Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

237                                              01.07.2015 год.                               гр. Стара Загора

 

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публично заседание на четвърти  юни две хиляди и петнадесета година в състав:

 

 

                                                               Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

                                                    Членове:             ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                  РАЙНА ТОДОРОВА

 

Секретар:  М.П.

Прокурор:  К.Т.                                                                                          

като разгледа докладваното от съдия И. Янкова   КАН дело № 185 по описа  за  2015 год, за да се произнесе съобрази следното:

 

 

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 предл.2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Танко Г.Т. против Решение № 233 / 03.04.2015г  по а.н.д.№ 271 /2015г по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-002964 от 05.12.2014г, издадено от началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. С жалбата се претендира отмяна на оспореното решение и на потвърденото с него наказателно постановление като незаконосъобразни, като са изложени съображения, че касатора не е извършил нарушението, което му се вменява. Оспорва се приетата от съда фактическа обстановка и направените въз основа на нея правни изводи. По същество  релевира касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1  и т.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Моли съда да отмени решението на районния съд. 

 Ответникът по касационната жалба не изпраща представител и не взема становище по така подадената касационна жалба.

 

Представителят на Окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата, поради което предлага обжалваното решение да бъде оставено в сила. 

Касационният състав на съда, като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното  решение и след служебна проверка на същото, за наличие на основанията по чл.218, ал.2 от АПК, прие за установено следното:

Касационната жалба е  подадена в законоустановения срок от надлежна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество  жалбата се явява неоснователна.

 

Производството пред Районен съд – Стара Загора се е развило по жалба на Танко Г.Т. ***  против Наказателно постановление № 14-1228-002964 от 05.12.2014г, издадено от началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора., с което  му е наложено  административно наказание: – глоба в размер на 60.00 лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, на основание чл.175 ал.1 т.1 пр.1 от ЗДвП за извършено нарушение на разпоредбата на чл. 140,ал.1, предложение 1 от ЗДвП . 

От фактическа страна административното обвинение се основава на това, че  Т.Г.Т., на 07.10.2014, около 09,10 ч, в гр. Стара Загора, ул. “ Капитан Петко войвода” в посока юг  управлява л.а. “ Фолксваген Голф” с рама  WVWZZZ1JZW689050, негова собственост,  като автомобилът нe е  регистриран и е без табели за регистрационен номер , поставени на определените за това места. Прието е, че с така описаното деяние същият е извършил следното нарушение: движи се с МПС без да е регистрирано по надлежния ред и без регистрационни табели, поставени не на определеното място; Според разпоредбата на чл.140 ал.1 от ЗДвП по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. Посочената в НП санкционна разпоредба  на чл.175 ал.1 т.1 предл.първо от ЗДвП предвижда налагане на наказания: лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и глоба от 50 до 200 лв.по отношение на водач, който управлява моторно превозно средство, на което не е регистрирано по надлежния ред и без табелите с регистрационния номер .

С обжалваното съдебно решение, Старозагорски районен съд  е потвърдил посоченото наказателно постановление като законосъобразно. Съдът е възприел изцяло установената от наказващия орган фактическа обстановка, която е посочил за подкрепена от свидетелските показания, дадени по делото. Счел е още, че между наказателното постановление и акта за установяване на административното нарушение е налице пълно съответствие, че установените нарушения са правилно квалифицирани и наложените за тях наказания са надлежно индивидуализирани, като са определени към предвидения в закона минимум.

 

Решението на Старозагорски районен съд е правилно.

 

Неоснователно е възражението на касационния жалбоподател за необоснованост и недоказаност на административното обвинение. Обратно на твърдението в касационната жалба, от доказателствата по делото безспорно е установено наличието на описаните в НП съставомерно деяние по повдигнатото административно обвинение, обосновано конкретно, ясно и точно от фактическа и правна страна в издаденото наказателно постановление. Всички релевантни за съставомерността и индивидуализацията на деянията факти и обстоятелства са установени и удостоверени в НП и не са оборени по надлежния ред пред въззивния съд. Деянието е правилно квалифицирано като административно нарушение на чл.140 ал.1, предложение 1 и наказанието, което е следвало да се наложи  е надлежно  определено по вид и индивидуализирано като размер. 

Съдът не констатира нарушение на съдопроизводствените правила при постановяване на обжалваното решение. В изпълнение  на задълженията си по чл.14 и чл.314, ал.1 от НПК, съдът е извършил цялостна проверка на законосъобразността и правилността на НП.   Разгледани, подложени на преценка и отхвърлени като недоказани и неоснователни са възраженията на санкционираното лице. Обективно и обосновано, въз основа на събраните по делото и обсъдени в решението доказателства съдът е направил извод, че наказателното постановление е издадено при спазване на процесуалните правила и при правилно приложение на материалния закон.

С оглед изложените съображения съдът намира, че не е налице твърдяното касационно основание на чл.348 ал.1 т.1 НПК, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено в съответствие с материалния закон и при спазване на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И :

 

    ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 233 / 03.04.2015г  по а.н.д.№ 271 /2015г по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-002964 от 05.12.2014г, издадено от началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора.

   

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

  

 

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                             

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

                                                                                                                      2.