Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е                                                                                                                                              Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

           

            361     09.06.2014 година   град Стара Загора

 

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

         Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и девети май през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                              

                                                

                                                 Председател:   БОЙКА ТАБАКОВА  

                                                                       

                                                                                                                                 Членове:   ИРЕНА ЯНКОВА    

                                                                             РАЙНА ТОДОРОВА    

 

 

при секретаря З.Д.         

и с участието на прокурор Румен Арабаджиков         

като разгледа докладваното от  съдия  Р. Тодорова КАН дело № 291 по описа  за 2014 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.      

 

Образувано е по касационна жалба на Агенция за държавна финансова инспекция – гр. София против Решение № 197 от 06.03.2014г., постановено по АНД № 2176/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010314/ 23.07.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ - София.  

В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение в  нарушение и при неправилно приложение на закона - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. С доводи основани на нормативно предвидената възможност за носене на лична административнонаказателна отговорност от членовете на помощния орган по чл. 34 от ЗОП, жалбоподателят оспорва като необоснован направения от въззивния съд извод, че незаконосъобразно на В.Ц., в качеството й на член на комисия за провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, е наложено административно наказание на основание чл.128г от ЗОП за допуснати нарушения на изискването по чл.70, ал.1 от ЗОП. Моли обжалваното решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде потвърдено Наказателно постановление № 11010314/ 23.07.2013г. на Директора на АДФИ - София.  

           Ответникът по касационната жалба – В.Р.Ц., редовно и своевременно призована за съдебно заседание, не се явява, не изпраща представител по делото и не взема становище по основателността на жалбата.

 

           Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на жалбата с оглед на което счита, че съдебното решение като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.   

 

   Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

                                                                                                                                                           

           Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

           

           Разгледана по същество е неоснователна.

 

           Производството пред Старозагорския районен съд се е развило по жалба на В.Р.Ц. ***, против Наказателно постановление № 11010314/ 23.07.2013г., издадено от Директора на АДФИ – София, с което, въз основа на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 11010314 от 26.02.2013г., на основание чл. 128г от ЗОП, на В.Ц. са наложени двадесет и три административни наказания „глоба, всяка от които в размер на 500лв., за нарушения на чл.70, ал.1 от ЗОП. Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че В.Ц., в качеството й на член на комисията, назначена със Заповед № 79.1/ 17.02.2011г., със задача да отвори офертите на кандидатите в проведена открита процедура с предмет „Периодична доставка на лекарствени продукти за МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД – гр. Стара Загора”, не е изискала подробна писмена обосновка за предложената цена по обособени позиции от участника в процедурата „Либра” ЕАД – гр. София, след като офертата на посочения участник е съдържала ценови предложения, които в зависимост от избрания критерий по чл.37, ал.1, т.1, са по-благоприятни с повече от 30 на сто от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти.

         Старозагорският районен съд е отменил обжалваното наказателно постановление по съображения за неговата материална незаконосъобразност. След извършена преценка на събраните по делото доказателства, въз основа на установената фактическа обстановка съотнесена към приложимата нормативна регламентация въззивният съд е приел, че неправилно на В.Ц. са наложени административни наказания, тъй като при липса на установени и доказани виновно извършени деяния от санкционираното лице, в качеството му на член на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, В. Ц. не може да носи лична административнонаказателна отговорност за неизпълнение на законово регламентирано задължение от комисията като колективен орган и за неприето от колективния орган решение в нарушение на чл.70, ал.1 от ЗОП.

 

           Решението на Старозагорския районен съд е постановено в съответствие и при правилно приложение на закона.

 

         Между страните по делото няма спор относно описаната в наказателното постановление фактическа обстановка. Не е спорно че със заповед на Изпълнителния директор на МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД, В.Ц. е била определена за член и е участвала в работата на комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на лекарствени продукти за МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД – гр. Стара Загора”. От фактическа страна ответникът по касация не оспорва и констатациите на контролните органи, направени в хода на извършената финансова инспекция. Спорният по делото въпрос се свежда до това, дали В.Ц., в качеството си на член на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка по реда на ЗОП, може да носи административнонаказателна отговорност за това, че в нарушение на чл.70, ал.1 от ЗОП „не е изискала подробна писмена обосновка за предложената цена по обособени позиции от участника в процедурата, чиято оферта съдържа предложения, които са по-благоприятни с повече от 30 на сто от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти”, каквото нарушение й е вменено съгласно съдържащата се в АУАН и в НП фактическа и правна обосновка на административнонаказателното обвинение.

         Действително нормата на чл.128г от ЗОП предвижда административно наказателна отговорност за член на комисията за провеждане на обществена поръчка, който наруши определени разпоредби от ЗОП, като сред посочените разпоредби е и тази на чл.70, ал.1 от ЗОП. Последната /в приложимата й редакция/ регламентира задължение за комисията да изиска подробна писмена обосновка от участник за начина на образуване на предложението му, когато това предложение в зависимост от избрания критерий по чл. 37, ал. 1 е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти.
 

