Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е                       

          

             234     01.07.2015 година   град Стара Загора

             

 

              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно  заседание на четвърти юни две хиляди и петнадесета година в състав:

 

 

                                                  Председател:   БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                 Ч                                                                           Членове:    ИРЕНА ЯНКОВА  

                                                                              РАЙНА ТОДОРОВА  

 

При секретаря М.П.     

И с участието на прокурор К.Т.                                           

като разгледа докладваното от  съдия  Р. Тодорова  КАН дело № 180 по описа  за 2015 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

   Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

   Образувано е по касационна жалба на Комисия за защита на потребителите  против Решение № 229 от 02.04.2015г., постановено по АНД № 168/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № К – 0032059 от 30.10.2014г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна Дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите. 

   В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на съдебното решение в нарушение и при неправилно приложение на закона - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Жалбоподателят оспорва като необоснован направения от въззивния съд извод, че не е доказано по несъмнен начин извършването на вмененото на „ТРУД – 97” ООД нарушение, като основание за ангажиране отговорността на дружеството с налагане на административна санкция по чл. 222 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/. Поддържа че неправилно съдът е приел, че административнонаказателното обвинение е фактически и доказателствено необосновано. Твърди, че от приложените по преписката и от събраните в хода на съдебното следствие доказателства безспорно се установява както наличието на надлежно предявена от потребителя рекламация, обуславяща възникнало задължение за търговеца за вписването й в регистъра на предявените рекламации, така и неизпълнението на това задължение като съставомерно от обективна страна деяние, квалифицирано като административно нарушение по чл. 222 от ЗЗП. Направено е искане обжалваното решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде потвърдено Наказателно постановление № К – 0032059 от 30.10.2014г. 

 

Ответникът по касационната жалба – „ТРУД – 97” ООД – гр. Стара Загора, чрез пълномощника си по делото, в представения писмен отговор оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа че обосновано, в съответствие и при правилно приложение на закона Старозагорският районен съд е отменил наказателното постановление като издадено при неспазване на законово регламентираните формални изисквания и процесуални правила и недоказаност на административното обвинение за допуснато нарушение по чл.222 във вр. с чл.127, ал.3 от ЗЗП.  

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

 

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

         

           Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

   

           Разгледана по същество е неоснователна.   

 

Производството пред Районен съд – Стара Загора се е развило по жалба на  „ТРУД – 97” ООД против Наказателно постановление № К – 0032059 от 30.10.2014г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към ГД „Контрол на пазара” при КЗП, с което, въз основа на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № К – 0032059/ 23.05.2014г., на „ТРУД – 97”  ООД на основание чл. 222 от ЗЗП, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., за нарушение на чл.127, ал.3 от ЗЗП. Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че при извършена на 29.04.2014г. проверка в обект – офис на „ТРУД-97” ООД, във връзка с постъпила в КЗП жалба от потребител с вх. № П-03-965/ 23.04.2014г. относно предявена рекламация от потребител за закупени два броя врати с каси от търговеца „ТРУД-97” ООД е установено, че рекламацията на потребителя не е вписана в регистъра на предявените рекламации.

 

Старозагорският районен съд е отменил обжалваното наказателно постановление по съображения за неговата процесуална и материална незаконосъобразност.  Въззивният съд е приел, че при издаването на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на регламентираните в ЗАНН формални изисквания и процесуални правила. Приел е, че липсва ясно и конкретно описание нарушението и посочване на всички релевантни за съставомерността на деянието обстоятелства, което е довело до необоснованост на административно наказателното обвинение от фактическа страна. Въз основа на събраните по делото и обсъдени в решението доказателства съдът е направил извод, че извършването на вмененото на „ТРУД-97” ООД административно нарушение по чл. 222 във вр. с чл. 127, ал.3 от ЗЗП, не е доказано по безспорен и несъмнен начин.

 

Решението на Старозагорския районен съд е постановено в съответствие и при правилно приложение на закона.  

 

Наложената на „ТРУД - 97” ООД – Стара Загора санкция се основава на нормата на чл. 222 от ЗЗП, съгласно която за неизпълнение на разпоредбите на чл.123, ал.2 и чл.127 от ЗЗП на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. Ангажирането на отговорността на дружеството от правна страна е обосновано с допуснато нарушение на чл. 127, ал.3 от ЗЗП, която разпоредба регламентира че при предявяване на рекламация лицата по ал. 1 /търговецът или упълномощено от него лице/ задължително я описват в регистъра на предявените рекламации. От фактическа страна повдигнатото на „ТРУД – 97” ООД административно обвинение се основава на това, че предявена пред дружеството – търговец рекламация от потребител относно закупени два броя врати с каси от „ТРУД-97” ООД, не е вписана в регистъра на предявените рекламации.

