Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   248

 

     гр. Стара Загора,  01.07.2015 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

Старозагорският административен съд, в публично съдебно заседание на  единадесети юни две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                           Председател:    БОЙКА ТАБАКОВА

 

Ч                                                                                                                                        Членове:         ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                       РАЙНА ТОДОРОВА  

при секретаря  З.Д.

и с участието на прокурора  Маргарита Димитрова

 

като разгледа докладваното от  съдия  Б. ТАБАКОВА к.а.н. дело № 202 по описа  за 2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

   Образувано е по касационна жалба на С.В.Т. ***, против Решение № 147/27.02.2015 г. по АНД № 1789/ 2014 г. на Районен съд  Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 19/12.06.2014 г.,  издадено от началника на Районна служба «Противопожарна безопасност и защита на населението» Стара Загора. В жалбата се съдържат оплаквания за постановяване на решението в нарушение на материалния закон -  касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във връзка с ал. 2 и ал.3 от НПК във вр. с  чл. 63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Касаторът оспорва извода на съда за материална и формална законосъобразност на наказателното постановление. Поддържа, че по делото не е установено виновно поведение от негова страна във връзка с нарушението, за което му е наложено административното наказание. Навежда доводи, че с оглед  приетите за нарушени законови разпоредби на ЗМВР и Наредба за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите, цитирани в АУАН и НП,  административнонаказателната отговорност следва да се търси от юридическото лице - собственик на обекта, а не от физическото лице.  Въз основа на изложените в жалбата съображения е направено искане за отмяна на решението и постановяване на друго, с което да бъде отменено НП като незаконосъобразно.

 

Ответникът по касационната жалба - Районна служба «Противопожарна безопасност и защита на населението» Стара Загора чрез представителя си Началник на РСПБЗН Антон Колев, в съдебно заседание изразява становище, че решението на Районен съд Стара Загора е правилно и законосъобразно и моли да бъде потвърдено.

 

 Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора дава заключение за неоснователност на жалбата и предлага съдебното решение да бъде потвърдено.

 

 Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведеното от жалбоподателя касационно основание, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

         

            Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

          

            Разгледана по същество, се явява основателна.

 

  Предмет на съдебен контрол пред Районен съд Стара Загора е Наказателно постановление № 19/ 12.06.2014 г.,  издадено от Началника на Районна служба «Противопожарна безопасност и защита на населението» гр.Стара Загора въз основа на АУАН № 19/06.06.2014 г., с което на С.В.Т., ЕГН ********** на основание чл.279, ал.2 от ЗМВР/отм. ДВ бр.53 от 27.06.2014 г/ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лв. за нарушение на чл. 127к, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за МВР /ППЗМВР - отм. ДВ бр.60 от 22.07.2014 г/ във връзка с чл.32, т. 5 от Наредба № Iз-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите /отм ДВ бр.89 от 28.10.2014 г/. Като административно нарушение е преценено обстоятелството, че на 06.06.2014 г., в гр. Стара Загора, в Парк хотел „Стара Загора” ул. „Хан Аспарух” № 50, при извършване на контролна проверка по линия на ДПК гл. инспектор Георги Казаков е констатирал, че в качеството си на управител на Парк-хотел „Стара Загора” лицето С.В.Т. е допуснал струпване на маси, възпрепятстващи достъпа до вътрешния пожарен кран в зала „Тервел”.

 

          За да потвърди НП,  Районен съд Стара Загора се мотивира с неговата формална и материална законосъобразност. Приема за безспорно установено от събраните доказателства по делото, че санкционираното лице е извършило вмененото му нарушение, както и че деянието е извършено виновно. Въпреки че цитираните като нарушени законови  разпоредби и санкционната такава са отменени към момента на приключване на съдебното следствие, констатира, че на тяхно място действащите нормативни актове съдържат разпоредби с идентично съдържание. Счита, че размерът на наложеното наказание счита съответства на минималния, предвиден в чл. 279, ал. 2 от ЗМВР, поради което според съда е безпредметно да се изследва въпросът съобразено ли е то с тежестта на конкретното нарушение.

