Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 329                                       23.05.2014 година                    град Стара Загора

 

 

В   И  М  Е  Т  О   Н  А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Старозагорският  административен  съд,  в  публично  заседание  на  осми май  две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАРИНА ДРАГНЕВА

 

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА ДИНКОВА

                 

                                                                                             МИХАИЛ РУСЕВ

 

Секретар М.П.   

Прокурор Н.М.  

разгледа докладваното от съдия ГАЛИНА ДИНКОВА касационно административно наказателно дело номер 271 по описа за 2014 година.

 

Производството е по чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по касационната жалба на „Росица Лодж” ООД гр. Стара Загора против решение №111/11.02.2014г., постановено по АНД N2119/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление №24-2403770/02.09.2013 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда”, като наложената на касатора имуществена санкция в размер на 2000  лв. за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ е намалена до размера от 1500 лв.

В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на обжалваното решение, като постановено при допуснати нарушения на закона, касационно основание по чл.348, ал.1 т.1 от НПК. Твърди се в жалбата, че описаното в НП нарушение на чл.63, ал.2 от КТ не е извършено. От доказателствата, които са събрани се установява, че на 13.06.2013г. в 11 часа Петко Станков Петков няма трудови правоотношения с „Росица Лодж” ООД гр. Стара Загора, защото към този момент няма сключен трудов договор. Поради това обективно е невъзможно да бъде изпратено уведомление за неговото сключване до ТД на НАП – офис Стара Загора. От съда се иска да бъде отменено въззивното съдебно решение и измененото с него НП.

Ответникът по касация Дирекция „Инспекция по труда” град Стара Загора чрез процесуалния си представител оспорва основателността на касационната жалба като твърди, че от доказателствата по делото се установява наличие на трудов договор сключен на 13.06.2013г. От съда се иска да бъде оставено в сила обжалваното въззивно решение.

 

Представителят на Окръжна прокуратура взема становище, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, доводите на страните и извърши проверка на законосъобразността на обжалваното решение по посочените в жалбата основания, намира за установено  следното:

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения срок от легитимирана страна, разгледана по същество е основателна.                 

Производството пред Старозагорския районен съд се е развило по жалбата на „Росица Лодж” ООД гр. Стара Загора против Наказателно постановление №24-2403770/02.09.2013 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда”, с наложена на касатора имуществена санкция в размер на 2000  лв. на основание чл.414, ал.3 от КТ за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ за това, че на 13.06.2013г. в 11 часа е допуснал до работа П. С. П. – барман, без да му предостави преди това копие от уведомление по чл.62, ал.3 от КТ, заверено в ТД на НАП. Доказателствата на които АНО се позовава са писмо от ТД на НАП – Пловдив изх. № 7925/12.07.2013г. до Дирекция „ИТ” – Стара Загора, протокол № 1308562/13.06.2013г., съставен от двама служители на приходната агенция, декларация от Петко Станков Петков от 13.06.2013г., трудов договор № 29/13.06.2013г., справка за приети уведомления по чл.62, ал.5 от КТ от 13.06.2013г. изготвена в 15.15 часа на същия ден.

За да измени НП РС – Стара Загора е приел, че нарушението на чл.62, ал.3 от КТ се установява от декларацията на Петков, в която е посочено, че работи като барман за санкционираното дружество, от представения трудов договор, според който Петков е длъжен да постъпи на работа на 13.06.2013г., както и от молбата на Петков от същата дата за постъпване на работа. Съдът е взел предвид и справката за подадени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ, от която се установява момента на регистриране на трудовия договор, а именно 13.06.2013г. в 15.15 часа в офис Стара Загора на ТД на НАП. Отхвърлени са възраженията на санкционираното дружество, че в 11 часа на 13.06.2013г. Петков не е работил по трудов договор за „Росица Лодж” ООД гр. Стара Загора, като съдът се е позовал на изброените документи и на заявеното от Петков, че работи като барман. За да намали размера на санкцията съдът е преценил като смекчаващи обстоятелства факта на първо извършване на нарушението, както и че в протокола от 24.07.2013г. за извършена проверка от Дирекция „ИТ” – Стара Загора, са дадени предписания, но за тях няма данни дали са изпълнени към момента на налагане на наказанието.  