 

При посочената по-горе нормативна регламентация следва извода, че за да е налице съставомерно от обективна страна деяние, квалифицирано като административно нарушение по чл.222 във вр. с чл.127, ал.3 от ЗЗП, е необходимо да бъде установено от една страна предявена пред търговеца или пред упълномощено от него лице рекламация, а от друга - неописването на тази рекламация в регистъра на предявените рекламации. Изцяло се споделя извода на въззивния съд, че наказващият орган не е установил по безспорен и несъмнен начин и съотв. не е доказал в хода на образуваното съдебно производство по обжалване на наказателното постановление, че в конкретния случай за търговеца „ТРУД – 97” ООД е възникнало задължение чл.127, ал.3 от ЗЗП. Съображенията за това са следните:

От приложената административнонаказателна преписка е видно, че фактът на „предявена” от потребител рекламация се основава и обосновава единствено с изложени твърдения в подадена до КЗП – РД Пловдив – гр. Стара Загора жалба вх. № П-03-965/ 13.04.2014г. от Галина Колева Христозова. Всички останали съставени документи, съдържащи се в тази преписка /в т.ч. Констативен протокол № К-0164045/ 29.04.2014г. и АУАН № К – 0032059/ 23.05.2014г./, възпроизвеждат твърденията на подателя на жалбата /Галина Колева Христозова/ във връзка с фактическата обстановка по направената поръчка на 2 броя врати с каси, 1 брой врата без каса и облицовка на външна врата, изпълнението на поръчката и направената рекламация във връзка с качеството на монтираните врати. Въз основа на изнесените данни в подадената от Галина Христозова жалба до КЗП – РД -Пловдив - гр. Стара Загора административнонаказващият орган е приел, че е налице предявена по реда на ЗЗП рекламация от потребител пред „ТРУД-97” ООД, която търговецът е бил длъжен да опише в регистъра на предявените рекламации. Така приетото е фактически и доказателствено необосновано. Правилно Старозагорският районен съд е приел, че не е установено по несъмнен начин наличието на предявена от потребител до „ТРУД-97” ООД рекламация, обуславяща възникване на задължение за търговеца по см. на чл. 127, ал.3 от ЗЗП. Законът за защита на потребителите в разпоредбата на чл. 125 регламентира реда, начина и изискванията за предявяване на рекламациите. Съгласно чл.125, ал.1 от ЗЗП рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице, като в чл.125, ал.2 от ЗЗП е предвидено че рекламацията може да бъде подадена устно или писмено. Разпоредбата на чл. 125, ал.4 установява изискването при подаване на рекламация потребителят задължително да прилага и документите, на които се основава претенцията: 1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното и други документи, установяващи претенцията по основание и размер. По делото няма  каквито и да е било данни потребителят да е предявил рекламация по реда и при спазване на изискванията на  чл.125 от ЗЗП. Ето защо обосновано от гл.т. на доказателствата и установените въз основа на тях обстоятелства и правилно от гл.т. на закона въззивният съд е приел, че в случая не е налице предявена на 06.01.2014г. от потребителя рекламация по предвидения в закона ред пред търговеца „ТРУД – 97” ООД, обуславяща възникване на задължение за последния по чл. 127, ал.3 от ЗЗП - да опише рекламацията в регистъра на предявените пред него рекламации. Изложените в тази връзка мотиви, основани на извършена от съда преценка на събраните по делото и обстойно обсъдени в решението доказателства, изцяло се споделят от касационната инстанция. Административнонаказателното обвинение за допуснато от „ТРУД-97” ООД нарушение на изискването по чл.127, ал.3 от ЗЗП, като основание за налагане на санкция по чл.222 от ЗЗП, се явява фактически и доказателствено необосновано. Това обуславя незаконосъобразност на Наказателно постановление К – 0032059 от 30.10.2014г., поради което правилно е отменено от Старозагорския районен съд.  

 

Изцяло се споделя и извода на въззивния съд, че съдържанието на наказателното постановление не съответства на императивното законово изискване по чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН за пълно и конкретно описание на нарушението с посочване на всички релевантни за съставомерността на деянието обстоятелства. От фактическа страна описанието на нарушението се свежда до посочване на подадената от Галина Христозова до КЗП – РД - Пловдив – гр. Стара Загора жалба вх. № П-03-965/ 13.04.2014г. и на изложените в нея твърдения и на представеното писмено обяснение от търговеца. Последното е интерпретирано от наказващия орган в смисъл, който не се извлича от неговото съдържание. Изложеното в писменото обяснение на „ТРУД-97” ООД по повод на подадената от Г. Христозова жалба не сочи на приемане и/или запознаване на търговеца с предявена от потребител рекламация във връзка с несъответствие на изпълнената поръчка с договореното.

 

Предвид изложените съображения съдът намира че не е налице твърдяното касационно основание, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо и постановено в съответствие и при правилно приложение на закона, следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

                         Р     Е     Ш     И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 229 от 02.04.2015г., постановено по АНД № 168/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд.

 

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

                                          

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.     

                                                                          

                                                                                   2.