 

         Решението е неправилно като постановено в нарушение на закона.

 

         Административнонаказателната отговорност на С.Т. е ангажирана като физическо лице, в качеството му на управител на хотел, затова, че е допуснал възпрепятстване на достъп до вътрешен пожарен кран. Като основание за налагане на наказание административнонаказващият орган е посочил нормата на чл.279, ал.2 от ЗМВР/отм./, аналогична на действащата такава – чл.265, ал.2 от ЗМВР, според която за маловажни нарушения при виновно неизпълнение на задълженията по закона или поздаконовите актове по прилагането му на ръководителите на държавни органи, организации и юридически лица и гражданите се  налага глоба в размер от 50 до 100 лв. Следователно, за да бъде санкционирано на основание този законов текст, едно  физическо лице трябва със свое лично действие или бездействие виновно да е нарушило предвидено в ЗМВР или подзаконовите актове по прилагането правило за поведение.

 

         В случая от обстоятелствената част на НП е видно, че изпълнителното деяние на С.Т. се изразява в допустителство. Но личната административнонаказателна отговорност за извършено нарушение и отговорността за допустителство са различни по вид и се изключват взаимно. Едно лице може да носи отговорност или за виновно извършено лично от него административно нарушение, или по силата на чл.10 от ЗАНН - в изрично предвидените от закон или указ случаи за това, че е допуснал да бъде извършено административно нарушение. В настоящия случай допустителството  не е наказуемо, тъй като не е предвидено нито в посочената като основание за търсене на отговорност норма на чл.279, ал.2 от ЗМВР/отм./, аналогична на действащата ал.2 на чл.265 от ЗМВР, нито в друга разпоредба от този нормативен акт, относима към същото административно  нарушение. Констатираното противоречие между установеното от фактическа страна, приетите за нарушени правни норми и наложеното наказание, е достатъчно основание за отмяна на НП.

 

От друга страна, доказателствата по делото не сочат, че С.Т. лично е възпрепяствал или е наредил да бъде възпретястван достъпа до вътрешния пожарен кран в зала „Тервел” на Парк хотел „Стара Загора” в нарушение на чл. 127к, т. 1 от ППЗМВР/ отм./ във връзка с чл.32, т. 5 от Наредба № Iз-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите /отм./. Няма доказателства и относно изискуемото специално качество на субекта на нарушението по чл.279, ал.2 от ЗМВР/отм./, а именно  да е ръководител на юридическо лице. Видно от представеното по делото допълнително споразумение към трудов договор № 32 от 02.01.2014г , С.Т. заема длъжност управител на хотел с работодател „Металик” АД гр.Стара Загора. В тежест на наказващия орган е да установи и да докаже при условията на пълно главно доказване наличието на релевантните факти и обстоятелства за ангажирането на отговорността лицето по чл.279, ал.2 от ЗМВР/отм./. Липсата на такива представени доказателства от страната, в чиято тежест е да докаже наличието на съставомерно деяние по вмененото на санкционираното лице нарушение, обуславя извод за фактическа и правна необоснованост на административнонаказателното обвинение.

 

По изложените съображения НП № 19/12.06.2014 г.,  издадено от началника на Районна служба «Противопожарна безопасност и защита на населението» гр.Стара Загора, се явява материално незаконосъобразно и неправилно е потвърдено от Старозагорския районен съд.  Съдебното решение, като постановено в нарушение и при неправилно приложение на закона, следва да бъде отменено. Вместо него следва да бъде постановено друго, с което да се отмени НП като незаконосъобразно. 

 

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ и чл.222 от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

    ОТМЕНЯ Решение № 147/ 27.02.2015 г., постановено по АНД № 1789/2014 г. на Районен съд  Стара Загора, вместо което постановява:

 

   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19/12.06.2014 г.,  издадено от началника на Районна служба «Противопожарна безопасност и защита на населението» Стара Загора, с което на С.В.Т. ЕГН ********** *** на основание чл.279, ал.2 от ЗМВР/отм./ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лв., като незаконосъобразно.

 

   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

                   

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1. 

                                                             

                                                                            2.