Р Е Ш Е Н И Е    371

 

      гр.Стара Загора, 16.06.2014 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         двадесет и девети май две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

Председател:     БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                   Членове: ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                   РАЙНА ТОДОРОВА

                                                                                     

при секретаря     З.Д.

и в присъствието на  прокурора   Румен Арабаджиков

 

като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   к.н.а.х.дело  № 276 по описа  за 2014 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1, предл.2 от ЗАНН.

 

Образувано е по касационна жалба от Г.Е.К. *** против Решение  77 от 24.02.2014 година, постановено по НАХД № 1428 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 23-173/2013 г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” Стара Загора към Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури.

Касаторът сочи, че решението е постановено в нарушение на закона и при допуснато процесуално нарушение - отменителни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от Наказателнопроцесуалния кодекс /НПК/. Изтъква, че съдът не е обсъдил доводите му относно прилагането на пар. 1, т. 28 ДР ЗРА. Въз основа на изложените съображения към съда е отправено искане за отмяна на решението в обжалваната му част и за постановяване на друго, с което да бъде отменено изцяло наказателното постановление.

 

Ответникът по касационната жалба – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури,  редовно призован, не изпраща представител и не изразява становище по касационната жалба.

 

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за  неоснователност на жалбата  и счита, че обжалваното решение следва да бъда потвърдено като правилно и законосъобразно.

 

Касационният състав на съда като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното решение и след служебна проверка по реда на чл.218 ал.2 от АПК на решението по НАХД № 1428 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, вр. чл. 63, ал. 1 ЗАНН и от надлежна страна, за която съдебното решение се явява неблагоприятно, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е  неоснователна

Казанлъшкият районен съд е потвърдил  като законосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 23-173/2013 г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” Стара Загора към Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури въз основа на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 0000076/ 23.07.2013г, в частта, с която на Г.Е.К. е наложено  административно наказание глоба в размер на 1500 лв. на основание чл. 56, ал. 1 ЗРА. Като административно нарушение са преценени следните обстоятелства: на 23.07.2013 г. около 4,30 ч при проверка, извършена от контролните органи на ИАРА на яз. „Копринка” м.”Шейтана” в землището на с. Виден, е установено, че лицето Г.К. извършва стопански риболов във воден обект, различен от р. Дунав и Черно море посредством 3 бр. хрилни мрежи с обща дължина 240 м и големина на окото 55 мм и 60 мм.

За да потвърди НП, районният съд е изложил съображения, че описаната в него фактическа обстановка е безспорно установена от събраните гласни доказателства. В тази връзка кредитира с доверие показанията на Стоянов, който е пряк очевидец при извършване и констатиране на нарушението.  Според съда административнонаказващият орган е правилно квалифицирал  деянието на касатора, като е посочил, че е осъществен състава на чл. 56, ал. 1 ЗРА – извършване на стопански риболов  във воден обект, различен от река Дунав и Черно море, без разрешително. Този извод е обоснован с действащата към момента на извършване на нарушението редакция на §1, т.28 от ДР на ЗРА, съдържаща легално определение на понятието „стопански риболов”. Наложеното наказание съдът приема за правилно индивиуализирано към законоустановения минимум, поради което не намира основание за изменението му. С оглед липсата и на допуснати съществени нарушения на процесуални правила НП е потвърдено в тази му част като правилно и законосъобразно.

 

Решението е съответно на приложимия материален закон и при постановяването му не са допуснати твърдените в касационната жалба  процесуални нарушения.

 

Административното обвинение в случая е за това, че на 23.07.2013г около 04:30ч, на яз. „Копринка” м.”Шейтана” Г.К. извършва стопански риболов посредством 3 броя хрилни мрежи, тип „сетка”, потопени във водата. Нарушението е констатирано непосредствено от контролните органи на ИАРА въз основа на личните им наблюдения и актът за нарушение е съставен веднага при констатирането. Установените с акта обстоятелства са потвърдени от актосъставителя Стоян Илчев Стоянов, разпитан като свидетел по делото.

Легално определение за стопански риболов се съдържа в §1 т.28 от ДР на ЗРА, според която "риболов - стопански" е улов на риба и други водни организми, извършван в определените за това обекти с разрешени уреди и средства, с цел продажба на продукцията на пазара и реализиране на доход, независимо от това дали дейността се извършва постоянно, сезонно или временно. За стопански риболов по смисъла на този закон се смята и риболов, извършван с уреди, различни от тези по чл. 24, ал. 1, и/или при който уловената риба или други водни организми е в размер, надхвърлящ определените в чл. 24, ал. 3 количества. Уредите, посочени в чл. 24 ал.1 са въдици (пръчки) за риболов, а размерите на рибата, която принципно се позволява на риболовците-любители да задържат е до 3 кг, освен ако не е пастървова. От анализа на легалната дефиниция следва, че количеството уловена риба може да не бъде кумулативен признак от обективна страна на деянието – за съставомерността е достатъчно извършване на риболова с  уреди, различни от тези по чл. 24, ал. 1 от ЗРА.

В конкретния случай е констатирано и се потвърждава от гласните доказателства, че касаторът Г.Е.К. на посочените дата и място е извършвал риболов посредством 3 бр. хрилни мрежи, като са уловени 26 кг шаран и 3кг бяла риба. Риболовният уред е бил в работно положение (спуснат във водата), а с оглед техническите си характеристики мрежата служи за улов на риба и други  водни организми в големи количества. Предвид уреда, с който в случая е извършван риболовът и количеството уловена риба, следва да се приеме, че извършвания риболов е „стопански” по см.на §1 т.28 от ДР на ЗРА, във връзка с чл.24 ал.1 и ал.3 от същия закон. Съдът намира, че административното обвинение се потвърждава от събраните доказателства, които са категорични, обективни и убедителни.

Правилно и аргументирано първоинстанционният съд е приел за неоснователни всички възражения на касатора в тази насока. В съдебния акт са изложени подробни съображения по всяко от оплакванията на санкционираното лице, с оглед на което твърденията в касационната жалба за допуснати процесуални нарушения при постановяване на решението се явяват неоснователни.

Установените и доказани по делото факти релевират съставомерно от обективна и субективна страна деяние, което правилно е квалифицирано като административно нарушение по  чл.56, ал.1 от ЗРА и е наложено наказание, определено в законово установения минимален размер. Като  е потвърдил така издаденото НП, районният съд е постановил решение в обжалваната част при спазване на съдопроизводствените правила и при правилно приложение на закона. 

 

     С оглед гореизложените съображения съставът на Административен съд Стара Загора намира, че не са налице твърдените касационни основания за отмяна по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Решението в оспорената му част следва да бъде оставено в сила като валидно, допустимо и законосъобразно.

 

   Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

                                             Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение  77 от 24.02.2014 година, постановено по НАХД № 1428 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 23-173/2013 г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” Стара Загора към Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури, с наложено на Г.Е.К. *** административно наказание глоба в размер на 1500 лв. на основание чл. 56, ал. 1 ЗРА.

 

Решението не подлежи на обжалване или протестиране.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

 

                                                                                                 2.