Р Е Ш Е Н И Е    274

 

гр.Стара Загора, 13.07. 2015 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският административен съд   в публичното  заседание                                       на         девети юли    две хиляди и петнадесета година в състав:

 

Председател:     БОЙКА ТАБАКОВА

 

                                                                   Членове: ИРЕНА ЯНКОВА

                                                                                   РАЙНА ТОДОРОВА

                                                                                     

при секретаря    П.М.                         

и в присъствието на  прокурора  Румен Арабаджиков                                                        като разгледа докладваното от  БОЙКА ТАБАКОВА   к.н.а.х.дело  № 230 по описа  за 2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е с правно основание чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ  от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по касационна жалба П.Г.П. от гр.Севлиево против Решение № 114 от 02.04.2015 г., постановено по НАХД № 71 по описа за 2015 година на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 23-002/06.01.2015 г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” Стара Загора при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Касаторът сочи, че решението е незаканосоъбразно като постановено в нарушение на материалния закон - отменително основание по чл. 348, ал.1, т.1 от Наказателнопроцесуалния кодекс /НПК/ във връзка с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН.  Оспорва извода на съда за материална и формална законосъобразност на наказателното постановление. Поддържа, че съдът неправилно е кредитирал с доверие свидетелските показания на актосъставителя предвид противоречието им по отношение на изложената от него фактическа обстановка  в АУАН и в съдебно заседание. Според касатора мястото на извършване на нарушението не е прецизно описано, което го затруднило за разбере къде точно е извършил нарушение, а от друга страна не ставало ясно как съдъте  извършил проверка за подсъдност. Въз основа на изложените съображения към съда е отправено искане за отмяна на обжалваното решение и на наказателното постановление.

 

Ответникът по касационната жалба – Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури гр.Бургас, редовно призован, не изпраща представител по делото. С писмено възражение оспорва касационната жалба като неоснователна и като счита обжалваното решение за  законосъобразно, моли да бъде оставено в сила.

 

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора дава заключение за законосъобразност на решението и предлага същото да бъде оставено в сила.

 

Касационният състав на съда като взе предвид събраните по делото доказателства, наведените основания от жалбоподателя, мотивите към обжалваното решение и след служебна проверка по реда на чл.218 ал.2 от АПК на решението по НАХД № 1176 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, вр. чл. 63, ал. 1 ЗАНН и от надлежна страна, за която съдебното решение се явява неблагоприятно, поради което е процесуално допустима.

 

Разгледана по същество, се явява неоснователна.

 

Казанлъшкият районен съд е потвърдил  като законосъобразно НП № 23-002/06.01.2015 г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” Стара Загора при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, с което на П.Г.П. от гр. Севлиево, ЕГН **********, на основание чл. 66, ал. 3 ЗРА  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв. за нарушение на чл. 24, ал.5 от ЗРА и на основание чл. 90, ал. 1 ЗРА  са отнети в полза на държавата три броя въдици  /прът с макара № 1 – макара Равена 30, черен прът № 2, макара Ултра 300, черен прът № 3, макара ултра 300/. Като административно нарушение са преценени следните обстоятелства: на 02.10.2014 г. около 23,30 ч при проверка, извършена от контролните органи на ИАРА, на яз. „Копринка” м.”Устието” – западен бряг, е установено, че П.Г.П. извършва риболов посредством 3 бр. въдици, потопени във водата, в работно положение, в  тъмната част на денонощието.  П. е уловил и задържал в рибарника си 3 кг каракуда, претеглена със служебна везна с номер 027523.

 

За да потвърди НП, районният съд е счел, че административното обвинение е доказано по безспорен начин в хода на съдебното производство от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Отхвърлени са като неоснователни възраженията на жалбоподателя, свързани с противоречия в свидетелските показания на актосъставителя, както и тези относно непълното описание на нарушението, мястото на извършването му и обстоятелствата, при които е осъществено то. По отношение на наложеното наказание съдът е приел, че е спазено нормативното изискване  на чл. 27 ЗАНН и че същото е основано на точно посочена и конкретизирана законова норма. По съображения, че размерът на наложената глоба е в минималния, предвиден в закона размер, и съответства на тежесттта на деянието,  съдът е обосновал извод, че не е налице основание за изменение на НП и то следва да се потвърди.

 

Така постановеното решение е  правилно.