           Комисията по чл.34 от ЗОП за провеждане на процедура за обществена поръчка, е колективен орган, като решенията се вземат с мнозинство от нейните членове /чл.36, ал.1 от ЗОП/. Волеизявленията на Комисията се обективират под формата на решения, след гласуване при наличие на необходимото мнозинство. Приетото решение е акт на колективния орган като цяло, а не на мнозинството или на отделни негови членове. В случая от приложената административнонаказателна преписка безспорно се установява, че назначената комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на лекарствени продукти за МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД – гр. Стара Загора” /член на която комисия е и санкционираното лице В.Ц./, след отваряне на предложенията на участниците и проверка за наличието на изискуемите документи и съответствието им с предварително обявените условия на възложителя, не е констатирала, че по няколко обособени позиции офертата на участника „Либра” ЕАД – гр. София съдържа предложения, по-благоприятни с повече от 30 на сто от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти. Съответно при неспазване на регламентираното в чл.70, ал.1 от ЗОП изискване, Комисията не е взела решения да бъде изискано от „Либра” ЕАД да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложенията.

         В чл.128г от ЗОП е предвидена персонална административнонаказателна отговорност за член на комисията, който наруши чл.70, ал.1 от ЗОП. Обоснован и в съответствие със закона е изводът на въззивния съд, че за реализирането на тази отговорност обаче е необходимо да се установи и докаже кое точно поведение на отделния член на колективния орган е станало причина комисията да не изпълни задължението си по чл.70, ал.1 от ЗОП и съотв. налице ли са елементите от субективна страна на административното нарушение. Противното би означавало да се нарушат едни от основните принципи на административнонаказателния процес по чл. 6 и чл.24, ал.1 от ЗАНН за личния характер на отговорността за виновно извършено деяние, като се допусне ангажирането на  отговорността на всеки член на колективен орган за допуснато от този орган нарушение, независимо от това виновното поведение на кой член от комисията е довело до неизпълнение на задължението по чл.70, ал.1 от ЗОП от колективния орган. Следователно, както правилно е приел Старозагорският районен съд, при предвидената в чл.128г от ЗОП възможност за реализиране на индивидуална административнонаказателна отговорност на членовете на колективния орган за извършено от този орган нарушение, налагане на административно наказание на основание чл.128г от ЗОП на едно лице – член на комисията, е допустимо само когато нарушението е правна последица от виновно извършено деяние /действие или бездействие/ на това лице.

 

         В случая в съставения АУАН и в издаденото въз основа на него НП, липсва фактически и доказателствено обосновано обвинение за конкретно виновно деяние на В.Ц., което да е довело до неприемане на решение по чл.70, ал.1 от ЗОП от комисията като колективен орган. Доказателства, установяващи вината на санкционираното лице, не са представени и пред въззивната инстанция от страната, в чиято тежест е да докаже както признаците от обективна страна на състава на извършеното според нея административно нарушение, така и отнасящите се до субективната страна на деянията. Съответно на закона Старозагорският районен съд е приел и че от факта, че протоколът от заседанието на комисията е бил подписан от всички нейни членове без особени мнения, не може да се изведе вината на В.Ц., защото това би означавало последната да почива на предположение, което е недопустимо. На следващо място административнонаказателното обвинение е за неизискване на писмено обяснение от участник в процедурата при наличие на визираните в чл. 70, ал.1 от ЗОП материалноправни предпоставки за това. Но както вече беше посочено, задължението да изиска подробна писмена обосновка от участник за начина на образуване на предложението му, когато това предложение в зависимост от избрания критерий по чл. 37, ал. 1 от ЗОП е с повече от 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, законът регламентира като задължение на колективния орган, а не на отделен член на комисията. Член на комисията не може самостоятелно да изисква писмено обяснение от участниците, тъй като по аргумент от чл.70, ал.1 във вр. с чл.36, ал.1 от ЗОП, само колективното волеизявление има правно значение. След като задължението по чл.70, ал.1 от ЗОП е регламентирано като такова на колективен орган и съотв. член на комисията не би могъл самостоятелно да изпълни условието за вземане на колективно решение по чл.70, ал.1 от ЗОП и доколкото не е установено извършено от В.Ц. съставомерно от субективна страна деяние в качеството й на член на комисията, неприела решения за изискване на подробна писмена обосновка за предложената цена по обособени позиции от участника в процедурата „Либра” ЕАД – гр. София, липсва основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност на В.Ц. по чл.128г от ЗОП. 
 

Ето защо правилно Старозагорският районен съд е приел, че наказателното постановление, с което по така фактически и правно обоснованото административно наказателно обвинение е ангажирана отговорността на В.Ц., е материално незаконосъобразно и е постановил неговата отмяна.

 

      С оглед на изложените съображения съдът намира че не е налице твърдяното касационно основание, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие и при правилно приложение на закона, следва да бъде оставено в сила.

 

           Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

                          

                           Р     Е     Ш     И :

 

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 197 от 06.03.2014г., постановено по АНД № 2176/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010314/ 23.07.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София. 

 

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                   

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                

 

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.                                               

 

 

                                                                          2.