Р Е Ш Е Н И Е

 

257                                        21.07.2015 год.                     гр. Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският административен съд, в публично заседание                          на двадесет и пети юни през две хиляди и петнадесета год. в състав:

                                                                       Председател: ГАЛИНА ДИНКОВА

 

                                                                   Членове: ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                    МИХАИЛ РУСЕВ

 

при секретаря А.А. и с участието на прокурора Маргарита Д. като разгледа докладваното от  съдия М. Русев КАН дело №223 по описа за 2015 год., за да се произнесе съобрази следното:

 

 

   Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.    

   Образувано е по касационна жалба на „Петраците”ООД, подадена чрез пълномощника му адв. Светослав Миневски,  против Решение №338 от 15.05.2015год., постановено по АНД №490/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление /НП/ №24-000268 от 17.12.2014 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора, с което на основание чл. 414, ал. 3 от КТ на „Петраците” ООД гр. Стара Загора е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3000.00 лв. за извършено нарушение на чл.61, ал.1 от КТ, като е намален размерът на наложеното административно наказание „имуществена санкция” от 3000.00 лв. на 1500.00 лв..

В жалбата се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на решението, като по същество изложените съображения са за постановяването му при неправилно приложение на закона и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила - касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Оспорват се изводите на съда за процесуална, формална и материална законосъобразност на издаденото наказателно постановление.Неправилно съдът бил приел, че касаторът има качеството на работодател по смисъла на §1, т .1 от ДР на КТ  , защото не се било доказало по безспорен начин, че лицето, което полага труд има качеството на работник   

С изложени съображения по наведените касационни основания моли обжалваното съдебно решение да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде отменено изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление №24-000268/17.12.2014 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора.

 Ответникът по касационната жалба Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, редовно и своевременно призован, в съдебно заседание чрез процесуалния си представител  взема становище за неоснователност на касационната жалба и моли съдебното решение да бъде потвърдено.

  Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора в съдебно заседание дава заключение за неоснователност на касационната жалба и предлага съдебното решение да бъде потвърдено.

Касационният състав на съда, след като обсъди събраните по делото доказателства, наведените от жалбоподателя касационни основания, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

 Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна за която съдебният акт е неблагоприятен и е процесуално допустима.

           Разгледана по същество жалбата е основателна.

Производството пред Старозагорския районен съд се е развило по жалба на „Петраците”ООД Стара Загора против Наказателно постановление №24-000268/17.12.2014 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора, с което въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ №24- 000268/21.11.2014 год. на „Петраците”ООД Стара Загора е наложено административно наказание „имуществена санкция в размер на 3000.00 лв.” за нарушение на  чл. 61, ал. 1 от КТ.

Административнонаказателното обвинение от фактическа страна се основава на това, че при извършена проверка на 18.11.2014 год. на предприятие „Петраците”ООД гр. Стара Загора, ул.„Никола Петков” №10 и на 21.11.2014 год. по представени документи в Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора от лицето Пенка Стоянова Петрова, управител на „Петраците”ООД гр. Стара Загора се установява, че „Петраците”ООД в качеството си на работодател по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ в горепосоченото предприятие на 18.11.2014 год. в 21:30 часа е приел на работа като „пълначка” по производство на изделия от месо в помещение, намиращо се на адреса на седалището на управление на горепосоченото предприятие лицето Надя Дойчева Андролова, без да е сключил писмен трудов договор с нея, преди постъпването й на работа.

След извършена преценка на събраните по делото и обсъдени в решението доказателства и въз основа на установената фактическа обстановка въззивният съд е обосновал извод, че наказателното постановление е правилно и законосъобразно - при съставянето на АУАН и издаването на НП не са допуснати нарушения на регламентираната в ЗАНН процедура; наказателното постановление съдържа всички изискуеми по чл.57 от ЗАНН реквизити, обосноваващи фактически и правно административните обвинения; налице са съставомерни от обективна и субективна страна деяния, правилно квалифицирани като административни нарушения, за които са наложени предвидените в закона по вид и размер наказания.

Решението на  Старозагорския съд е постановено при направилно приложение на материалния закон:

Спорният по делото въпрос дали лицето е следвало да полага труд въз основа на трудов договор или с оглед предмета на престацията същият е полагал труд въз основа на договор за изработка

Трудовият договор е двустранен – за всяка от страните възникват насрещни права и задължения. В глава шеста от КТ /чл.124-135/ са регламентирани общите и основните задължения на страните по индивидуалното трудово правоотошение, които са доразвити и конкретизирани в следващите глави на КТ по всеки отделен въпрос, касаещ работно време, здравословни и безопасни условия на труд, трудово възнаграждение, трудова дисциплина, имуществена отговорност, професионална квалификация. Така в разпоредбата на чл.124 от КТ са очертани обобощено взаимните задължения на страните по трудовото правоотношение, съвкупността от които образува съдържанието на трудовото правоотношение. Като основно задължение на работодателя е предвидено заплащане на трудово възнаграждение на работника или служителя за извършената  работа.

 По делото следва да се установи дали с  оглед на събраните по делото доказателства  следва да се приеме че Надя Андролова престира определена трудова функция, извършва определен род работа в рамките на длъжностната характеристика “пълначка”, а не извършва определени предварително конкретни действия като трудов резултат. От приетата по делото декларация се установи по безсъмнен начин, че е уговорено осъществяване на конкретна работа на определено работно място срещу определено възнаграждение, което не е обвързано от икономическите резултати от дейността на търговеца, а единствено и само зависи от изработеното. Така според саморъчно попълнената декларация от работника е видно, същата е започнала работа на датата на проверката, без да има сключен трудов договор. Какви са съществуващите отношения между страните, може да бъде установено единствено и само от приетата като писмено доказателство декларация от лицето Надя Андролова. Видно от същата, тя идва при нужда, на повикване и й се заплаща според изработеното, т.е. не се установява по категоричен начин, че е налице постоянно престиране на работна сила от страна на Андролова, за да се твърди, че са налице елементите от фактическия състав на едно трудово правотношение. Посоченото лице изпълнява работа /като пълнач, декларирано лично от нея/, с определено място на работа, при повикване и нужда /от 18.30 ч. до приключване на работата/, срещу което касаторът заплаща възнаграждение според изработеното, а не предварително уговорено такова. Въз основа на това и при липса на други доказателства, установяващи продължителност и повтаряемост на престираната работна сила, районният съд е достигнал до незаконосъобразния извод, че между дружеството - касатор и Надя Андролова е съществувало трудово правоотношение, което работодателят е бил длъжен да оформи писмено с трудов договор по реда на КТ.

 С оглед на гореизложеното съдът намира, че решението на районния съд е постановено при неправилно приложение на материалния закон е следва да бъде отменено, ведно с оспореното наказателно постановление

Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

Р     Е     Ш     И :

                        

ОТМЕНЯ Решение №338 от 15.05.2015 год., постановено по АНД №490/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява

ОТМЕНЯ наказателно постановление №24-000268 от 17.12.2014 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора.

Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                   

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                      

                                              

                                                                                                     1.

 

                                                                                                       2.