 

Деянието, за което е привлечен към отговорност П.П. е за извършване на любителски риболов в тъмната част на денонощието в нарушение на установената забрана в чл.24, ал.5 от ЗРА. В т.27 от Допълнителните разпоредби на ЗРА любителският риболов е определен като риболов по смисъла на т. 26 - дейност, при която с поставяне на разрешени уреди и средства във водата се извършва улов на риба и други водни организми, от физически лица за развлечение или със спортно-състезателен характер, организиран по определени за това правила. 

 

С оглед така очертаната нормативна уредба касационният състав намира, че при формулировката на административното обвинение не е допусната твърдяната от касатора неяснота на мястото на извършване и на описанието на нарушението. Посоченото наименование на местността до язовир Копринка е напълно достатъчно за преценка дали мястото попада в хипотезата на чл.3, ал.1 от ЗРА и дали е включено в териториалния обхват за проверки, извършвани от сектор „Рибарство и контрол” гр. Стара Загора доколкото целият язовир попада н този обхват. В този смисъл не може да се приеме, че липсва съставомерен елемент от обективна страна на нарушението по чл.66, ал.3 от ЗРА, което да обуслови отмяна на издаденото НП само на това основание. При изведеното точно и недвусмислено описание от фактическа и правна страна на извършеното нарушение по ЗРА деецът несъмнено има обективна възможност да разбере кое негово поведение е прието за противоправно по смисъла на чл.6 от ЗАНН, при което правото му на защита не е накърнено по никакъв начин. С оглед изложеното настоящата инстанция намира, че при издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, обуславящи отмяната му. Същото напълно отговаря на императивно изискуемото съдържание по чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. 

 

Данните по делото показват, че така повдигнатото административно обвинение срещу П.П. е доказано и сочи на съставомерно от обективна и субективна страна деяние – административно нарушение по чл. 66, ал.3 от ЗРА за неспазване правилото на чл.24, ал.5 от ЗРА. Показанията на всички разпитани свидетели без изключение /служители на ИАРА и водени от касатора/ сочат, че на 02.10.2014 г. около 23,30 ч на яз. „Копринка” м.”Устието” – западен бряг П.П. е извършвал любителски риболов през тъмната част на денонощието като е използвал 3бр въдици. Техните показания са със същото съдържание и по АНД № 70 по описа за 2015г на Районен съд Казанлък, видно от представения протокол за проведено открито съдебно заседание на 17.02.2015г. При ангажиране на отговорността на касатора не са допуснати съществени нарушения на процедурата по съставяне на АУАН и издаване на НП. Те съдържат всички необходими реквизити и са връчени по надлежния ред. Наложеното наказание – глоба в размер на 400лв, е в минималния законов размер и след като деянието не представлява маловажен случай, липсва правна възможност да бъде намалено.

Конкретният случай не може да се квалифицира като маловажен. Съгласно ТР № 1/2007г. по тълк. н.д. № 1/ 2005г. на ВКС, прилагането на чл.28 от ЗАНН по своята същност представлява освобождаване от административно-наказателна отговорност и следователно по силата на препраща-щата разпоредба на чл.11 от ЗАНН, съдържанието на понятието “маловажен случай” и критериите за определянето му, следва да бъдат извлечени от чл.93, т.9 от ДР на НК. По аргумент от тази разпоредба маловажен случай на административно нарушение ще е налице тогава, когато нарушението с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена укоримост в сравнение с обикновените случаи на административни нарушения от съответния вид.  В  случая не са налице смекчаващи обстоятелства, обуславящи определянето на деянието като такова с по-ниска степен на обществена опасност. Връщането на рибата в язовира е направено не от жалбоподателя, а от служителите на ИАРА. От това, както и от наличните по делото данни за характера на нарушението с оглед количеството незаконно уловена риба следва, че извършеното от П. деяние не би могло да представлява „маловажен случай” по см. на чл.93, т.9 от ДР на НК във вр. с чл.11 от ЗАНН.  

 

По изложените съображения административният съд намира, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд като валидно, допустимо и постановено в съответствие с приложимия материален закон, следва да бъде оставено в сила.

 

   Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 114 от 02.04.2015 г., постановено по НАХД № 71 по описа за 2015 година на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 23-002/ 06.01.2015 г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” Стара Загора при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

      

  Решението е окончателно и не подлежи  на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.      

 

                                                                            2.