Решението на въззивния съд е неправилно.

Настоящият състав на АС – Стара Загора намира, че при постановяване на решението си съдът не е взел предвид всички факти, които констативните протоколи и декларацията на лицето установяват. Този пропуск е довел до необоснованост на фактическите му изводи, а от там и до неправилно приложение на материалния закон – чл.414, ал.3, във вр. с чл.63, ал.2 от КТ. Основателно е оплакването, наведено от касатора, че от доказателствата се установява друго за обективната истина. В декларацията на Петков, представена пред служители на ТД на НАП е заявено, че лицето не е назначено. В същата декларация е вписано, че Петков работи като барман от 13.06.2013г. за „Росица Лодж” ООД. Двете изявления на Петков, прочетени заедно, сочат на извод, че същият престира работна сила за дружеството, но не е назначен, а това означава, че няма сключен трудов договор. Точно липсата на трудов договор са констатирали длъжностните лица от ТД на НАП в съставения протокол № 1308562/13.06.2013г., в който изрично са вписали, че в обекта има един работник и това е Петко Петков – барман, който не е на трудов договор към 11 часа на 13.06.2013г. По този повод са уведомили Дирекция „ИТ” – Стара Загора в качеството й на контролен орган за спазване на трудовото законодателство. Изрично в НП е вписано, че нарушението е установено за първи път в 11 часа на 13.06.2013г, при извършена проверка от служители на ТД на НАП гр. Пловдив на обект, стопанисван от санкционираното дружество. Констативните протоколи са официални свидетелстващи документи, имащи материална доказателствена сила за удостоверените в тяхното съдържание факти, а трудовият договор и декларацията са частни документи, без достоверна дата, поради което тези писмени доказателствени средства следва да се обсъждат заедно и според доказателствената им стойност, определена от закона. Като не е сторил това РС – Стара Загора е нарушил правилата за формиране на вътрешното убеждение на съда по фактите, което се изгражда въз основа на доказателствената стойност на приетите по делото доказателствени средства, с прилагане на правилата на формалната и житейска логика. В случаите, когато са необходими научни и други специални знания за извличане на информация от доказателствени средства, фактите се установяват от вещи лица, които притежават съответната компетентност. При зачитане материалната доказателствена сила на официалните свидетелстващи документи и правилата на формалната и житейска логика, се разкрива друга обективна истина за фактите, различна от тази, която съдът е възприел, а именно: към 11.00ч. на 13.06.2013г., който час е посочен като момент на извършване нарушението, Петков не е бил назначен на работа в Росица Лодж ООД гр. Стара Загора, което се установява от декларацията на лицето попълнена в този час пред длъжностните лица и от съставения от тях протокол за проверка, в който са закрепени констатациите им за липса на трудов договор. Следва да се има предвид, че в протокола е отразено извършването в същия ден на втора проверка в 14.15ч., и на трета проверка в 20.15ч., като между втората и третата проверяваното дружество сключва трудов договор и уведомява ТД на НАП в 15.15ч. за този факт. Следователно описаното в НП нарушение на чл. 414 ал.3 във връзка чл.63 ал.2 от КТ не е извършено в 11.00ч. на 13.06.2013г., тъй като към този момент не е имало сключен трудов договор между страните. Разпоредбите на КТ забраняват постъпването на работа преди да бъде сключен трудов договор, както и допускането до работа преди представено копие от уведомлението  до НАП. В случая се установява постъпване на работа – еднократен акт, преди да бъде сключен трудов договор, сочещо на нарушение на чл.61 ал.1 от КТ.

С оглед гореизложените съображения административният съд намира, че жалбата е основателна, решението на районния съд при установеното касационно основание по чл.348, ал.1 т.1 НПК като неправилно следва да бъде отменено, а делото да се реши по същество, като обжалваното наказателно постановление се отмени  като незаконосъобразно.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, пр.второ и чл.222, ал.1 АПК, вр. с чл.63 ал.1 изр.второ  от ЗАНН  съдът

 

                                              Р     Е     Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ решение №111/11.02.2014г., постановено по АНД №2119/2013г. на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ НП №24-2403770/02.09.2013г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора.

           Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                  

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.   

 

                                                                                                  2.