 от 10.02.2014 г., постановено по АНД № 24/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 11010212 от 18.07.2013 г., издадено от директора на АДФИ  гр. София

 

В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение в нарушение на материалния закон - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Оспорват се изводите на съда, че в случая е налице допустителство, което е наказуемо само в предвидените от закона случаи. Касаторът счита, че с разпоредбата на чл.128г от ЗОП законодателят е предвидил възможност за носене на лична административнонаказателна отговорност на членове на помощния орган. Направено е искане за отмяна на решението и постановяване на друго по съществото на спора, с което НП № 11010212 от 18.07.2013 г., издадено от директора на АДФИ  гр. София, да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

 Ответникът по касационната жалба – А.В.И. ***, редовно призована, не се явява, не се представлява. В писмен отговор на касационната жалба, подаден от пълномощника й адв. Лазарина И., се изразява становище за неоснователност на жалбата и е направено искане да се потвърди решението на Районен съд Стара Загора.

 Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на жалбата и счита, че съдебното решение като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.   

      Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:                                                                           

                Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

               Разгледана по същество, е  неоснователна.

  Районен съд Стара Загора е отменил по жалба на А.В.И. НП № 11010212 от 18.07.2013 г., издадено от Директора на АДФИ  гр. София въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 11010212/ 07.02.2013г, с което на А.В.И. *** е наложена глоба в размер на 500 лв. за извършено административно нарушение на чл. 70, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

   Като административно нарушение са преценени обстоятелствата, че на 03.05.2011 г. в МБАЛ «Проф д-р Ст. Киркович» Стара Загора А.В.И. в качеството си на член на комисия, назначена със Заповед № 152/03.05.2011 г., със  задача да отвори офертите на кандидатите в проведена открита процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти  за лечение на хематологични заболявания и терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа в МБАЛ «Проф д-р Ст. Киркович» Стара Загора, не е изискала подробна писмена обосновка за предложената цена по обособени позиции от участника в процедурата „Токуда хоспитъл сървис” АД гр. София, след като офертата на цитирания участник е съдържала предложение, което  в зависимост от избрания критерий по чл. 37, ал. 1, т. 1 е по-благоприятно с повече от 30 на сто от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти.

 

 За да отмени НП, районният съд е счел, че административното обвинение не е доказано по отношение признаците от субективна страна на деянието. На следващо място приема, че с оглед формулировката на изпълнителното деяние от фактическа страна А.И. не би могла да бъде държана отговорна, защото задължението по чл.70, ал.1 от ЗОП е на комисията за провеждане на процедурата за обществена поръчка. Тъй като комисията е колективен орган, нейните членове не могат самостоятелно да упражняват правомощията й, дори да считат, че комисията бездейства или действа в нарушение на закона. По тези съображения намира, че отговорността по чл.128г от ЗОП не може да се ангажира затова, че член на комисията не е изпълнил от името на комисията предписаното й от закона задължение и на това основание обжалваното НП се явява незаконосъобразно.

 

Така постановеното решение е правилно.

               Касационният състав напълно споделя становището на районния съд, че съгласно действащата редакция на ЗОП членът на колективен орган следва да носи административнонаказателна отговорност, но в настоящия казус А.И. в качеството й на член на комисия, назначена по чл.36, ал.2 ЗОП, не може да бъде отговорна за вмененото й нарушение.

          Действително санкционната норма на чл.128г ЗОП предвижда административнонаказателна отговорност за член на комисия за провеждане на обществена поръчка, който наруши определени разпоредби от ЗОП, сред които тази на чл.70, ал.1. В чл.70, ал.1 ЗОП е регламентирано задължение за комисията да изиска подробна писмена обосновка от участник за начина на образуване на предложението му,  когато офертата му съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. За конкретния случай това означава, че всеки член на комисията трябва да има яснота относно  съотношението на офертата с най-ниска цена със средната стойност на останалите ценови предложения и да изрази становище по прилагането на чл.70, ал.1 ЗОП.  Тъй като комисията е колективен орган, волеизявленията й се обективират под формата на решения, взети с предвиденото в чл.36, ал.1 ЗОП мнозинство. По делото е безспорно, че липсва решение на комисията за изискване на писмена обосновка от участника „Токуда хоспитъл сървис” АД София, чиято оферта с оглед избрания критерий „най-ниска цена” е с 47.4286% по-благоприятна от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти.

            Доколкото в чл.128г ЗОП е предвидена лична отговорност на член на комисията, за реализирането й е необходимо да се докаже кое точно поведение на отделен член е станало причина комисията да не изпълни задължението си по чл.70, ал.1 ЗОП и налице ли са елементите от субективна страна на административното нарушение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В НП липсва обвинение, респективно доказателства, за конкретно деяние на И., което да е довело до липса на решение за изискване на писмени обяснения. Обвинението е за неизискване на писмено обяснение от съответния участник, което е задължение на колективния орган, а не на отделен член на комисията. Член на комисията не може самостоятелно да изисква писмено обяснение от участниците, тъй като съгласно чл. 70 ал.1 ЗОП само колективното волеизявление има правно значение. Неправилно вмененото като нарушение бездействие на И. да отправи изискване към участника за представяне на писмено обяснение е порок на НП, обуславящ неговата материална незаконосъобразност, тъй като член на комисията не би могъл самостоятелно да изпълни условието за вземане на колективно решение по чл.70 ал.1 ЗОП.

 

              Като е достигнал до същите правни изводи за незаконосъобразност на НП и го е отменил, районният съд е приложил правилно материалния закон, поради което не е налице твърдяното в жалбата касационно основание за отмяна на съдебния акт.

 

             С оглед изложеното съдът намира, че обжалваното решение като валидно, допустимо и постановено в съответствие със закона  следва да бъде оставено в сила.

 

  Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е      Ш     И     :

 

 

     ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 105 от 10.02.2014 г., постановено по АНД № 24/2014 г. по описа на Районен съд Стара, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010212 от 18.07.2013 г., издадено от Директора на АДФИ  гр. София.

 

      Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                                                                                            2.

 

 

 

          .